Kapitel 2: Skolebestyrelsen

Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse, som består af syv forældrerepræsentanter.

Sammensætning

§ 1. Alle skoler skal oprette en skolebestyrelse, som består af syv forældrerepræsentanter. På skoler med fælles ledelse eller flere fysiske afdelinger skal hver afdeling vælge mindst en forældrerepræsentant, og på skoler med specialklasserækker (inklusionscentre) skal mindst en forældrerepræsentant være herfra. Desuden to medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt skolens medarbejdere samt to elevrepræsentanter. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst en elevrepræsentant pr. afdeling, dog således, at forældrerepræsentanterne altid udgør et flertal af de stemmeberettigede.

Stk. 2. Elevrepræsentanter på skoler med 0.-6. årgang deltager i skolebestyrelsesmøder, når dagsordenen til møderne er relevante for dem, dog minimum 2 gange årligt.

§ 2. Skolebestyrelsen træffer lokalt beslutning om, hvorvidt det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger indbydes til at deltage i møderne, jf. § 6, stk. 2

§ 3. På anmodning fra skolebestyrelsen er det muligt at tilknytte et byrådsmedlem til skolebestyrelsen med aktiv deltagelse i skolebestyrelsesmøder. Byrådsmedlemmet deltager som tilforordnet, det vil sige uden stemmeret, men med taleret og ret til at modtage alt materiale. Silkeborg Byråd er ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen.

§ 4. Skolelederen og dennes stedfortræder varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Øvrige medlemmer af skolens ledelse kan tilbydes en plads i skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 42, stk. 7.

Valg

§ 5. Reglerne for valg af repræsentanter til skolebestyrelsen og deres stedfortrædere er fastsat i styrelsesvedtægtens bilag 1.01 samt Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser.

Reglerne i bilag 1.01 skal godkendes af skolebestyrelsen. Valgperioder fremgår af bilaget.

Stk. 2. Hvis forældrevalgte ønsker fritagelse for medlemskab af en skolebestyrelse, skal skolebestyrelsen behandle anmodningen, hvorefter skolelederen træffer endelig afgørelse.

Læs mere i bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser mv.

Læs mere i Bilag 1.01 Valg til skolebestyrelsen

Mødevirksomhed

§ 6. Skolebestyrelsen afholder møder for lukkede døre.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, hvis der bliver behandlet spørgsmål af særlig interesse for dem.

§ 7. Er et medlem forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen, hvis skolebestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

§ 8. Skolebestyrelsen afholder møder, når formanden ønsker det, eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 9. Formanden indkalder til mødet med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest fire hverdage inden mødet dagsordenen med eventuelle bilag til medlemmerne. Hvis et medlem ønsker at få et punkt optaget på dagsordenen, skal vedkommende meddele det til formanden senest otte dage før mødet bliver afholdt.

Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til et møde med kortere varsel. Når formanden indkalder til mødet, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 10. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. § 1, stk.1, har stemmeret.

Stk. 2. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære drøftelser, der angår personalesager eller sager vedrørende enkelte elever.

§ 11. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

§ 12. Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt tilstede.

§ 13. Alle beslutninger bliver truffet ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 14. Der udarbejdes efter hvert møde et referat, som godkendes af de medlemmer, som har deltaget i mødet.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange, at afvigende opfattelser bliver tilført referatet og fremgår af skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger.

Stk. 3. Skolelederen eller dennes stedfortræder udarbejder referatet.

Stk. 4. Dagsorden og referat skal være offentligt tilgængelige på skolens hjemmeside. Det gælder dog ikke sager, der er omfattet af tavshedspligt.

§ 15. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning, som dækker et skoleår.

Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst én gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed samt behandling af årsberetningen. Årsberetningen offentliggøres på skolens hjemmeside senest den 1. september.

(Stk. 3. vedr. kvalitetsrapporter er udgået pga. ændring i folkeskoleloven)

§ 16. Skolebestyrelsen kan i øvrigt selv fastsætte sin forretningsorden.

§ 17. Der bliver ikke ydet faste vederlag/diæter til skolebestyrelsen.