Budgetlægning og budgetregulering

Emnerne nedenfor udgør ikke en udtømmende liste, læs eventuelt mere i Budgetforudsætningerne (2021) på kommunens hjemmeside. Oplysningerne her vedrører det aktuelle budgetår – og kan være korrigeret senere ift. det, der fremgår af Budgetforudsætningerne.

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Lærere kan fra og med skoleåret, hvor de fylder 60 år, aftale en nedsættelse af arbejdstiden med 175 timer årligt for fuldtidsansatte.

Lærere, der fylder 60 år efter 31. juli 2016, omfattes ikke af ordningen.

(Kilde: Budgetforudsætninger 2021)

Fleksjob generelt

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

(Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering)

Fleksjob – ’gammel ordning’

Lønudgiften til medarbejdere på den gamle fleksjobordning finansieres med 1/3 i skolens budget og 2/3 som statslig refusion, der tilfalder skolen direkte (i enkelte tilfælde dækker den statslige refusion og skoleafdelingen hver halvdelen af finansieringen). Ansættelsen af en person i fleksjob (gammel ordning) er således udgiftsneutral for skolen. Der oprettes ikke længere fleksjob under den gamle ordning.

Fleksjob – mikrofleksjob/C-fleksjob

Mikrofleksjob er et fleksjob på maksimalt 10 timer/uge. Skoleafdelingen finansierer et antal mikrofleksjob, aktuelt 31. Tilskuddet er i 2021 på 51.000 kr. pr. mikrofleksjob og vil typisk dække hele lønudgiften. Skoler, der påtænker at ansætte en fleksjobber, kan forhøre sig i Skoleafdelingen om eventuelle ledige puljemidler.

I forbindelse med Finansloven for 2020 blev der indgået en aftale om et generelt løft af folkeskolen. Midlerne for 2020 og 2021 blev tildelt som tilskud til kommunerne og fordelt efter elevtal. I Silkeborg Kommune er midler i budget 2021 fordelt mellem skolerne efter samme fordelingsnøgle, der anvendes til LFSI/Mellemformer.

Midlerne fra 2022 udmøntes via bloktilskuddet med det formål, at midlerne anvendes til flere lærere i folkeskolen.

Kilde: Budgetforudsætninger 2021, se under Bevilling 41 Skoler, vælg ’Budget i detaljer’

Der gives kompensation for uhensigtsmæssige elevtal således, der beregningsmæssigt gives alle skoler et minimum på 8% i frie timer i forhold til det samlede antal beregnede tildelte timer. Begrebet ’frie timer’ er et udtryk for det beregnede antal timer, som en skole har til rådighed, når hele skolen er dækket med 1 pædagogisk medarbejder til hver klasse i alle timer. Frie timer skal dække 2-lærertimer, holddeling, supplerende undervisning og vikardækning mm.

Kompensation til ’Frie timer’ – Budget 2021

Periode Budget til 'Frie timer' (mio. kr.)  Antal skoler tildelt ekstra frie timer 
 7/12 2021 7,3  13
 5/12 2021  5,4 12 
 2021 i alt 12,7  

(Kilde: Budgetforudsætninger 2021)

Til dækning af vikarudgifter under langtidssygdom gives der lønopfyld til den del af fraværsperioden, der ligger udover 30 sammenhængende kalenderdage. Lønopfyldet beregnes som differencen mellem sygedagpenge og den budgetterede løn for faggruppen.

Der gives ikke lønopfyld til pædagogiske ledere, skoleledere, fleksjobbere samt ansatte i konkurrenceudsat indtægtsgivende virksomhed.

Fra og med buget 2021 gives der ikke lønopfyld under barsel.

Tildeling til Mellemformer (før 1. august 2020 benævnt LFSI, en forkortelse for ’Lokale, Fleksible, Specialiserede Indsatser’) på de enkelte skoler. Tildelingen til den enkelte skole er beregnet ud fra et grundbeløb, elevtallet samt socioøkonomiske faktorer. Der tildeles i 2021 alt 43,3 mio. kr.

Tildelingen til Mellemformer indeholder de tidligere ressourcer fra:

 • Tildeling af støttetimer til almenskolerne, 11,2 mio. kr.
 • Puljen som oprindeligt blev afsat til at styrke skolernes robusthed og rummelighed i forhold til at fremme alle børns trivsel, 6,1 mio. kr.
 • Skævvridningspuljen til skolerne, 4,7 mio. kr.
 • Puljen til sygeundervisning i hjemmet, 0,8 mio. kr. kr.
 • På Børne- og Ungeudvalgets budgetmøde 12. juni 2020 besluttede udvalget af tilføre yderligere 20,5 mio. kr. til LFSI/Mellemformer-tildelingen.

(Kilde: Budgetforudsætninger 2021)

Budget til personforsikringer indgår i det ’øvrige budget’ og indeholder midler til forsikring vedrørende erhvervssygdom (AES), arbejdsulykke og ansvar for lærerpersonale og pædagoger.

Skævvridningspuljen til skolerne er nedlagt pr. 1.8.2020, og den samlede pulje på 4,7 mio. kr. indgår i puljen til Mellemformer (LFSI).

Skævvridningspuljen på fritidsområdet eksisterer stadig, og fordeles mellem særligt belastede SFO’er.

Der gives fra og med budget 2021 ikke længere tilskud til afholdelse af sygeundervisning i hjemmet. Den overvejende del af budgettet er overført til puljen til Mellemformer (LFSI), og midlerne er således på forhånd lagt ud til skolerne.

Læs bilag 3.08.04 Regler for sygeundervisning

Tekst kommer fra Mikael.

Herunder kommer opdeling vedr. tildelingsmodeller for almen skole, inklusion, SFO mv.

Ved en elevs visitation til inklusionscenter fratrækkes den afgivende skole som hovedregel et beløb svarende til 6 ugentlige timer pr. elev i det kommende skoleår. I budget 2021 udgør beløbet 171.327 kr. svarende til 14.277 pr. måned i 12 måneder.

Aftaler indgået efter 1. januar 2020 om elevers start på Højmarkskolens afdelinger medfører timetræk på 6 timer i lighed med overgang til andre inklusionscentre.

Undtagelser for timetræk

 • PPL visiterer plads i inklusionscenter for en elev, som skulle være startet i børnehaveklasse eller 1. klasse for det kommende skoleår – der trækkes ikke timer. DOG - hvis en elev er startet i 1. klasse og eksempelvis efter 5. september alligevel ikke skal fortsætte i almen skole - der trækkes nu 6 timer fra startdatoen og et år frem.
 • PPL visiterer en elev, som er tilflytter fra anden kommune, til inklusionscenter – der trækkes ikke timer.
 • PPL visiterer en elev, som skulle være startet i overbygningsskole fra grundskolen til inklusionscenter – der trækkes ikke timer.
 • Hvis en elev skifter fra et inklusionscenter til et andet inklusionscenter – der trækkes ikke timer.
 • Hvis der er særlige forhold for en elev, kan PPL rent undtagelsesvist godkende, at der ikke skal trækkes timer.

(Kilde: Budgetforudsætninger 2021)

Budget til undervisningsmidler indgår i det ’øvrige budget’ og dækker følgende udgiftsområder:

 • Administration
 • Elevaktiviteter
 • Undervisningsmaterialer
 • Madordninger/skolebod
 • Kantine
 • Mindre inventar
 • Ekskursionsbeløb
 • Afregning med Copydan for spillefilm og billeder
 • Andet, herunder skolebestyrelsernes udgifter bl.a. til deltagelse i kurser og lignende samt medlemskab af Skole og Forældre og rejseforsikring for elever og lærere.
 • Beløb på 3.622 kr. til transport tur/retur Aarhus Station/Ahl Hage.

Tildelingen sker efter følgende metode i 2021:

Skærmdump fra budget 2021, der viser tildelingsmodellen