Ansættelsesproces ved ansættelse af skoleledere

Formålet med nedenstående procedure er dels at sikre ansættelse af den bedst egnede kandidat og dels bedst muligt at efterleve intentionen om reel inddragelse og medindflydelse til skolebestyrelsen i forbindelse med lederansættelser i folkeskolen, som beskrevet i folkeskoleloven.

Ansættelsesforløb

Alle, der deltager i ansættelsesforløbet, er underlagt kravet om tavshedspligt.

Det er Skoleafdelingen, der er ansvarlig for planlægning og gennemførelse af ansættelsesforløbet.

Der etableres et ansættelsesudvalg, der består af følgende:

  • Skolechefen
  • Områdeleder fra Skoleafdelingen
  • Skolebestyrelsen (inklusive medarbejderrepræsentanter (+eventuelle tillidsrepræsentanter, såfremt tillidsrepræsentanterne ikke er medlem af skolebestyrelsen), og uden elevrepræsentanterne).
  • Skolens pædagogiske leder(e)
  • Eventuelt en skoleleder fra anden skole

Områdelederen er formand for ansættelsesudvalget. Ansættelsesudvalget er rådgivende for skolechef og områdeleder. Skolechefen har formelt ansættelseskompetencen.

Ansættelsesforløbet i forbindelse med ansættelse af en ny skoleleder indledes med et møde mellem Skoleafdelingen, en HR-konsulent fra Organisation og Personale samt ansættelsesudvalget.

Formålet med dette møde er at gennemgå ansættelsesproceduren for ansættelsesudvalget

Skolebestyrelsen fremsender efterfølgende input til stillingsopslag til områdelederen indeholdende de lokale perspektiver og ønsker.

På baggrund af ovenstående udarbejder områdelederen fra Skoleafdelingen et udkast til stillingsopslag. Dette stillingsopslag præsenteres for ansættelsesudvalget og færdiggøres herefter af områdelederen.

Stillingen opslås på Silkeborg Kommunes hjemmeside, Emply, skolejobs og evt. i Skolelederen og Folkeskolen. Skolen betaler for indrykningen.

Stillingen skal minimum være opslået 14 dage.

Udvælgelse af ansøgere

Det nedsatte ansættelsesudvalg udvælger, på baggrund af ansættelsesudvalgets prioriteringer i Emply, de kandidater, som ansættelsesudvalget skal møde ved første ansættelsessamtale.

Første ansættelsessamtale

Ved første ansættelsessamtale vurderer ansættelsesudvalget, hvilke kandidater de kan se som skoleleder på skolen.

De lokale i ansættelsesudvalget har primært fokus på, hvilke kandidater, de vurderer, matcher skolens kultur og værdier bedst. Skolechefen og områdelederen har fokus på, hvilke kandidater, der matcher den generelle skolelederprofil bedst muligt – ud fra Job- og personprofilen for skoleleder samt ledelsesgrundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune.

Samtalen ledes af skolens områdeleder.

Ansættelsesudvalget udvælger efter samtalerne hvilke to kandidater, der skal videre til anden samtale. Udvælgelsesprocessen ledes af skolechefen.

Mellem første og anden samtalerunde

De kandidater, der går videre, tilbydes en uformel samtale med områdelederen.

Garuda Kompetenceprofil

De kandidater, der går videre, skal udfylde en Garuda Kompetenceprofil.

Profilen udsendes umiddelbart efter første samtalerunde fra HR Support i Organisation og Personale til kandidaterne. Profilen udfyldes online.

Læs mere om Silkeborg Kommunes obligatoriske koncept for ansættelse af ledere

Tilbagemelding til kandidaten sker som et led i anden samtalerunde.

Anden ansættelsessamtale

Her deltager skolechefen, de to områdeledere, en forældrevalgt repræsentant fra skolebestyrelsen samt en HR-konsulent.

HR-konsulenten gennemfører tilbagemeldingen på Garuda Kompetenceprofil-analysen i dialog med kandidaten. Skolechefen og områdelederne spørger under vejs uddybende ind ud fra et ledelsesmæssigt- og organisatorisk perspektiv.

Herefter har skolebestyrelsesrepræsentanten ti minutter til rådighed til spørgsmål ud fra refleksioner efter første samtale og ud fra oplevelsen af kandidaten under anden samtale.

Endelig afrundes samtalen af områdeleder med orientering om den videre proces.

Yderligere tilbagemelding på profilen til kandidaten

Der tilbydes en mere dybdegående tilbagemelding fra HR-konsulenten, såfremt kandidaten ønsker en sådan efterfølgende.

Skolechefen og afdelingsledelsen, juni 2021
EMN-2016-03467