Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen

En ungdomsskole skal jf. Ungdomsskolelovens § 7 oprette en ungdomsskolebestyrelse

Sammensætning

§ 1. Silkeborg Ungdomsskoles bestyrelse består af 9 repræsentanter:

  1. To repræsentanter fra Silkeborg Byråd
  2. To repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, 1 repræsentant fra DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og 1 repræsentant fra FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation).
  3. En repræsentant udpeget af Uddannelsesforeningen
  4. To medarbejderrepræsentanter
  5. To elevrepræsentanter

Stk. 2. Silkeborg Byråd kan beslutte, at en tilforordnet deltager i ungdomsskolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen og dennes stedfortræder varetager sekretærfunktionen for ungdomsskolebestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stemmeret

§ 2. Alle ungdomsskolebestyrelsens medlemmer har stemmeret, jf. § 1, stk.1.

Stk. 2. Elevrepræsentanten må ikke deltage i afstemning af eller overvære drøftelser, der angår personalesager eller sager vedrørende enkelte elever.

Valg

§ 3. Repræsentanter for Silkeborg Byråd, organisationsrepræsentanter, folkeskolebestyrelsesmedlemmer, medarbejderrepræsentanter og stedfortrædere vælges snarest muligt efter kommunalvalget. Valgene gælder for en byrådsperiode.

Stk. 2. Repræsentanterne for Silkeborg Byråd og deres stedfortrædere vælges af dette inden for dets medlemmer.

Stk. 3. Repræsentanter for organisationerne og deres stedfortrædere vælges af Silkeborg Byråd efter forslag fra de stedlige organisationer.

Stk. 4. Medarbejderrepræsentanter bliver valgt ved, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere til en valghandling.

  1. Indkaldelsen sker med 14 dages varsel.
  2. Kandidatforslag indleveres til skolelederen 8 dage før valghandlingen og bekendtgøres for medarbejderne seneste 5 arbejdsdage før valghandlingen.
  3. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har én stemme. Den medarbejder, der har fået flest stemmer er valgt. Stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 5. Valg af elevrepræsentanter og deres stedfortrædere foretages i en fælles elevforsamling. Ungdomsskolelederen er ansvarlig for valgets afholdelse. Valget afholdes ved skoleårets start og gælder det følgende skoleår.

Stk. 6. Ungdomsskolebestyrelsen fungerer indtil en ny bestyrelse er godkendt af Silkeborg Byråd og har konstitueret sig.

Stk. 7. På ungdomsskolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne formanden og næstformanden ved bundet flertalsvalg.

Mødevirksomhed

§ 4. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møder for lukkede døre.

Stk. 2. Ungdomsskolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, hvis der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem.

§ 5. Er et medlem forhindret i at deltage i et ungdomsskolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen.

§ 6. Ungdomsskolebestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 7. Formanden indkalder til møde med mindst 10 dages varsel.

Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne og de tilforordnede. Hvis et medlem ønsker at få et punkt optaget på dagsordenen, skal vedkommende meddele det til formanden senest otte dage, før mødet bliver afholdt.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til mødet, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne og de tilforordnede om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2. Formanden – og ved dennes forfald næstformanden – leder ungdomsskolebestyrelsens møder.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i ungdomsskolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede.

§ 10. Alle beslutninger bliver truffet ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 11. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer og tilforordnede, som har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange, at afvigende opfattelser bliver tilført referatet og fremgår af ungdomsskolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Tilsvarende gælder for tilforordnede.

Stk. 3. Ungdomsskolelederen eller dennes stedfortræder udarbejder referatet.

Stk. 4. Dagsorden og referat skal være offentligt tilgængelige på Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside. Det gælder dog ikke sager, der er omfattet af tavshedspligt.

§ 12. Ungdomsskolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

§ 13. Der bliver ikke ydet faste vederlag/diæter til ungdomsskolebestyrelsen.