Afrapportering, analyser og tests

Mere om kvalitetsrapport, forældretilfredshed, prøver, tests og trivselsmåling mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Fra skoleåret 2022/23 er der nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen.

Evaluerings- og bedømmelsessystemet skal skabe en stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Nye redskaber og metoder skal gøre det lettere at tilrettelægge undervisning, som støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dannelse. 

Se faktaark om evaluerings- og bedømmelsessystemet fra skoleåret 2022/23 på uvm.dk

Læs Danmarks Lærerforenings kommentar til den nye lovgivning på dlf.org

Redskaber og metoder fra 2022/23

Redskaberne og metoderne kan ses på uvm.dk og omfatter bl.a.:

Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26); Risikotest for ordblindhed; Screening for læsevanskeligheder; Sprogvurdering; Screening for høj begavelse; Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem; Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

Folkeskolens Nationale Overgangstest (FNOT) gennemføres i hvert skoleår. Det sker virtuelt, og lærerne står for at bestille tid og gennemføre testen. 

Læs en kort beskrivelse af Folkeskolens Nationale Overgangstest fra VSL (revideret 19.9.2023, pdf-fil)

Skema til journalisering af begrundelser for afvigelser ved FNOT (word-fil)

Ovenstående skema er tænkt som en skoleoversigt med beskrivelse af alle de elever, der har gået til prøve på særlige vilkår, eller hvis der har været afvigelser i en klasse.

De Nationale Overgangstest er lineære test, som gennemføres i overgangsperioden fra 2022/23 til og med 2025/26, læs mere på uvm.dk

Vejledning til import af Folkeskolens Nationale Overgangstest i Hjernen & Hjertet (pdf)

Læs om testresultater for Folkeskolens Nationale Overgangstest og om den skriftlige tilbagemelding til forældre om resultatet på uvm.dk. Testresultaterne kan ikke stå alene, men bør ses i sammenhæng med den øvrige viden, som skolen har om eleverne.

Læs mere om de overordnede fakta om Nationale test i bilag 3.09.02

Evaluering 2022/23

Der er gennemført en opsamling af forløbet med FNOT i skoleåret 2022/23, se opsamlingen samt inspiration fra et par skoler i GO, EMN-2023-03376:

 • Et excel-ark med eksempel for en 4. klasse, men skolen har lavet en fane pr. årgang. Det er anvendt af ledelsen til overblik over alle klasserne, der har afviklet FNOT. Klassernes resultater er udsendt til de lærere, der har pågældende klasse.
 • En video lavet på Thorning Skole, som er sendt ud sammen med skriftlig information om FNOT inden afvikling. Videoen er målrettet Thorning Skoles forældre, men kan evt. inspirere andre.

Administrative opgaver

Gennemgå rettighederne i forhold til, om lærerne har adgang til at booke/afvikle tests samt at se resultater for klasser og fag, som de underviser i.

Information om booking, rettigheder og teknisk vejledning udsendes fra STIL, når det er aktuelt.

På et emnemøde den 27.9.2022 blev der orienteret om skolernes arbejde med Meddelelsesbogen. Her er udpluk af informationerne på mødet.

Læs mere om formalia vedr. Meddelelsesbogen på skoleudvikling.silkeborg.dk

Gode råd til skolens arbejde med Meddelelsesbogen

 • Husk at involvere både skolebestyrelse og det pædagogiske personale! Parterne samt skoleledelsen spiller en central rolle i at sikre en god implementering af meddelelsesbogen.
 • Arbejdet med meddelelsesbogen vil skulle bero på lokale principper, der fastsættes af skolebestyrelsen i dialog med skolens ledelse om, hvordan skolen skal arbejde med meddelelsesbogen, som en del af dialogen mellem skole og hjem.
 • Meddelelsesbogen er et dialogværktøj mellem skole, forældre og elever. Hvornår giver det lokalt mening at anvende værktøjet?
 • Arbejdet med meddelelsesbogen skal give mening lokalt på skolen og i det daglige arbejde. Meddelelsesbogen skal bruges mindst en gang årligt.
 • Mindset: Vi går fra elevplaner til Meddelelsesbog. Vi skal have et ressourcerettet syn og der er ingen krav om bagudrettet status
 • Der kan frit vælges mellem Aula eller Meebook, hvis Meddelelsesbogen er digital. OBS: begrænset antal skabeloner i Meebook, og kontrakten med Meebook løber indtil videre til foråret 2024.
 • VIGTIGT: Vi har hele skoleåret 2022/23 til at udvikle en lokal skabelon. Den udvidede del skal først være klar 2023/24

Inspirationsspørgsmål

 • Hvordan kan skolen arbejde med lokale principper for meddelelsesbogen?
 • Hvilket format skal skolens meddelelsesbog have?
 • Hvilket indhold indgår i meddelelsesbogen?
 • Hvornår anvendes meddelelsesbogen?

Skabeloner i Aula

Der findes ultimo 2022 tre tilgængelige skabeloner i Aula under Sikre filer > Pædagogisk note, nemlig Meddelelsesbogen minimumsskabelon (gennemgået mht. webtilgængelighed) samt to eksempler fra henholdsvis Balleskolen og Grauballe Skole 

Se i bilag 1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Skoleledelsen har ansvaret for at få gennemført de obligatoriske trivselsmålinger for alle elever i den periode, hvor målingerne er tilgængelige på nationaltrivsel.dk.

Kommunale rapporter findes i bilag 1.07.03.

Skolernes egne rapporter findes i bilag 1.07.01, da undervisningsmiljøvurderingen skal offentliggøres og frem til 2021 har indgået som en del af trivselsmålingen.

På skolens hjemmeside linkes der til skolens rapport (eller bilag 1.07) under Undervisningen > Undervisningsmiljø

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.

Klassetrivsel.dk

Nogle skoler abonnerer på Klassetrivsel.dk, men ikke alle.

Efter forespørgsel fra flere skoler har Klassetrivsel.dk åbnet for printfunktionen i systemet pr. januar 2023. Vær opmærksom på, at print af undersøgelser mv. skal behandles varsomt!

Vejledning

Skolernes enhedsadministrator administrerer rollen printmanager. Brugere skal have denne rolle for at kunne printe/PDF. Der kan printes på forskellige niveauer, som skole-, deltagergruppe- og på deltagerniveau.

Se e-learning på klassetrivsel.dk.

Udover de nationalt bestemte test har vi i Silkeborg Kommune en obligatorisk vurderingspraksis, som er kommunalpolitisk vedtaget. Ved at følge elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling får skolerne gode forudsætninger for at tilrettelægge og kvalificere den undervisning, eleverne har brug for. Dermed ligger det kommunale fokus på kvalificeret anvendelse af data i praksis og en mere ensartet procedure på kommunens folkeskoler.

Silkeborg Kommunes obligatoriske vurderingspraksis gælder for alle elever i folkeskolen (undtaget elever i specialafdelinger/inklusionscentre). Den obligatoriske vurderingspraksis gennemføres i efteråret, således at data kan anvendes formativt, dvs. kan indgå i og være med til at kvalificere resten af skoleårets undervisning og indsatser.

Data fra vurderingspraksissen skal omsættes til praksis med det formål at styrke den sproglige og skriftsproglige indsats omkring den enkelte elev, elevgruppe og klasse. Skolerne skal lave en lokal procedure for, hvordan resultater fra vurderingspraksis bedst formidles og inddrages i praksis. Elevernes sproglige og skriftsproglige kompetencer og udfordringer er relevante at arbejde med og tage højde for i alle fag, hvorfor den lokale procedure skal indtænke både danskfaget, men også det tværfaglige samarbejde.

Se den skematiske oversigt over vurderingspraksis og læs også mere om det på sprogogskriftsprogsilkeborg.dk 

Læs mere i bilag 3.09 Test og evaluering

Læs mere om indhold i test og om udviklingen i Silkeborg Kommunes vurderingspraksis på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside.