Kapitel 3: Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Byrådet fastsætter, og som fremgår af bilagene vedrørende plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed

§ 14. Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Silkeborg Byråd fastsætter, og som fremgår af bilagene vedrørende plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsens opgaver er som minimum angivet i § 8 i lov om ungdomsskoler. Denne vedtægts § 15 omfatter de nærmere regler for Silkeborg Ungdomsskoles opgaver, fastsat af Silkeborg Byråd.

§ 15. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af Silkeborg Byråd fastsatte beløbsramme budget for virksomheden i Silkeborg Ungdomsskole.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen tillægges følgende beføjelser:

  1. Fastlægger budgettet på baggrund af den i stk. 1 angivne beløbsramme og den af Silkeborg Byråd vedtagne plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed.
  2. Sørger for, at der fremsendes tilbud om deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.
  3. Afgiver indstilling til Silkeborg Byråd om Silkeborg Ungdomsskoles lokalebehov.
  4. Kan stille forslag til Silkeborg Byråd om tilvejebringelse og forbedring af lokaler, der anvendes af Silkeborg Ungdomsskole, og om lokalernes forsyning med materiel og inventar.
  5. Afgiver indstilling til Silkeborg Byråd om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleleder, viceungdomsskoleledere/souschefer, afdelingsledere og pædagogisk medhjælp.
  6. Ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.
  7. Kan afgive indstilling til Silkeborg Byråd om udvidelse af ungdomsskoletilbuddet, jf. lov om ungdomsskoler.
  8. Kan afgive indstilling til Silkeborg Byråd om udvidelse af Silkeborg Ungdomsskoles aldersgrænser, om henvisning/optagelse af unge til/fra andre kommuner og om befordringsordninger i forbindelse med deltagelse i ungdomsskolevirksomhed.
  9. Kan afgive udtalelse og stille forslag til Silkeborg Byråd om de spørgsmål, der vedrører Silkeborg Ungdomsskole. Ungdomsskolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Silkeborg Byråd forelægger den.
  10. Udpeger blandt sine medlemmer en repræsentant til at deltage i Idrætsrådets møder.

Se Lov om ungdomsskoler