Kapitel 3: Skolebestyrelsens beføjelser

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed – eventuelt nedskrevet i en handleplan – inden for de mål og rammer, som Silkeborg Byråd fastsætter.

§ 18. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed – eventuelt nedskrevet i en handleplan – inden for de mål og rammer, som Silkeborg Byråd fastsætter, jf. Folkeskolelovens § 40. Rammerne fremgår af bilagene til skolestyrelsesvedtægten samt af budgetforudsætningerne for det gældende budget. Ligeledes fører skolebestyrelsen tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog med undtagelse af personale- og elevsager. Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder:

 1. undervisningens organisering – det vil sige elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin, skoledagens længde, eventuelt også om henlæggelse af undervisningen til en lørdag (i sådanne tilfælde får eleverne en erstatningsfridag på en hverdag i samme skoleår), understøttende undervisning, holddannelse, samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt. i folkeskoleloven, elevernes placering i klasser, udbud af valgfag, supplerende undervisning og specialundervisning på skolen – for så vidt denne ikke er etableret som undervisning under et inklusionscenter,
 2. skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber,
 3. adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i undervisningen på Den Kreative Skole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening
 4. samarbejdet mellem skole og hjem, om skolens arbejde med meddelelsesbogen som led i samarbejdet og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet,
 5. underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen,
 6. arbejdets fordeling blandt det undervisende personale,
 7. fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.,
 8. skolefritidsordningens (SFO’ens) virksomhed,
 9. samarbejdet mellem skolerne i det forpligtende samarbejde. 
  Læs mere i Bilag 2.04 Forpligtende samarbejder

Stk. 3. Skolebestyrelsen godkender skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen – herunder budget for skolefritidsordningen (SFO’en).

Stk. 4. Skolebestyrelsen godkender undervisningsmidler og fastsætter skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Stk. 5. Skolebestyrelsen godkender inden for de af Silkeborg Byråds fastsatte retningslinjer, om skolens virksomhed skal omfatte lokalt samarbejde om kulturcenteraktiviteter i henhold til Folkeskolelovens § 3, stk. 9, og fastsætter principper.

Stk. 6. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse til Silkeborg Byråd om ansættelse af ledere, lærere, pædagoger og andre faggrupper, som fastansættes.

Stk. 7. Skolebestyrelsen afgiver udtalelse til Silkeborg Byråd om forsøgs- og udviklingsprojekter i det omfang, det overskrider de mål og rammer, som Silkeborg Byråd har fastsat.

Stk. 8. Hvis Silkeborg Byråd beslutter, at skolerne kan tilbyde madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt skolen skal oprette en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen (SFO’en). Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som Silkeborg Byråd har fastsat.

Stk. 9. Skolebestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til skolens leder og Silkeborg Byråd om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed. Skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Silkeborg Byråd forelægger den.

Stk. 10. Skolerne i de forpligtende samarbejder har en forpligtelse til at samarbejde ud fra de i fællesskab formulerede principper. Skolebestyrelserne eller repræsentanter for de enkelte skolebestyrelser i de forpligtende samarbejder mødes minimum 2 gange årligt. Skolebestyrelserne skal understøtte skolernes indgåede samarbejdsaftaler.

Stk. 11. Skolebestyrelserne ved skoler, der afgiver eller modtager overbygningselever, har en særlig forpligtelse til at samarbejde om elevernes overgang fra den ene skole til den anden.