Pædagogik og drift

Mere om antimobbestrategi, indsatser, elevplaner, elevråd, flersprogede elever, kørsel, lejrskoler, ordblindesupport, praktik, sidste skoledag, SSP/sundhedspleje/tandpleje og åben skole mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Se filmen om Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), som er målrettet ledelser og medarbejdere

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Selv om skoler og institutioner er lovmæssigt forpligtede til at forebygge og håndtere mobning, kan mobning opstå. Mobning blandt børn skal altid stoppes ved hjælp af de voksne omkring børnene.

Alle skoler har jf. ændringen i lovgivningen pr. 1.8.2017 udarbejdet en antimobbestrategi.

Indholdet af antimobbestrategien fremgår af "Notat om skolernes udarbejdelse af antimobbestrategi - samt klagevejledning".

Forældremyndighedsindehavere eller elever har krav på at blive informeret om klageadgang, hvis de ikke er enige i skolens håndtering af en mobbesag.

Information om klageadgang skal være tilgængelig på skolens hjemmeside!

Skemaer - fælles handleplan samt klagevejledning og -skema til forældre

Det er skolens ledelse, der skal modtage en eventuel klage, og den skal herefter formidles videre til Sekretariatet, Skoleafdelingen. Indenfor 10 arbejdsdage fra skolen eller Skoleafdelingen har fået en henvendelse eller er blevet gjort opmærksom på problemet, skal skolen udarbejde en handlingsplan for, hvordan problemerne effektivt bringes til ophør, samt informere klageren.

10-dages fristen løber fra det tidspunkt, hvor en medarbejder på skolen eller ved Skoleafdelingen første gang skriftligt eller mundtligt modtager oplysning om problemerne.

Se i øvrigt Den nationale Klageinstans' overblik over skolelederens handlinger og opgaver på dcum.dk.

 

 

Råd og vejledning til arbejdet med flersprogede børn 6-18+ år i skole og fritid

Videncenter for Sprog og Læsning, VSL, har en særskilt hjemmeside

Videncenter for Sprog og Læsning beskæftiger sig med mange forskellige aspekter af arbejdet med flersprogede børn og unge i og omkring skolen, herunder visitation til skole, skole-hjem samarbejde, gode råd til undervisningen, social og kulturel integration, fritidsaktiviteter, tolkebistand osv.

Læs nærmere om principperne for basisundervisning i Håndbog for modtagerskoler, følg link nederst på siden

Politiske beslutninger

Styrelsesvedtægtens bilag 6 Flersprogede elever indeholder diverse beslutninger vedr. flersprogede børns/elevers modtagelse og undervisning.

Der findes underbilag om Tildeling af ressourcer; Forankrings- og udviklingsplan for flersprogede børn; Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog; Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold); Flersprogede børn i førskolealderen; Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Garantiskolen er

 • et samarbejdsforum i Silkeborg Kommune, læs samarbejdsaftalen (pdf-fil)
 • formål at koordinere, inspirere og vidensdele om alle forhold af betydning for unges mulighed for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Garantiskolen ønsker, via et tæt og koordineret samarbejde, at give alle unge lyst til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Alle unge der er optaget på en ungdomsuddannelse eller indmeldt på FGU eller 10. klasse er automatisk omfattet af Garantiskolen.

Skolens indsats er et overleveringsmøde i juni

Som udgangspunkt deltager:

 • Den unge og forældre/værge
 • Ungeguiden
 • Relevant repræsentant fra afgivende skole
 • Vejleder fra modtagende skole
 • Andre relevante fagpersoner

Vi samarbejder om:

 • Optag, fastholdelse og overgange

Inden overleveringsmødet skal følgende skemaer være udfyldt:

EMN-2023-02586

Forældre kan vælge at lade deres barn hjemmeundervise, men der er en række krav til hjemmeundervisningen. Ved hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning, men distriktsskolen skal indkalde til møde og har tilsynet med undervisningen.

Skolens dokumenter vedr. hjemmeundervisning

Retningslinjer for hjemmeundervisning og tilsyn

Skabelon til tilsynserklæring

Generelt om hjemmeundervisning

Som udgangspunkt overtager forældrene ansvaret for elevernes undervisning. Kommunen har således ikke nogen økonomiske forpligtelser og kun nedenstående øvrige forpligtelser i forhold til forældre, der vælger at hjemmeundervise sine børn:

 • at føre tilsyn med at undervisningspligten overholdes
 • at kunne lade eleven gå op som privatist på distriktsskolen (se hvordan det gøres i TEA - link til TEAs supportside)
 • at tilbyde specialpædagogisk rådgivning til hjemmeunderviste børn og unge, som både hjemmetrænes og hjemmeundervises på samme tid

Det betyder, at skolerne lovgivningsmæssigt ikke har hjemmel til at tilbyde mere eller andet til hjemmeunderviste elever.
Med andre ord er det ovenfor anførte, det eneste skolerne må og skal tilbyde hjemmeunderviste elever.

Information til forældre

Læs på silkeborg.dk om Generelt om hjemmeundervisningen; Anmeldelse af hjemmeundervisning; Form og indhold; Tilsyn med hjemmeundervisningen; Prøveafholdelse

Den fælles kommunale indsats ”Alle skal med” har fokus på at understøtte skolernes arbejde med at skabe gode læringsmiljøer for alle børn og videreudvikle det professionelle samarbejde.

Læs mere om indsatsen Alle skal med, og find links til samarbejdsplatformen for indsatsen (hvor bl.a. alle materialer fra delindsatserne findes), Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik "Alle skal med" og se en visualisering af Børne- og Unge Forum, som understøtter projektet.

Læs om placeringen af konfirmationsforberedelse på 7. årgang, om forældrenes ansvar for transport til konfirmationsforberedelse samt skolens mulighed for at afkorte skoleugen for 7. årgang i bilag 3.11 Konfirmationsforberedelse

Silkeborg Provsti og Silkeborg Kommune indgår en rammeaftale om konfirmationsforberedelse, som årligt drøftes mellem provst og Skoleafdelingen. Den seneste rammeaftale findes nederst i do. bilag.

Konfirmanddag

Silkeborg Provsti - som består af alle sogne i Silkeborg Kommune bortset fra de nordligste, hvor Ans Skole, Thorning Skole og Trekløverskolen er placeret - afholder hvert år en fælles konfirmanddag i løbet af marts måned. Konfirmanderne kan blive delt i to hold og dermed afviklet på to forskellige datoer. Når dagen(e) er fastlagt, meddeles det på nyhedsbrevet. Datoen/datoerne kan altid findes i Outlook-kalenderen "Skoleområdet (F0390)".

Klasselister til præsten og GDPR

Er det tilladt at udlevere en klasseliste til brug for præstens inddeling af konfirmationshold? Og hvad skal skolen huske i den sammenhæng mht. arkivering?

Læs mere under GDPR og IT-sikkerhed, boksen Klasselister vedr. konfirmationsforberedelse.

Lejrskoleordning

Læs de politiske beslutninger om lejrskoler, skolerejser og ekskursioner i løbet af skoleåret i bilag 3.12 Lejrskoleordning

Lejrskoler generelt

Arbejdstid og lejrskoler

Læs den senest indgåede arbejdstidsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening i bilag 1.14 Arbejdstidsaftaler

Forældrebetaling

Der opkræves 75 kr. pr. døgn pr. elev i forældrebetaling for kost. Beløbet indsættes på konto 301 063 72 00 – kontobro: 45102240-322011999-1600-79-30400. Skoleafdelingen sender ikke påmindelser ud til skolerne om denne indbetaling.

Lovgrundlag: Folkeskolelovens § 50, stk. 7 og 8.

VEJ nr. 12 af 23/02/1999: Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen (stadig gældende pr. marts 2023).

Beløbet er 30-50 kr./døgn i 1998-niveau, nu normalt 75 kr./døgn.

Ifølge styrelsesvedtægtens § 18 stk. 2 nr. 7:

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

Rejse udenlands: Det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort er et kort, der viser, at du har ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, du rejser i. Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Derfor er det vigtigt at have kortet inden rejsen. Hvis du vil være sikker på at nå at modtage det blå sygesikringskort inden din rejse, bør du bestille kortet minimum 3 uger inden, du skal bruge det.

Læs mere om Det blå EU-sygesikringskort i Google Fællesdrev

Rejse udenlands: Rejse- og sygeforsikring

Når man skal rejse udenlands, skal man sørge for at tegne en rejseforsikring. Al rejseaktivitet skal oplyses til Team Forsikring og Risikostyring, læs mere på siko.

Vær opmærksom på det relevante bilag under Retningslinjer og vejledninger vedr. rejseforsikring for skolelærer, elever og øvrige ansatte nederst på siden.

Bestilling af rejseforsikring til skolelærer og elever, virtuel blanket, findes på siko

Silkeborglejren Ahl Hage

Silkeborglejren Ahl Hages repræsentantskab

Repræsentantskabet består af et medlem pr. skole i Silkeborg Kommune

Materialer vedr. Ahl Hages feriekolonier, lejrskoler og repræsentantskabsmøder

På Google Fællesdrev er en mappe, 05_Fag > 08_Lejrskoler_Silkeborglejren_AhlHage, med samtlige materialer for skoleområdets medarbejdere.

Materialerne er delt op i undermapperne:

 • Feriekolonier
  • Oversættelser
 • Lejrskoler
  • Evaluering
  • Idéer til undervisningsforløb og aktiviteter
  • Lejrskoleplaner (her er de gældende planer samt planlægning til kommende skoleår)
 • Repræsentantskab/møder (med en mappe pr. kalenderår)

Husk at anvende personligt unilogin@silkeskole.dk som login til Google Fællesdrev!

Transport til/fra Silkeborglejren Ahl Hage

Der skal ikke indsendes regninger til Skoleafdelingen til refusion eller betaling for transporten til/fra togstationen til/fra Ahl Hage. I Budget 2023 er der tildelt 3.874 kr. til denne udgift på skolernes undervisningsmiddelkonto. Der ydes ikke yderligere tilskud til transport uanset antal busser.

Videncenter for Sprog og Læsning har sin egen hjemmeside.

Forældreinformation om ordblindhed findes på dansk (samt arabisk, engelsk, rumænsk, somali, tigrinya og tyrkisk). Teksten findes som hjemmeside-tekst (mobil-venlig, der kan linkes direkte) og som en pdf-folder (dansk og øvrige sprog)

Ordblindhed og læringsmiljø

På Aula under Dokumenter kan man under "Sikre filer" finde en ny skabelon med navnet: ’Ordblindhed – elevhandleplan’. Skabelonen udfyldes fælles i teamet for at evaluere læringsmiljøet for den ordblinde elev, samt hvilke tiltag der kan igangsættes. Den fælles udfyldelse fordi alle lærere er forpligtet på den ordblinde elevs læring. Aulaskabelonen gemmes i "Sikre filer" på Aula under elevens navn.

Ordblindhed og IT-udstyr

Blanketten vedr. udlevering af IT-udstyr til ordblinde findes under IT og digitalisering, boksen "IT-udstyr til ordblinde"

Lærerstuderende i praktik

Læs mere på praktik.via.dk om praktikskoler, bl.a. med links til nedenstående informationer under overskriften For praktikkoordinatorer.

 • Vejledning til Praktikportalen
 • Find dine praktikanters emailadresser i Praktikportalen
 • Idékatalog: Skole-hjem-samarbejde i praktikken
 • Inspirationsmateriale: Praktik i øvrige læreropgaver
 • Skabelon til uddannelsesplan
 • Praktikkurser for praktikskoler
 • Praksissamarbejde mellem skoler og læreruddannelse

Pædagogstuderende i praktik

På siko findes en side med alle opmærksomhedspunkter vedr. pædagogstuderende.

Personaleadministrative opgaver i forbindelse med studerende i praktik

Læs mere om oprettelse, afregning osv. under punktet Personaleadministration og ledelse, boksen Lærer- og pædagogstuderende i praktik

Trivselsgrupper er selvhjælpsgrupper for børn og unge, som drives i et samarbejde mellem Selvhjælp Silkeborg og PPL.

Læs mere om trivselsgrupperne på Selvhjælp Silkeborgs hjemmeside.

Siden 2012 har adskillige skoler oprettet grupper og uddannet gruppeledere til at drive Trivselsgrupper. Det er meget positivt, og vi har et rigtigt godt samarbejde med Selvhjælp Silkeborg.

I skoleåret 2022/23 sættes der gang i 18 trivselsgrupper, og 3 skoler er nye deltagere.

Tildelingen til skolerne er pr. 1. august 2022:

 • Skolens andel er 25 timer/år pr. trivselsgruppe eksklusiv uddannelse.
 • Medfinansieringen fra PPL er 40 timer/år pr. trivselsgruppe eksklusiv uddannelse.
 • Herved dækkes basisnormeringen på 65 timer/år pr. trivselsgruppe.

Når skolen skal have uddannet en ny gruppeleder, deles timerne fifty-fifty med PPL, så hver part leverer 7,5 time. Disse timer afregnes særskilt.

Hvis det giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at ringe til Poul Skaarup Jensen.

Det politiske udvalg beslutter hvert år, i forbindelse med budlægningen, en række udvalgsmål. En del af disse har et pædagogisk sigte, og der skal arbejdes med dem enten på egen skole eller i det fælles skolevæsen.

Udvalgsmålene indgår i filen "Budget i overblik" for det pågældende år, find budgetterne på silkeborg.dk

Udvalgsmålene vil altid blive drøftet på skoleledermøder m.fl., så skoleledelserne er klar over de forpligtelser, der følger med.

Kompetencen til at godkende nye valgfag som forsøgsordning eller som permanent tilbud på den enkelte skole er delegeret til skolechefen, læs mere i bilag 3.03 Fagene, herunder valgfag

Der er i 2017/18 udarbejdet et notat, Valgfag og procedure for godkendelse, samt en Skabelon til godkendelse af valgfag. De to dokumenter er ikke ajour, men giver en fornemmelse af arbejdet med valgfag i 2017. Hvis det er aktuelt for en skole at få godkendt et valgfag, så tag kontakt til Team Kvalitet og Myndighed, Sekretariatet, så dokumenterne kan blive ajourført.

(Forældet) notat om Valgfag og procedure for godkendelse (pdf-fil)

(Forældet) skabelon til godkendelse af valgfag (pdf-fil)