Afrapportering, analyser og tests

Mere om kvalitetsrapport, forældretilfredshed, prøver, tests og trivselsmåling mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Fra skoleåret 2022/23 er der nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen.

Evaluerings- og bedømmelsessystemet skal skabe en stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Nye redskaber og metoder skal gøre det lettere at tilrettelægge undervisning, som støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dannelse. 

Se faktaark om evaluerings- og bedømmelsessystemet fra skoleåret 2022/23 på uvm.dk

Læs Danmarks Lærerforenings kommentar til den nye lovgivning på dlf.org

Redskaber og metoder fra 2022/23

Redskaberne og metoderne kan ses på uvm.dk og omfatter bl.a.:

Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26); Risikotest for ordblindhed; Screening for læsevanskeligheder; Sprogvurdering; Screening for høj begavelse; Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem; Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

På et emnemøde den 27.9.2022 blev der orienteret om skolernes arbejde med Meddelelsesbogen. Her er udpluk af informationerne på mødet.

Læs mere om formalia vedr. Meddelelsesbogen på skoleudvikling.silkeborg.dk

Gode råd til skolens arbejde med Meddelelsesbogen

 • Husk at involvere både skolebestyrelse og det pædagogiske personale! Parterne samt skoleledelsen spiller en central rolle i at sikre en god implementering af meddelelsesbogen.
 • Arbejdet med meddelelsesbogen vil skulle bero på lokale principper, der fastsættes af skolebestyrelsen i dialog med skolens ledelse om, hvordan skolen skal arbejde med meddelelsesbogen, som en del af dialogen mellem skole og hjem.
 • Meddelelsesbogen er et dialogværktøj mellem skole, forældre og elever. Hvornår giver det lokalt mening at anvende værktøjet?
 • Arbejdet med meddelelsesbogen skal give mening lokalt på skolen og i det daglige arbejde. Meddelelsesbogen skal bruges mindst en gang årligt.
 • Mindset: Vi går fra elevplaner til Meddelelsesbog. Vi skal have et ressourcerettet syn og der er ingen krav om bagudrettet status
 • Der kan frit vælges mellem Aula eller Meebook, hvis Meddelelsesbogen er digital. OBS: begrænset antal skabeloner i Meebook, og kontrakten med Meebook løber indtil videre til foråret 2024.
 • VIGTIGT: Vi har hele skoleåret 2022/23 til at udvikle en lokal skabelon. Den udvidede del skal først være klar 2023/24

Inspirationsspørgsmål

 • Hvordan kan skolen arbejde med lokale principper for meddelelsesbogen?
 • Hvilket format skal skolens meddelelsesbog have?
 • Hvilket indhold indgår i meddelelsesbogen?
 • Hvornår anvendes meddelelsesbogen?

Skabeloner i Aula

Der findes ultimo 2022 tre tilgængelige skabeloner i Aula under Sikre filer > Pædagogisk note, nemlig Meddelelsesbogen minimumsskabelon (gennemgået mht. webtilgængelighed) samt to eksempler fra henholdsvis Balleskolen og Grauballe Skole 

Se i bilag 1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Skoleledelsen har ansvaret for at få gennemført de obligatoriske trivselsmålinger for alle elever i den periode, hvor målingerne er tilgængelige på nationaltrivsel.dk.

Kommunale rapporter findes i bilag 1.07.03.

Skolernes egne rapporter findes i bilag 1.07.01, da undervisningsmiljøvurderingen skal offentliggøres og frem til 2021 har indgået som en del af trivselsmålingen.

På skolens hjemmeside linkes der til skolens rapport (eller bilag 1.07) under Undervisningen > Undervisningsmiljø

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.

Klassetrivsel.dk

Nogle skoler abonnerer på Klassetrivsel.dk, men ikke alle.

Efter forespørgsel fra flere skoler har Klassetrivsel.dk åbnet for printfunktionen i systemet pr. januar 2023. Vær opmærksom på, at print af undersøgelser mv. skal behandles varsomt!

Vejledning

Skolernes enhedsadministrator administrerer rollen printmanager. Brugere skal have denne rolle for at kunne printe/PDF. Der kan printes på forskellige niveauer, som skole-, deltagergruppe- og på deltagerniveau.

Se e-learning på klassetrivsel.dk.

0. klasse

Ifølge Folkeskolelovens § 11 skal man sprogvurdere alle elever i børnehaveklassen. Silkeborg Kommune anvender klassetesten fra det nationale sprogvurderingsmateriale ’Sprogvurdering 3-6’ med Rambølls it-understøttelse, Hjernen og Hjertet. Klassetesten afvikles i uge 38-41.

Efter sprogvurderingen bør skolen afholde en klassekonference med deltagelse af pædagogisk leder, børnehaveklasseleder og læsevejleder. Her opfordres til også at invitere skolens tale-hørekonsulent, da vedkommende kan kvalificere den kommende indsats. Konferencen giver mulighed for en fælles drøftelse og planlægning af det videre arbejde med elevgruppen.

De elever, der ved klassetesten placerer sig i særlig eller fokuseret indsats, kan undersøges nærmere med den individuelle sprogvurdering fra ‘Sprogvurdering 3-6’.

Find linket til den fulde udgave af Silkeborg Kommunes procedurebeskrivelse af Sprogvurdering i 0. klasse på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside.

1.-2. klasse

Det er kommunalt bestemt, at alle folkeskoler skal evaluere elevernes udvikling i afkodning i 1. og 2. klasse, hvortil Ordlæseprøve 1 og 2 fra Hogrefe anvendes. Disse test undersøger elevernes afkodning af enkeltord.

Læs mere om læsekonsulentens adgang til test i bilag 3.09.01 Læsetest.

Udover ovenstående obligatoriske test anbefales det, at skolerne følger elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling tæt.

Læs mere om indhold i test og om udviklingen i Silkeborg Kommunes vurderingspraksis på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside.