Forældresamarbejde og skolebestyrelse

Mere om forældresamarbejde, forældreansvar, skolebestyrelsesarbejdet (valg, tilsyn) og tolkebistand mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Digital post til begge forældre

Lov nr. 468 af 20. marts 2021 om ændring af lov om ligestilling mellem kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn) er trådt kraft den 21. marts 2022.

Det betyder, at offentlige myndigheder som udgangspunkt skal sende den digitale post, der vedrører et fælles barns forhold, og som er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, til begge forældre.

Det gælder uanset om forældrene bor sammen eller ej.

Forældretilfredshedsundersøgelse (FTU) og brugertilfredshedsundersøgelse (BTU) gennemføres med jævne mellemrum, oftest igangsat af politikere. Initiativet kan både være nationalt og lokalt.

Brugertilfredshedsundersøgelsen skal være et redskab for politikere, ledere og medarbejdere i kommunen til at inddrage brugernes vurderinger i tilrettelæggelse af den offentlige service. Det er skolelederens opgave sammen med formanden for bestyrelsen at sætte BTU på dagsorden på et skolebestyrelsesmøde.

Skolens FTU/BTU skal annonceres og eventuelt kommenteres på skolens hjemmeside under Vores skole > Forældretilfredshed.

Social- og Indenrigsministeriet gennemfører i perioden 2019-2022 landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau på en række velfærdsområder. Det sker som opfølgning på et initiativ i Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019.

Læs mere og find resultater  i bilag 1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed

Læs bilag 1.16 om skolernes kommunikation og hjemmesider

Skolens hjemmeside skal til enhver tid være opdateret. Nuværende forældre vil ofte anvende Aula til kommunikation, men hjemmesiden skal indeholde de nødvendige informationer, som kan have interesse for kommende forældre, lokalområdet, foreninger, politikere m.fl.

Vær opmærksom på, at skolebestyrelsens mødereferater skal kunne tilgås fra hjemmesiden, det er et lovkrav.

Hjemmesideredigering og -vejledning mv., se under IT og digitalisering 

Dagligdags kommunikation

Det følger af folkeskolelovens § 54, at bortset fra ind- og udskrivning af skolen, kan skolen kommunikere med den, der har eleven i pleje.

Den kommunikation, der henvises til, vil typisk være daglige beskeder på AULA.

Plejefamilien eller institutionen skal kunne fremvise dokumentation for, at de har eleven i pleje (samtykke mv.).

Andre spørgsmål, fx henvisning til PPL, træning ved Videnshus Dybkær mv.

Hvis skolen kan opnå samtykke fra forældremyndighedsindehavere, skal skolen som udgangspunkt forsøge dette først. Det gælder dog fx ikke, hvis eleven har hemmelig adresse mv. i forhold til den pågældende forældremyndighedsindehaver.

Kan skolen ikke opnå samtykke fra forældremyndighedsindehaver, skal skolen kontakte anbringende kommunes sagsbehandler. Sagsbehandler har herefter mulighed for at give samtykke til henvisning, behandling osv.

Dette gælder uanset, om der er tale om frivillig anbringelse eller tvangsanbringelse.

Iflg. Jura, april 2022

Skolebestyrelsesarbejde

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen sætter de overordnede rammer for arbejdet i skolebestyrelsen:

Skolebestyrelsesarbejdet er beskrevet overordnet på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Skolen skal have en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmer inkl. kontaktoplysninger på skolens hjemmeside, hvor også mødereferater og årsredegørelse skal offentliggøres.

Mødeskabelon

Når mødereferater offentliggøres, stilles der krav til webtilgængelighed. Det er muligt at klippe/klistre referatet ind i hjemmesidens tekstmodul, men hvis man bruger en skabelon, skal den være gennemgået af "Assist-programmet". Skabelonen må ikke indeholde tabeller.

Se forslag til skabelon i GO, EMN-2019-05693

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager - og tilsynet føres i møder, dvs. ikke ved at møde op i undervisningen. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet. Alt foregår med udgangspunkt i gensidig tillid og respekt.

Læs mere om skolebestyrelsens tilsyn på Skole & Forældres hjemmeside

Der afholdes i lige år kurser for skolebestyrelsesmedlemmer i Silkeborg Kommune. Dette er en del af kurset, og kursusmateriale mv. kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside.

Skolebestyrelsesvalg

Læs om valg af forældrerepræsentanter (lige år), medarbejderrepræsentanter (hvert år) og elevrepræsentanter (hvert år) i bilag 1.01 Valg til skolebestyrelsen

Her findes også en generel tidsplan til brug for både ordinære valg, forskudte valg og eventuelle suppleringsvalg. Alle forældrerepræsentanter er normalt på valg samme år, i året umiddelbart efter kommunalbestyrelsesvalg, dvs. hvert 4. år. Der er dog andre muligheder, som fremgår af ovennævnte, og det skal skolebestyrelsen ansøge skolechefen om. 

IST Elevadministration (tidligere TEA) giver mulighed for udskrift af valglister, stemmesedler mm. under Udskriv > Design udskrifter > Skolebestyrelsesvalg, alt til brug for almindelige valg med fysisk fremmøde. Silkeborg Kommune har pt. ikke købt valgmodulet hos IST til afholdelse af digitale valg.

Læs vejledningen vedr. skolebestyrelsesvalg i IST Elevadministration (pdf-fil)