Afrapportering, analyser og tests

Mere om kvalitetsrapport, forældretilfredshed, prøver, tests og trivselsmåling mv. Husk: Brug søgefeltet øverst til højre, hvis du ikke finder det, du leder efter!

Indhold - korte beskrivelser og/eller links

Fra skoleåret 2022/23 er der nye rammer for test, evaluering og skoleudvikling i folkeskolen.

Evaluerings- og bedømmelsessystemet skal skabe en stærkere evalueringskultur i folkeskolen. Nye redskaber og metoder skal gøre det lettere at tilrettelægge undervisning, som støtter alle elevers faglige og alsidige udvikling og dannelse. 

Se faktaark om evaluerings- og bedømmelsessystemet fra skoleåret 2022/23 på uvm.dk

Læs Danmarks Lærerforenings kommentar til den nye lovgivning på dlf.org

Redskaber og metoder fra 2022/23

Redskaberne og metoderne kan ses på uvm.dk og omfatter bl.a.:

Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26); Risikotest for ordblindhed; Screening for læsevanskeligheder; Sprogvurdering; Screening for høj begavelse; Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem; Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV)

Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemføres årligt i foråret. Det sker virtuelt, og lærerne står for at bestille tid og gennemføre testen. 

Læs en kort beskrivelse af Folkeskolens Nationale Overgangstest (FNOT), som skal bruges i skoleårene 2022/23-2026/27, fra VSL (pdf-fil)

De Nationale Overgangstest er lineære test, som gennemføres i overgangsperioden fra 2022/23 til og med 2025/26, læs mere på uvm.dk.

Læs spørgsmål og svar om Folkeskolens Nationale Overgangstest.

Læs mere om de overordnede fakta om Nationale test i bilag 3.09.02, det er endnu ikke rettet 

Administrative opgaver

Gennemgå rettighederne i forhold til, om lærerne har adgang til at booke/afvikle tests samt at se resultater for klasser og fag, som de underviser i.

Adgang til booking: http://booking.testogprøver.dk. Gennemgå rettigheder under menupunktet: Administration af rettigheder.

Find teknisk vejledning til systemet på stil.dk

ÆNDRING fra kvalitetsrapport til skoleudviklingssamtaler pr. skoleåret 2022/23!

Læs om rammerne for skoleudviklingssamtalerne på uvm.dk

I bilag 1.09 Kvalitetsrapport står der både om 1.09.01 Silkeborg Kommunes kvalitetsrapport, 1.09.02 Skolernes kvalitetsrapporter og om 1.09.03 Kvalitetsrapport-processen. Bilaget bliver ændret i løbet af efteråret 2022.

På skolens egen hjemmeside linkes der til bilag 1.09 fra Vores skole > Kvalitetsrapport.

Skolebestyrelsen orienteres om/inddrages i kvalitetsrapport-arbejdet.

 

Der er udarbejdet en procesplan for en lokal skabelon, som skal gælde i Silkeborg Kommune. Der arbejdes med meddelelsesbogen i august og september 2022, hvorefter der bliver meldt noget ud til alle brugere.

Se i bilag 1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Skoleledelsen har ansvaret for at få gennemført de obligatoriske trivselsmålinger for alle elever i den periode, hvor målingerne er tilgængelige på nationaltrivsel.dk.

Kommunale rapporter findes i bilag 1.07.03.

Skolernes egne rapporter findes i bilag 1.07.01, da undervisningsmiljøvurderingen skal offentliggøres og indgår som en del af trivselsmålingen.

På skolens hjemmeside linkes der til skolens rapport (eller bilag 1.07) under Undervisningen > Undervisningsmiljø

Resultaterne fra trivselsmålingerne bliver offentliggjort på uddannelsesstatistik.dk.

0. klasse

Ifølge Folkeskolelovens § 11 skal man sprogvurdere alle elever i børnehaveklassen. Silkeborg Kommune anvender klassetesten fra det nationale sprogvurderingsmateriale ’Sprogvurdering 3-6’ med Rambølls it-understøttelse, Hjernen og Hjertet. Klassetesten afvikles i uge 38-41.

Efter sprogvurderingen bør skolen afholde en klassekonference med deltagelse af pædagogisk leder, børnehaveklasseleder og læsevejleder. Her opfordres til også at invitere skolens tale-hørekonsulent, da vedkommende kan kvalificere den kommende indsats. Konferencen giver mulighed for en fælles drøftelse og planlægning af det videre arbejde med elevgruppen.

De elever, der ved klassetesten placerer sig i særlig eller fokuseret indsats, kan undersøges nærmere med den individuelle sprogvurdering fra ‘Sprogvurdering 3-6’.

Find linket til den fulde udgave af Silkeborg Kommunes procedurebeskrivelse af Sprogvurdering i 0. klasse på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside.

1.-2. klasse

Det er kommunalt bestemt, at alle folkeskoler skal evaluere elevernes udvikling i afkodning i 1. og 2. klasse, hvortil Ordlæseprøve 1 og 2 fra Hogrefe anvendes. Disse test undersøger elevernes afkodning af enkeltord.

Læs mere om læsekonsulentens adgang til test i bilag 3.09.01 Læsetest.

Udover ovenstående obligatoriske test anbefales det, at skolerne følger elevernes sproglige og skriftsproglige udvikling tæt.

Læs mere om indhold i test og om udviklingen i Silkeborg Kommunes vurderingspraksis på Videncenter for Sprog og Læsnings hjemmeside.