Specialpædagogisk bistand og visitation

Mere om mellemformer, specialpædagogisk bistand og visitation på egen skole og inklusionscentre - inkl. skemaer. Materialet er for både dagtilbud, folkeskoler og privatskoler. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Se filmen om Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), som er målrettet ledelser og medarbejdere

GDPR-orientering til forældre (pdf) - en generel side, som kan vedlægges referater eller lignende, der udsendes til forældre

Find procedurer, retningslinjer og dokumentskabeloner herunder:

Læs mere om samskabende processer på skoleudvikling.silkeborg.dk

En grafisk illustration af modellen for en samskabende proces på skolen

Materialer vedr. samskabende processer i ESDH-systemet

I denne mappe i GO, EMN-2021-01621, findes:

 • Skabeloner til mødedagsordener og dagsorden med interviewspørgsmål
 • Hjælpespørgsmål til at komme i gang med arbejdet med samskabende processer
 • Præsentationer fra emnemødet den 31. januar 2023 om Samskabende processer og "Fra PPV til samskabende processer" samt
 • Hovedkonklusioner fra interviews med udviklingsgruppen
 • Inspirationsartikel om skriftlighed i en pædagogisk praksis

Procedurer og retningslinjer

Forretningsorden for visitations- og fordelingsudvalg (rev. marts 2023, pdf)

Visitations- og fordelingsudvalg 2023/24

 • Udpeget til visitationsudvalget er Kim Krøyer Rundell (Gjessø) og Charlotte Juhl Andersen (Funder-Kragelund)
 • Udpeget til fordelingsudvalget er Betina Duedal (Frisholm)

Præsentation af de væsentligste ændringer i visitationsprocessen fra Teams-møder ult. november/primo december 2021 v/Pernille Hjelmborg. NB: der er siden ændret på antallet af visitationsrunder (pdf)

Deadlines for ansøgning om visitation

Fast tre årlige visitationsrunder i januar, marts og september med opstart umiddelbart efter visitation, dvs. ca. 1. april, 1. august og 1. december.

Ansøgnings- og opstartsdatoer 2023 og 2024:

 • 31. marts 2023 > opstart 7. august 2023
 • 25. september 2023 > opstart 4. december 2023
 • 15. januar 2024 > opstart 2. april 2024

Aktuelle visitationsdatoer:

Dokumenter til ansøgning om visitation til inklusionscenter

Ansøgningsskema til visitation til specialpædagogisk bistand i inklusionscenter og praktisk hjælp (word, seneste udgave 5.10.2023)

Procedure for visitation og revisitation til specialpædagogisk bistand i inklusionscenter (skole og dagtilbud)

Inspiration: Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", søgevejledningen er dog til et andet skema

Bilag til ansøgningen:

 • Barnets handleplan, som skal:
  • Være i kronologisk rækkefølge med seneste tiltag øverst
  • Beskrive og evaluere de tiltag, som er gjort i eget regi
  • Have forældres og barnets perspektiv med
  • Forholde sig til hvordan indholdet af PPV’en er blevet anvendt i praksis
 • PPV - skal ansøges om via skemaet indstilling til PPL
 • Evt. Forældresamtykker fra begge forældremyndighedsindehavere fra Aula, hvis de er indsamlet digitalt.

Inspiration til handleplan:

Revisitation i inklusionscenter

Deadlines for ansøgning om revisitation (hvert år)

 • 31. oktober og
 • 31. marts

Skema til revisitation (word, seneste udgave 5.10.2023)

Inspiration: Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", søgevejledningen er dog til et andet skema

Videnshus Dybkær kan pr. 1. oktober 2023 tilbyde følgende fysio- og ergoterapeutiske ydelser til skolerne:

 1. Undervisningsrelaterede vejledning og sparring til medarbejdere vedr. elever med permanente fysiske og motoriske handikap og varige funktionsnedsættelser
  • 1-2 sparringer á 2 timer pr. skoleår/barn til de fagprofessionelle omkring en elev = max 30 timer i et grundskoleforløb. Ydelsen kan ikke forlænges.
  • Skolen ansøger via skema på skolehåndbogen direkte til Videnshus Dybkær. VÆR opmærksom på, at målgruppen er elever med medfødte eller erhvervede varige funktionsnedsættelser.
  • Ydelsen er gratis for skolen.
 2. Undervisningsrelateret sparring vedr. elever med vidtgående motoriske og sansemotoriske udfordringer
  • Sparringsforløb på maks. 5 timer pr. skoleår/barn i grundskoleforløb. Ydelsen kan ikke forlænges.
  • Skolen ansøger via skema på skolehåndbogen til læringsvejlederpostkassen, teamledelsen i PPL visiterer til ydelsen.
  • Ydelsen er gratis for skolen.
  • Alle henvendelser om denne ydelse sker til Teamleder for Sprog og Kommunikation, Benedikte Bang Jacobsen.
 3. Andre fysio- og ergoterapeutiske ydelser, f.eks. forflytningsplaner
  • Skolen kontakter Videnshus Dybkær med beskrivelse af behov for ydelse.
  • Ydelsen betales af skolen med en brugertidstakst på 735 kr./time.

Ansøgningsskemaer

Ansøgningsskemaerne er under udarbejdelse og kommer på denne side.

Øvrige henvendelser

Alle andre henvendelser vedr. fysio- og ergoterapeutiske ydelser sendes til PPL.

Alle henvendelser vedr. undervisningsrelaterede hjælpemidler og tilpasningen af disse sendes til Ulla Andersen i Sekretariatet.

Læs forældrerettet information om børneergo- og fysioterapi på silkeborg.dk

Cool Kids og Chilled-forløb - et angst-program for børn

Bilag til ansøgningen skal printes, udfyldes og skannes

Cool Kids, 7-12 år

Chilled, 13-17 år

Early Bird - tilbud til børn, der er nydiagnostiserede med autisme

Skolen skal tage direkte kontakt til teamleder for Team Læring og Udvikling, hvis tilbuddet ønskes til en elev. Teamleder for Team Læring og Udvikling kvalificerer, om eleven kan være en kandidat til tilbuddet.

Læs folderen Early Bird, beregnet for både forældre og fagpersonale (pdf)

Ekstra skoleår

Ansøgningsskema til ekstra skoleår (word)

Læringsvejledere (tidligere AKT)

Indstillingsskema til rådgivning ved læringsvejleder (word)

Læs mere om læringsvejlederfunktionen i PPL

PPL-medarbejder med henblik på at få udarbejdet PPV

Indstillingsskema til PPL medarbejder (word)

Læs "Vejledning til udfyldelse af indstillingsskema til PPL", inden skemaet sendes ind

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan søges løbende uafhængigt af visitationsrunderne

Procedure for visitation og revisitation til praktisk hjælp (revideret november 2023, pdf-fil)

Ansøgningsskema til praktisk hjælp (word) (skemaet er identisk med visitationsskema til inklusionscenter)

Revisitation af praktisk hjælp, deadlines hvert år

 • 30. november og
 • 30. april

Revisitationsskema til praktisk hjælp (word)

Vær opmærksom på at søge revisitation, normalt allerede 30. november i forhold til planlægningen af kommende skoleår, så sagerne kan blive behandlet som foreskrevet i bekendtgørelsen.

Sproggruppeforløb i dagtilbud og særlig tale-hørebistand i indskolingen

Ansøgningsskema til særlig logopædisk indsats (tale-hørebistand) i 0. klasse, til brug for dagtilbudsledere (word)

Pædagogudtalelse ifm. visitation til sproggrupper i dagtilbud (word)

Se bilag 2.08.01 Befordring, serviceniveau til-fra specialklasse og modtagelsesklasse (inkl. forældre-infoark om transport til inklusionscenter eller modtagelsesklasse)

Infoark: Rammer for bevilling af befordring på skoleområdet for elever på inklusionscenter og i modtagelsesklasse i Silkeborg Kommune (pdf-fil)

Arbejdsgang for bevilling og genbevilling af befordring for elever i special- og modtagelsesklasser med punkterne

 1. Indledning
 2. Myndighedskompetence
 3. Bevilling af befordring: Specialklasser
 4. Bevilling af befordring: Modtagelsesklasser
 5. Bevilling af særligt tilrettelagt kørsel (inkl. ansøgningsskema)
 6. Genbevilling af befordring: Specialklasser og Modtagelsesklasser
 7. Procedure for oprettelse og aflysning af specialkørsel i Fleetsched og TEA