Mødestruktur for skoleledelser

Læs om formålet med mødestrukturen og de forskellige møder med ansvarlig, formål, deltagere, mødeform og frekvens samt kommissorium for forretningsudvalget for skoleledere

Formålet med mødestrukturen er

 • At understøtte sammenhængen i skolevæsenet
 • At styrke opgaveløsningen og træffe forpligtigende beslutninger for skoleområdet
 • At gøre den lokale stemme til en aktiv del i udviklingen af nye løsninger
 • At forstærke læringskæden – vi er i læring sammen

Møder

Månedligt morgenmøde

 • Vært/ansvarlig: Skolechef
 • Formål: At give ledere i skolevæsenet aktuel viden om status og tendenser ift. områder, der berører skolerne og den øvrige skoleafdeling.
 • Deltagere: Alle ledere i skolevæsenet
 • Mødeform: Virtuelt
 • Frekvens: 1 x månedligt (1 time)

Forretningsudvalg (FU, se kommissorium nederst på siden)

 • Formand: Områdeleder
 • Formål: Forretningsudvalget er repræsentativt for resten af skoleledergruppen og deltager i udvælgelsen af temaer til skoleledermøder, emnemøder og ledelseskonferencen.
 • Deltagere: Hvert læringsnetværk vælger sin egen repræsentant til forretningsudvalget og sikrer fælles mødetid i forlængelse af læringsnetværksmøderne. Områdeledelsen deltager på vegne af afdelingsledelsen og sikrer tilbageløb til skolechef og øvrig afdelingsledelse
 • Mødeform: Fysisk/virtuelt
 • Frekvens: 1 x månedligt (2 timer)

Skoleledermøder (SL)

 • Vært/ansvarlig: Områdelederne
 • Formål:
  • At sammenbinde organisationen og styrke sammenhængskraften.
  • At styrke opgaveløsningen og træffe forpligtigende beslutninger for hele skolevæsenet.
  • At gøre den lokale stemme til en aktiv del i udviklingen af nye løsninger.
  • At forstærke læringskæden – vi er i læring sammen
  • Temadrøftelser prioriteres højt.
 • Deltagere: Skolelederne – afdelingsledelse og skolechef ad hoc
 • Mødeform: Fysisk
 • Frekvens: 1 x månedligt (3 timer)

Ledelseskonference

 • Vært: Skolechef
 • Formål:
  • At sammenbinde organisationen og styrke sammenhængskraften.
  • At forstærke læringskæden – vi er i læring sammen.
  • Kompetenceudvikling af den samlede pædagogiske og strategiske ledelse på skoleområdet.
 • Deltagere: Den pædagogiske og strategiske ledelse i skolevæsenet. Sektionslederne i stabsfunktionerne afgør relevansen af teamlederes deltagelse.
 • Mødeform: Fysisk
 • Frekvens: 1 x årligt

Emnemøder (EM)

 • Vært(er): Områdelederne. Emnerne fastlægges i en årsplan af forretningsudvalget. Stabsfunktionerne byder ind med relevante emner via områdelederne.
 • Formål: Fælles kapacitetsopbygning og videndeling.
 • Deltagere: Alle ledere på skoleområdet kan deltage – aftales med egen leder.
 • Mødeform: Fysisk/virtuelt
 • Frekvens: I udgangspunktet kvartalsvist (3 timer)

Læringsnetværk (LS og LP)

 • Vært: Tovholder/konsulent
 • Formål: At fastholde og udvikle god, værdibaseret og professionel skoleledelse i Silkeborg Kommunes skolevæsen.
 • At bidrage til den enkelte lederkollegas videns-og kompetenceudvikling.
 • Deltagere: Alle skoleledere og pædagogiske ledere
 • Mødeform: Fysisk
 • Frekvens: 1 x månedligt (LS 2,25 timer; LP 2,5 timer)

Tovholdermøder (TLS og TLP)

 • Vært: Områdeleder/konsulent
 • Formål: Videndeling på tværs af læringsnetværk for hhv. skoleledere og pædagogiske ledere
 • Deltagere: Tovholdere, konsulenter og områdeledere (TLP uden områdeledere)
 • Mødeform: Fysisk/virtuelt
 • Frekvens: Kvartalsvist (2 timer)

Overordnet planlægning

Sekretariatet, Team Kvalitet og Myndighed, er ansvarlig for mødeplanlægning. Gennemføres maj/juni for kommende skoleår.

Mangler: Afklaring af support af forskellige mødefora, ansvarlig er Afdelingsledelsen

Kommissorium for forretningsudvalget for skoleledere (FU)

Det overordnede formål med forretningsudvalget er

 • Gennem god mødetilrettelæggelse af skoleledermøder at styrke opgaveløsningen og skabe grundlaget for, at der af afdelingsledelsen kan træffes forpligtigende beslutninger for skoleområdet
 • At gøre den lokale stemme til en aktiv del i udviklingen af nye løsninger, tiltag og projekter og herigennem at understøtte sammenhængen i skolevæsenet
 • At forstærke læringskæden – vi er i læring sammen

Sammensætning og opgave

Forretningsudvalget er repræsentativt for resten af skoleledergruppen og deltager i udvælgelsen af temaer til skoleledermøder, emnemøder og ledelseskonferencen. Forretningsudvalget udarbejder en tematisk årsplan for skoleleder- og emnemøder – første gang for skoleåret 2021/22.

Deltagere

Hvert læringsnetværk vælger sin egen repræsentant til forretningsudvalget og sikrer fælles mødetid i forlængelse af læringsnetværksmøderne.

I skoleåret 2020/21 og 2021/22 består udvalget af: Charlotte Ørbæk Langballe, Kaj Grove, Kristian Dissing Olesen, Keld Vestergaard, Uffe Lilholm, Henrik N. Ravn og Tine Sax.

Roller

Formandsrollen varetages af en af de to områdeledere – i 2020/22 af Charlotte Ørbæk Langballe.

Områdeledelsen deltager på vegne af afdelingsledelsen og sikrer tilbageløb til skolechef og øvrig afdelingsledelse.

Formanden for forretningsudvalget har den endelige kompetence til at træffe beslutning på forretningsudvalgsmøderne.

Dagsordenen på forretningsudvalgsmøderne sammensættes af mødets deltagere, men det er i sidste ende formandens ansvar at beslutte, hvad der hører til på en forretningsudvalgsdagsorden, og hvad der eventuelt skal behandles i andre fora.

Dagsorden og generel mødeunderstøttelse varetages af Team Kvalitet og Myndighed i Sekretariatet.

November 2020 v/områdelederne, EMN-2021-03279