Procedure for situationer hvor skolelederstillingen på en skole i en periode er vakant - konstituering

Når en skolelederstilling på en skole bliver vakant, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorledes det ledelsesmæssige setup skal være, frem til der ansættes en ny skoleleder.

Ikrafttrædelse og formål

Denne procedure træder i kraft når:

 • Skoleleder fratræder sin stilling
 • Skoleleder er fraværende på grund af sygdom ud over 2 uger

Når en skolelederstilling på en skole bliver vakant, skal der hurtigst muligt træffes beslutning om, hvorledes det ledelsesmæssige setup skal være, frem til der ansættes en ny skoleleder.

Målet er at sikre, at skolens daglige drift opretholdes med særligt fokus på:

 • Elevernes læring og trivsel
 • Den resterende ledelses arbejdsmiljø og arbejdsbelastning
 • Medarbejdernes arbejdsmiljø

Den konkrete situation på skolen og ledelsesteamets behov og kompetencer kan være forskellige fra skole til skole. Derfor vil det være forskelligt fra skole til skole, hvordan en konstituering løses.

Skolens områdeleder drøfter mulige perspektiver med skolens resterende ledelse og træffer den endelige beslutning om konstitueringen. I hele konstitueringsperioden har områdelederen et særligt fokus på alle ledere i de berørte ledelsesteam og på at understøtte den konstituerede leders virke.

Forløb i forbindelse med en konstituering

 1. Områdeleder modtager fra skolelederen besked om behov for konstituering (sygdom/fratrædelse).
 2. Områdeleder drøfter mulige perspektiver på den midlertidige løsning af ledelsesopgaven med skolelederen.
 3. Områdeleder drøfter mulige perspektiver med den resterende ledelse.
 4. Områdeleder overvejer muligheder og involverer på dette tidspunkt potentielle kandidater til konstitueringen (interne eller eksterne).
 5. Områdeleder rammesætter opgaven (økonomi og indhold) for den leder, der konstitueres. På dette tidspunkt drøftes det også, om der skal ske en omfordeling af ledelsesopgaverne, f.eks. delegering af opgaver til øvrige medarbejdere.
 6. Områdeleder orienterer herefter om den valgte løsning i følgende rækkefølge:
  • Skolens resterende ledelse orienteres - fysisk
  • Skolens bestyrelsesformand orienteres - telefonisk
  • Skolens MED-udvalg orienteres – fysisk
  • Skolens medarbejdere orienteres – skriftligt via AULA
  • Skolens forældre orienteres – skriftligt via AULA

Økonomi

Når stillingen som skoleleder er ubesat, har Skoleafdelingen ingen lønudgift til denne stilling. Den lønudgift, som der i forvejen er budgetteret med, kan i stedet bringes i spil til at understøtte ledelsesarbejdet på skolen, indtil stillingen er genbesat. Grundtanken er, at skolens budget ikke skal påvirkes af udgifterne forbundet med at løse de ekstraordinære ledelsesopgaver i konstitueringsperioden.

Den konstituerede skoleleder aftaler med områdelederen, hvordan den ”ledige” lønsum bringes i spil på skolen/skolerne i forhold til den konkrete situation.

Lønsummen kan (udover konstitueringsvederlag til skolelederen), efter aftale med områdelederen eks. anvendes:

 • Som overtidsbetaling til medarbejdere, der pålægges ekstra opgaver i perioden.
 • Som resultatløn til ledelsesteamet mfl. for at yde en ekstraordinær indsats i perioden, når skolelederfunktionens opgaver fordeles på andre i ledelsesteamet/administrationen.
 • Til honorering af hjælp fra nøglepersoner på andre skoler

Når en skoleleder i en periode leder to skoler

Det kan også være en skoleleder fra en anden skole, der konstitueres i den vakante stilling, og dermed har ledelsesansvaret for to skoler. I disse tilfælde skal skolelederen have opmærksomhed på at fordele sin tid og tilstedeværelse ligeligt mellem de to skoler. Det vil ofte i den pågældende periode være nødvendigt at tilpasse det ledelsesmæssige setup på begge skoler i form af delegering/omfordeling af opgaver.

Skolelederen træffer efter drøftelse med den resterende ledelse på begge skoler og områdelederen beslutningen herom.

Skolelederen sørger for tydelig udmelding på begge skoler om den midlertidige fordeling af ledelsesopgaverne.

Konstitueringsvederlag

Når pædagogisk leder konstitueres

Konstitueringsvederlag forhandles individuelt i forhold til pædagogisk leders nuværende lønindplacering og if. Forhåndsaftalen indplacering af skoleleder (skolens antal månedslønnede fuldtidsstillinger i septembers aflønning.)

Når skoleleder fra anden skole konstitueres

Jævnfør forhåndsaftale udbetales et årligt konstitueringsvederlag på 96.000 (31.03.2000-niveau).

Områdeleder orienterer personalekonsulenten i Organisation og Personale, som forhandler konstitueringsvederlaget.

Aftalt mellem Skoleafdelingen og Silkeborg Skolelederforening, 14. december 2021

EMN-2017-04268