Specialpædagogisk bistand og visitation

Mere om mellemformer, specialpædagogisk bistand og visitation på egen skole og inklusionscentre - inkl. skemaer. Materialet er for både dagtilbud, folkeskoler og privatskoler. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Se filmen om Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), som er målrettet ledelser og medarbejdere

Find procedurer, retningslinjer og dokumentskabeloner herunder:

Procedurer og retningslinjer

Procedure for ansøgning om visitation og revisitation til inklusionscenter (pdf)

Procedure for akut-visitation til specialpædagogisk bistand i inklusionscenter (skole) vedr. tilflyttere, anbragte og interne akutte sager (pdf)

Forretningsorden for visitations- og fordelingsudvalg (pdf)

Visitations- og fordelingsudvalg 2022

 • Udpeget til visitationsudvalget er Pia Nielsen (Balle) og Kasper Haagen Jensen (Grauballe)
 • Udpeget til fordelingsudvalget er Anna Margrethe Østergaard (Hvinningdal)

Præsentation af de væsentligste ændringer i visitationsprocessen fra Teams-møder ult. november/primo december 2021 v/Pernille Hjelmborg. NB: der er siden ændret på antallet af visitationsrunder (pdf)

Deadlines for ansøgning om visitation

Fast tre årlige visitationsrunder i januar, marts og september med opstart umiddelbart efter visitation, dvs. ca. 1. april, 1. august og 1. december.

Ansøgnings- og opstartsdatoer 2022 og 2023:

 • 7. november 2022 > opstart 3. januar 2023
 • 9. januar 2023 > opstart 13. marts 2023
 • 31. marts 2023 > opstart 7. august 2023
 • 25. september 2023 > opstart 4. december 2023

Visitationsdatoer de kommende år:

Dokumenter til ansøgning om visitation til inklusionscenter

Skema til ansøgning om visitation til specialundervisning i inklusionscenter (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Bilag til ansøgningen:

 • Barnets handleplan, som skal:
  • Være i kronologisk rækkefølge med seneste tiltag øverst
  • Beskrive og evaluere de tiltag, som er gjort i eget regi
  • Have forældres og barnets perspektiv med
  • Forholde sig til hvordan indholdet af PPV’en er blevet anvendt i praksis
 • PPV - skal ansøges om via skemaet indstilling til PPL
 • Evt. Forældresamtykker fra begge forældremyndighedsindehavere fra Aula, hvis de er indsamlet digitalt.

Inspiration til handleplan:

Revisitation i inklusionscenter

Deadlines for ansøgning om revisitation (hvert år)

 • 31. oktober og
 • 31. marts

Skema til revisitation (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Børneergo- og fysioterapi

Cool Kids og Chilled-forløb - et angst-program for børn

Bilag til ansøgningen skal printes, udfyldes og skannes

Cool Kids, 6-12 år

Chilled, 13-17 år

Early Bird - tilbud til børn, der er nydiagnostiserede med autisme

Skolen skal tage direkte kontakt til teamleder for Team Læring og Udvikling, hvis tilbuddet ønskes til en elev. Teamleder for Team Læring og Udvikling kvalificerer, om eleven kan være en kandidat til tilbuddet.

Læs folderen Early Bird, beregnet for både forældre og fagpersonale (pdf)

Ekstra skoleår

Ansøgningsskema til ekstra skoleår (word)

Læringsvejledere (tidligere AKT)

Indstillingsskema til rådgivning ved læringsvejleder (word)

Læs mere om læringsvejlederfunktionen i PPL 2021-2023

PPL-medarbejder med henblik på at få udarbejdet PPV

Indstillingsskema til PPL medarbejder (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan søges løbende uafhængigt af visitationsrunderne

Procedure for ansøgning om praktisk hjælp (pdf)

Ansøgningsskema til praktisk hjælp (word) (skemaet er identisk med visitationsskema til inklusionscenter)

Revisitation af praktisk hjælp, deadlines hvert år

 • 30. november og
 • 30. april

Revisitationsskema til praktisk hjælp (word)

Vær opmærksom på at søge revisitation, normalt allerede 30. november i forhold til planlægningen af kommende skoleår, så sagerne kan blive behandlet som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Sproggruppeforløb i dagtilbud og særlig tale-hørebistand i indskolingen

Ansøgningsskema til særlig logopædisk indsats (tale-hørebistand) i 0. klasse, til brug for dagtilbudsledere (word)

Pædagogudtalelse ifm. visitation til sproggrupper i dagtilbud (word)