Specialpædagogisk bistand og visitation

Mere om mellemformer, specialpædagogisk bistand og visitation på egen skole og inklusionscentre - inkl. skemaer. Materialet er for både dagtilbud, folkeskoler og privatskoler. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Se filmen om Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), som er målrettet ledelser og medarbejdere

GDPR-orientering til forældre (pdf) - en generel side, som kan vedlægges referater eller lignende, der udsendes til forældre

Find procedurer, retningslinjer og dokumentskabeloner herunder:

Samskabende processer har til formål igennem undersøgende processer at udvikle praksis, så der skabes bedre muligheder for at eleven udvikler sig og trives.

Vi er i gang med en udviklingsproces på skolerne, hvor 5 skoler er gået forrest i arbejdet. Det væsentligste i de samskabende processer er den måde, hvorpå møderne mellem aktører i barnets liv bliver afholdt. Disse møder er bygget processuelt op, hvor eks. medarbejdere på skolen, forældre og andre relevante medspillere interviewes om, hvad der går godt, udfordrer og hvad man konkret vil gå hjem og afprøve. Alle går ud fra mødet med en konkret opgave, som der skal afprøves inden man mødes igen. På denne måde er der fokus på, at de voksne omkring eleven gør noget andet sammen og en tro på, at det kan være med til at skabe bedre muligheder for at eleven udvikler sig og trives.

Se model som viser den samskabende proces her:

En grafisk illustration af modellen for en samskabende proces på skolen

Se ovenstående model inkl. eksempler vedr. møder, opbygning samt beskrivelse af roller og processer, som pdf-fil

PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering) er stadig et skriftligt redskab til vurdering af specialpædagogisk behov hos et barn, men kommer kun i spil, hvis man på baggrund af alle de aktiviteter, der er afprøvet og dokumenteret i processen, vurderer, at der er et støttebehov på over 9 timer. PPV’en bygger altså på alt det, der er afprøvet og dokumenteret i processen, og inddrages dermed i PPV’en.

Det vil sige, at ved tvivl om et støttebehov over eller under 9 timer, så er det en samskabende proces der sættes i gang, ikke en skriftlig PPV.

Se model som viser, hvornår der laves samskabende processer, og hvornår der laves en skriftlig PPV her:

En illustration af, hvornår skolen vælger samskabende proces eller PPV

Se ovenstående model som pdf-fil

Materialer vedr. samskabende processer i ESDH-systemet

I denne mappe i GO, EMN-2021-01621, findes:

 • Skabeloner til mødedagsordener og dagsorden med interviewspørgsmål
 • Hjælpespørgsmål til at komme i gang med arbejdet med samskabende processer
 • Præsentationer fra emnemødet den 31. januar 2023 om Samskabende processer og "Fra PPV til samskabende processer" samt
 • Hovedkonklusioner fra interviews med udviklingsgruppen
 • Inspirationsartikel om skriftlighed i en pædagogisk praksis

Procedurer og retningslinjer

Procedure for ansøgning om visitation og revisitation til inklusionscenter (pdf)

Procedure for akut-visitation til specialpædagogisk bistand i inklusionscenter (skole) vedr. tilflyttere, anbragte og interne akutte sager (pdf)

Forretningsorden for visitations- og fordelingsudvalg (rev. marts 2023, pdf)

Visitations- og fordelingsudvalg 2022

 • Udpeget til visitationsudvalget er Pia Nielsen (Balle) og Kasper Haagen Jensen (Grauballe)
 • Udpeget til fordelingsudvalget er Anna Margrethe Østergaard (Hvinningdal)

Præsentation af de væsentligste ændringer i visitationsprocessen fra Teams-møder ult. november/primo december 2021 v/Pernille Hjelmborg. NB: der er siden ændret på antallet af visitationsrunder (pdf)

Deadlines for ansøgning om visitation

Fast tre årlige visitationsrunder i januar, marts og september med opstart umiddelbart efter visitation, dvs. ca. 1. april, 1. august og 1. december.

Ansøgnings- og opstartsdatoer 2023 og 2024:

 • 9. januar 2023 > opstart 11. april 2023
 • 31. marts 2023 > opstart 7. august 2023
 • 25. september 2023 > opstart 4. december 2023
 • 15. januar 2024 > opstart 2. april 2024

Visitationsdatoer de kommende år:

Dokumenter til ansøgning om visitation til inklusionscenter

Skema til ansøgning om visitation til specialundervisning i inklusionscenter (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Bilag til ansøgningen:

 • Barnets handleplan, som skal:
  • Være i kronologisk rækkefølge med seneste tiltag øverst
  • Beskrive og evaluere de tiltag, som er gjort i eget regi
  • Have forældres og barnets perspektiv med
  • Forholde sig til hvordan indholdet af PPV’en er blevet anvendt i praksis
 • PPV - skal ansøges om via skemaet indstilling til PPL
 • Evt. Forældresamtykker fra begge forældremyndighedsindehavere fra Aula, hvis de er indsamlet digitalt.

Inspiration til handleplan:

Revisitation i inklusionscenter

Deadlines for ansøgning om revisitation (hvert år)

 • 31. oktober og
 • 31. marts

Skema til revisitation (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Børneergo- og fysioterapi

Cool Kids og Chilled-forløb - et angst-program for børn

Bilag til ansøgningen skal printes, udfyldes og skannes

Cool Kids, 6-12 år

Chilled, 13-17 år

Early Bird - tilbud til børn, der er nydiagnostiserede med autisme

Skolen skal tage direkte kontakt til teamleder for Team Læring og Udvikling, hvis tilbuddet ønskes til en elev. Teamleder for Team Læring og Udvikling kvalificerer, om eleven kan være en kandidat til tilbuddet.

Læs folderen Early Bird, beregnet for både forældre og fagpersonale (pdf)

Ekstra skoleår

Ansøgningsskema til ekstra skoleår (word)

Læringsvejledere (tidligere AKT)

Indstillingsskema til rådgivning ved læringsvejleder (word)

Læs mere om læringsvejlederfunktionen i PPL 2021-2023

PPL-medarbejder med henblik på at få udarbejdet PPV

Indstillingsskema til PPL medarbejder (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan søges løbende uafhængigt af visitationsrunderne

Procedure for ansøgning om praktisk hjælp (pdf)

Ansøgningsskema til praktisk hjælp (word) (skemaet er identisk med visitationsskema til inklusionscenter)

Revisitation af praktisk hjælp, deadlines hvert år

 • 30. november og
 • 30. april

Revisitationsskema til praktisk hjælp (word)

Vær opmærksom på at søge revisitation, normalt allerede 30. november i forhold til planlægningen af kommende skoleår, så sagerne kan blive behandlet som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Sproggruppeforløb i dagtilbud og særlig tale-hørebistand i indskolingen

Ansøgningsskema til særlig logopædisk indsats (tale-hørebistand) i 0. klasse, til brug for dagtilbudsledere (word)

Pædagogudtalelse ifm. visitation til sproggrupper i dagtilbud (word)