Økonomi og skoleårets planlægning

Mere om budgetlægning og budgetregulering, daglig økonomi (systemer mv.), TRIO/grundskoleindberetning, timetal og tilsyn mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Prisme 365 og dimensionskontoplan

Med Prisme 365 følger en dimensionskontoplan. Her bogføres der på 5 forskellige dimensioner, som tilsammen udgør en kontostreng. Kontostreng er altså det nye ord for kontonummer/registreringskontonummer. Begge dele er indført pr. 1. januar 2023. 

Læs mere om dimensionskontoplanen på siko

Se Prismesupportens vejledninger til Prisme 365 på siko

Kontakt til Prisme-supporten i Økonomiafdelingen: 8970 1645

Skolerettede vejledninger vedr. f.eks. betaling af udlæg og rapporter findes i GO-sagen Dimensionskontoplan - Skoleområdet (EMN-2022-05313)

Betaling af faktura i Prisme 365

Se vejledninger, brugeroprettelsesblanket mv. til systemet på siko

Ved betaling af faktura – udskriv bilag, få underskrift, vedlæg bilag – betal faktura. Skolerne har forskellige procedurer for, hvordan underskrift på bilag foregår.

Betaling af udlæg

Hvis en skolesekretær har udlæg og ikke kan få det refunderet på egen skole (f.eks. hvis man er eneste skolesekretær), kan det sendes til: skole@silkeborg.dk

Find "Retningslinjer for udlæg" på siko

Hvert år i oktober skal landets grundskoler indberette bl.a. planlagte undervisningstimetal, personalets alder og køn samt personalets arbejdstid. Skolen modtager en mail fra STIL.

IST Tjenestetid (Trio) understøtter opgaven og kan overføre data til Stil.dk. 

Hvert år ultimo september udsendes der med Skoleafdelingens nyhedsbrev en aktuel vejledning. Deadlines for arbejdet fremgår ligeledes af nyhedsbrevet.

Silkeborg Kommunes vejledning for Grundskoleindberetningen (link kommer til september) 

Selve indberetningen foregår via data.stil.dk/grundskoleindberetning

På ovenstående side er der også link til vejledninger og FAQ.

Resultaterne af grundskoleindberetningen er en del af det statistiske materiale om folkeskolerne, som man kan finde på uddannelsesstatistik.dk

Support: Trio-superbruger Henrik Lundbeck Nielsen 

Alle indkøb skal grundlæggende foretages via indkøbssystemet, find vejledninger mv. på siko

Link til silkeborg.tellis.dk

Læs om Indkøb og Udbud på siko:

  • Kontakt Indkøb og Udbud
  • Nyt fra Indkøb og Udbud (grupperum, som man med fordel kan tilmelde sig)
  • Få besøg af e-handelskonsulenten
  • Hørkram - fejl, mangler og forsinkelser
  • Indkøbsaftaler
  • Køb af værktøj og byggematerialer
  • Tellis
  • Retningslinjer for gavekort givet fra arbejdsgiver til medarbejder (NB: skattepligtighed, husk bogføringsart 29 på buketter mv.)

IST Tjenestetid (TRIO)

Oprulning af Trio til kommende skoleår

Hvert år i marts måned foretages oprulning og tilpasning af skolernes Triodatabase til kommende skoleår. Aktuel vejledning samt mulighed for deltagelse i workshops udsendes med Skoleafdelingens nyhedsbrev.

Opgørelse af lærernes arbejdstid og undervisningstimetal ved skoleårets afslutning

Hvert år ved skoleårets afslutning opgøres lærernes arbejdstid og undervisningstimetal i Trio. Indberetning til SD-løn sker via Trio med udgangen af juni måned således, at udbetaling sker ultimo juli måned. Aktuel vejledning udsendes med Skoleafdelingens nyhedsbrev.

Opgørelse af en lærers arbejdstid ved til-/fratrædelse eller ændring af ansættelsesgrad midt i skoleåret

Såfremt en lærer midt i et skoleår til-/fratræder eller ændre ansættelsesgrad, skal der foretages en opgørelse af arbejdstiden i den konkrete periode, Trio understøtter dette og kan overføre timer og undervisningstillæg til SD.

Indberetning af lærernes ansættelsesgrad og tillæg i kommende skoleår

Ved skoleårets afslutning indberettes lærernes ansættelsesgrad og tillæg i det kommende skoleår. Indberetningen sker på baggrund af lærerens opgaveoversigt. Aktuel vejledning og deadline udsendes med Skoleafdelingens nyhedsbrev.

Fagfordeling og skemaer

I perioden fra marts til juli foretages kommende skoleårs planlægning af lærernes- og pædagogernes arbejdstid, samt skemalægning af undervisningen.

Planlægningen af arbejdstiden tager afsæt arbejdstidsaftalerne med BUPL og DLF, samt Silkeborgaftalen.

Når planlægningen i Trio er gennemført, overføres lærernes (og eventuelt pædagogernes) skemabrikker til IST Tabulex Skema, hvor skemalægningen foretages. Efter endt skemalægning overføres skemadata fra IST Tabulex Skema til IST Trio, hvor der sker synkronisering med lærernes undervisningsopgaver. Overførsel af skemaer til IST Vikarmodul og Aula kalender sker herefter via IST Trio.

Lærernes opgaveoversigter dannes i IST Trio og skal være tilgængelig for lærerne 5 uger før skolestart.

Der udarbejdes en mødeplan for lærernes tilstedeværelse.

Opgaveoversigt og mødeplan, se bilag 4 i Silkeborgaftalen

Trio+

Trio+ er en webbaseret løsning, hvor lærere (og eventuelt pædagoger) kan tilgå egen opgaveoversigt, skemaoplysninger samt rette personoplysninger som telefonnummer, mail, pårørendeoplysninger mv.

Fagfordelingsmodulet i IST Trio gør det muligt at kommunikere digitalt med medarbejderne i fagfordelingsprocessen via Trio+.

IST Tabulex Vikar

Er en webbaseret løsning der anvendes til registrering af medarbejder fravær samt vikarpåsætning, systemet synkroniserer med Aulakalenderen og giver dermed mulighed for at synliggøre vikarpåsætning for lærer, vikar, elev og forældre. Denne synkronisering gør, at det er muligt at overføre vikarmateriale fra lærer til vikar og elever digitalt.

I vikarmodulet foretages efterbehandling af løn til vikarerne således det sikres at vikarerne får den korrekte løn og konteringen sker på rette afdeling.

Løndata og fraværsdata overføres automatisk fra IST Tabulex Vikar til IST Trio.

Efter godkendelse i IST Trio overføres løndata og fraværsdata via en digital snitflade til SD Løn.

Vejledninger til IST-tjenestetid

Vejledninger til IST-tjenestetid, herunder IST Tabulex vikar mv. kan findes via istdk.com.

Support vedr. arbejdstidsplanlægning, opsætning og anvendelse af IST Trio, IST Tabulex Vikar og Trio +, samt skemadelen i Aula fås via Henrik Lundbeck Nielsen 8970 2814 / 4024 226

Hvert år skal landets grundskoler indberette kompetenceoplysninger (linjefagskompetencer).

Det sker i januar/februar, hvor skolen modtager en mail fra Styrelsen for IT og Læring (STIL).

IST Tjenestetid (Trio) understøtter opgaven og kan overføre data til Stil.dk

Link til aktuel vejledning udsendes i Skoleafdelingens nyhedsbrev. Her fremgår ligeledes deadlines.

Resultaterne af indberetningen af kompetencedækning er en del af det statistiske materiale om folkeskolerne, som man kan finde på uddannelsesstatistik.dk

Søg tal i Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik for grundskoler

Der er mulighed for en generel afkortning af skoleugen i indskolingen og fleksibel mulighed for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen ved at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter

For skoleårene 2022/23 og 2023/24 har et bredt folketingsflertal forlænget udvidede frihedsgrader i folkeskolen

  • Skolebestyrelsen skal udtale sig til afkortningen, og det skal dokumenteres enten på et referat af et skolebestyrelsesmøde eller ved arkivering af samtykkende mailkorrespondance.
  • Skoleafdelingen skal kende til omfanget af afkortningen, så der vil blive afkrævet skolelederen oplysninger om antal timer for hvert klassetrin samt begrundelse via særskilt skema inden sommerferien.

Se bilag 3.02.01 Understøttende undervisning og afkortning af skoleugens længde samt nederst boksene tilknyttet "Procedure og muligheder for afkortning af skoleugens længde". Denne procedure er gældende under normale omstændigheder.