Læringsvejlederfunktionen i PPL 2021-2023

Læringsvejledergruppen i PPL, Pædagogisk Praksis og Læring, blev fra august 2021 udvidet for en toårig periode, hvor PPL har mulighed for at yde praksisnær vejledning og support til alle folkeskolerne.

Læringsvejlederne vil i 2021/22 og 2022/23 supportere skolerne via to forskellige formater/tilknytningsformer:

 1. Fast tilknytning, fleksibel afvikling – med fokus på organisation og læringsmiljøer
 2. Support ved kvartalsvis ansøgning

A5-folder om læringsvejledere til medarbejdere m.fl., pdf-fil klar til print

A4-folder om læringsvejledere til medarbejdere m.fl., pdf-fil klar til print

Ad 1: Fast tilknytning, fleksibel afvikling - med fokus på organisation og læringsmiljøer

Alle skoler får fra kommende skoleår en fast tilknyttet læringsvejleder. Indsatsen er tilknyttet PPL’s delprojekt ”Udvikling af fleksibel og praksisnær support”, under indsatsen ’Alle skal med’. Delprojektet handler om udvikling af de kommunale supportfunktioner i PPL og samarbejdet med folkeskolerne i Silkeborg Kommune.

Læs mere om Alle skal med-projektet

Oversigten over skolernes læringsvejleder (og øvrige PPL-medarbejdere) findes på hjemmesiden, se boksen Find medarbejder i PPL.

Formål

 • At skolerne supporteres hurtigt og fleksibelt, i det forebyggende- og udviklende arbejde.
 • At skolerne supporteres hurtigt og fleksibelt når de lokaliserer udfordringer.
 • At medarbejderne i PPL i øget omfang kan give praksisnær support til medarbejdere og ledere på skolerne.
 • At de tiltag, der iværksættes ved hjælp af supportfunktionerne, har fokus på lokal kapacitetsopbygning.

Det overordnede mål er

 • At understøtte udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn.

Læringsvejlederens opgaver

 • Bidrage til merviden og merkompetencer så medarbejdere og ledere lykkes med at skabe gode læringsmiljøer for alle børn.
 • Være sparringspartner til ledelse på projekter/forløb, der igangsættes som indsats på skolen.
 • Give sparring og praksisnær vejledning til skolens fagprofessionelle
 • Være tæt på og tilgængelig.
 • Være supporterende og understøtte indsatser ift. f.eks. mellemformer, klasseledelse og grupper – så flere elever understøttes i deres trivsel og læring på skolen.

Skolens opgaver og forløbsbeskrivelse

Skolen får tilknyttet en fast læringsvejleder for et halvt år ad gangen. Hvis opgaven herefter kalder på ’et skift’, tilknyttes en ny læringsvejleder til skolen.

Skole og læringsvejleder skal i hele forløbet løbende afstemme forventninger og mål, så der er enighed om indsatsen og supportens karakter.

Skolen kontaktes i august af læringsvejlederen, og skolen indkalder herefter til et fælles opstartsmøde, hvor indsatsen for den kommende periode (op til 6 måneder) i fællesskab beskrives i en ’samarbejdskontrakt’.

Samarbejdskontrakten er en gensidig forventningsafstemning og indeholder mål for samarbejde/indsatsen, en proces beskrivelse og aftale om evalueringsform. Kontrakten opdateres, hvis nye perspektiver dukker op undervejs, som betyder at indsatsen må justeres.

Kontrakten kan indeholde aftaler om løbende møder mellem leder og læringsvejleder samt aftaler om, hvem læringsvejlederen går til i tilfælde af udfordringer i sin opgaveløsning, kontakt ved behov for at melde afbud mv.

Der vil hver 2.-3. måned være et statusmøde mellem skoleledelse og læringsvejleder. Status skrives ind i samarbejdskontrakten, så det bliver muligt at skabe et datagrundlag at evaluere ud fra.

Læringsvejlederen opretter en mappe i GO, som leder og læringsvejleder gemmer samarbejdskontrakt og eventuelle forløbsbeskrivelser i.

Opgaven løses fleksibelt over en periode igennem et ’kalendersamarbejde’, og læringsvejlederen vil således planlægge sit arbejde på skolen fleksibelt med hensyntagen til skolens allerede planlagte mødeaktiviteter m.m.

Det er vigtigt at lederen er opmærksom på at denne del af læringsvejleder supporten har fokus på arbejde med udvikling af læringsmiljøer, fx gennem støtte til udvikling af mellemformer, klasseledelse m.m.

Vedr. skoleåret 2022/23

I det kommende skoleår vil læringsvejlederene have en øget opmærksomhed på at understøtte Jer i udvikling af mellemformer på skolerne, men som det har været i år, så afhænger det selvfølgelig af de lokale behov og prioriteringer.

Der vil fortsat være læringsvejleder fasttilknyttet på jeres skoler for skoleåret 2022-23. Flere læringsvejledere vil fortsætte med endnu et år på de nuværende skoler, og enkelte skoler vil få tilknyttet en ny læringsvejleder. I vil blive orienteret om hvem, der vil være tilknyttet jeres skole af jeres nuværende læringsvejleder.

Det anbefales, at der tages et fælles evalueringsmøde for år 1 og opstartsmøde for år 2 inden sommerferien, alternativ i starten af august. Læg gerne procesbeskrivelse med evaluering i jeres skoles mappe i GO.

Hvis der tilknyttes en ny læringsvejleder til jeres skole, vil den afgående og kommende læringsvejleder kunne sidde med på mødet

Ad 2: Support gennem kvartalsvise ansøgninger

Proces for ansøgning (også for privatskoler)

 1. Udfyld ansøgningsskemaet (findes i Andre...-boksen under Specialpædagogisk bistand og visitation)
 2. Bemærk, der skal være underskrift fra forældre på elevindstilling
 3. Scan filen
 4. Afhængig af opgaven, gem filen med filnavn indeholdende: skole og elevens navn / skole og emne / skole og klasse
 5. Navngiv emnet på mailen med samme navn som filen
 6. Vedhæft filen i en mail til læringsvejledernes funktionspostkasse

Kvartalssagerne løses af forskellige læringsvejledere, ikke nødvendigvis den læringsvejleder, der er tilknyttet skolen.

Der er følgende deadlines for ansøgning i skoleåret 2022/23:

 • 23. september 2022
 • 2. december 2022
 • 3. marts 2023
 • 26. maj 2023

Her kan søges support til emne, klasse og elev. Ved elevindstilling indgår cpr.nr og der er indhentet samtykke ved forældre.

Carina Teglvang Iversen er koordinator for læringsvejlederne og kan kontaktes, hvis skoleledelsen har spørgsmål omkring ’hvad og hvordan’.