Bilag 4: Øvrige forhold

Silkeborg Ungdomsskoles øvrige forhold fremgår af dette bilag. Underbilagene i teksten handler om generelle afvigelser fra aldersgrænserne, befordring af elever og aftaler med andre kommuner

4.01 Generelle afvigelser fra Silkeborg Ungdomsskoles aldersgrænser

Unge over 18 år: Der kan i begrænset omfang oprettes hold, hvor elever er over 18 år.

Silkeborg Ungdomsskole udvider målgruppen for fritidsundervisningen, så også elever i 7. årgang i Silkeborg Kommune fremadrettet får lov til at deltage i et givet omfang.

Formål:

At lave et sammenhængende og by-dækkende fritids- og klubtilbud for elever fra 7. årgang til de fylder 18 år.

Begrundelse:

  • Elever i 7. årgang har mulighed for at deltage i Silkeborg Ungdomsskoles klubber og fag fritidsundervisningen i hele kommunen.
  • 7. årgang betragtes som en del af overbygningen på byens øvrige skoler.
  • Mange unge er aktive i diverse foreninger, men for den lille målgruppe i aldersgruppen, der ikke er det, er der ikke et kommunalt fritidstilbud ud over klubben.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2012

Beslutningen fremgår også af det fælles bilag, bilag 2.07 Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed og 10. skoleår

Foto af tre elever på Silkeborg Ungdomsskoles Gym10-linje, der er optaget af gruppearbejde

4.02 Befordring af elever

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (LBK nr. 688) af 20. juni 2014.

Fritidsundervisning (almen undervisning): Elever, hvis afstand fra hjem til undervisningssted overstiger 11 km, kan få refunderet udgifter til befordring med billigste offentlige transportmiddel.

4.03 Aftaler med andre kommuner

Lovgrundlag: Lov om ungdomsskoler § 2 stk. 4.

Silkeborg Ungdomsskole yder godtgørelse for elever med Silkeborg som hjemstedskommune, såfremt eleven midlertidigt opholder sig i en anden kommune. Ydelsen af godtgørelse gælder udelukkende faget ”Undervisning i færdselslære og knallertkørsel”.

Foto af elever på Silkeborg Ungdomsskole i færd med en udendørs gruppeaktivitet