Kursusmateriale mv.

Skolebestyrelsen har en række opgaver og beføjelser i forhold til skolens drift. Den skal beslutte principper for skolen, godkende budgettet og beslutte skolens værdiregelsæt. Her er links til anvendeligt materiale

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling  

Skoleafdelingen afholder i lige år (valgår) et fyraftenskursus for samtlige medlemmer af skolebestyrelserne i september. Materiale fra det senest afholdte kursus kan ses nedenfor. Det anbefales, at skolebestyrelserne ved indtræden af nye medlemmer gennemfører et virtuelt skolebestyrelseskursus, se boksen ”Virtuelt kursusmateriale...”. Desuden kan Skoleafdelingen indkalde til et temamøde (om f.eks. kommunale budgetter) i løbet af et skoleår.

Både skolebestyrelseskursus og eventuelle temamøder er frivillige tilbud om kompetenceudvikling, som annonceres ca. 1 måned inden afholdelsesdatoen. Indbydelse med program og tilmeldingsfrist vil blive udsendt til skolebestyrelsesformand og skoleleder til formidling til resten af skolebestyrelsen ca. 14 dage inden mødet. Tilmelding er nødvendig til både skolebestyrelseskurser og temamøder. 

Her kan skolebestyrelsesmedlemmer finde relevant materiale

Tema: Samarbejde og roller i skolebestyrelsen

Deltagere: Alle i skolebestyrelsen, inkl. medarbejder- og elevrepræsentanter

Sted: Sal A, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg

Grundet kommunens økonomiske situation er forplejningsniveauet lavere end normalt ved denne type arrangementer. Der serveres således kun kaffe/te!
Alle er velkomne til at medbringe egen supplerende forplejning.

Program

Læs det endelige program inkl. tilmeldingslink, udsendt med outlook-mødeaftale 13. september 2022

Præsentation fra Skoleafdelingen - med velkomst v/skolechefen, perspektiver på det gode samarbejde v/udvalgsformand Morten Hæk og skolechef Thomas Born Smidt samt informationer om at være skolebestyrelse i Silkeborg Kommune v/fuldmægtig Helle Præsius Busk (pdf-fil, 13 sider)

Præsentation fra skolebestyrelseskurset v/Rikke Lysholm, Skole og Forældre (pdf-fil, 77 sider)

Noter og væsentlige pointer fra kurset (pdf-fil, 3 sider)

Forberedelse: Gennemfør meget gerne det virtuelle skolebestyrelseskursus, enten fælles eller enkeltvis (se næste boks).

Vær opmærksom på, at det nuværende virtuelle kursus udløber med udgangen af september måned. Skole og Forældre arbejder på en forlængelse af adgangen.

Når nye skolebestyrelsesmedlemmer kommer til i løbet af en skolebestyrelsesperiode eller hvis der af forskellige årsager ikke afholdes det sædvanlige skolebestyrelseskursus i lige år, så foreslår vi, at skolebestyrelsen gennemgår Skole & Forældres gratis E-kursus "Skolebestyrelsen"

Første skridt er at gennemgå det korte undervisningsmateriale om de lokale rammer for skolebestyrelsesarbejdet - vær opmærksom på, at filen er fuld af links, så den skal ikke printes, men anvendes på pc/iPad/mobil:

Herefter aftaler skolebestyrelsen, hvordan Skole & Forældres E-kursus anvendes. Anbefalingen er at gennemgå 2/3 moduler på et par møder – enten sammen på mødet eller hver for sig med en fælles drøftelse på baggrund af modulerne.

Lidt om E-kurset

Skole og Forældres introduktionskursus til arbejdet i skolebestyrelsen er målrettet nye eller kommende medlemmer af en skolebestyrelse.

 • Kurset er et online E-lærings-kursus. Kurset er gratis og frit tilgængeligt for alle.
 • Modul 2 - 5 kan erfarne skolebestyrelsesmedlemmer også have glæde af.
 • Hvis du er ny bruger skal du oprette en bruger først eller logge ind via din Facebook-, eller Microsoft-konto.
 • Hvert af de 5 moduler tager 15-20 minutter af gennemføre.
 • (Funktionen, der skal generere et certifikat ved gennemført kursus, virker desværre ikke)

De fem moduler:

 1. Introduktion til skolebestyrelsens arbejde
 2. Skolebestyrelsens lovpligtige opgaver
 3. Det gode bestyrelsesmøde
 4. Skolebestyrelsen og omverdenen
 5. Den kompetente skolebestyrelse  

Opmærksomhed: Delelementer i modul 1 om medlemmer mv. er afklaret i vores egen skolestyrelsesvedtægt. E-kurset omfatter skolebestyrelsesarbejdet/-opgaven set fra forældre-, elev- og medarbejderperspektivet. Der er således ikke interviews med skoleledere. 

Brugertilfredshedsundersøgelsen (BTU) 2020 er gennemført i foråret 2020 af Danmarks Statistik for Social- og Indenrigsministeriet, og resultaterne ligger offentligt på sim.dk (se pkt. 2 nedenfor).

Læs om Brugertilfredshedsundersøgelser i styrelsesvedtægtens bilag 1.17 Forældrerettigheder og forældretilfredshed.

Det er skolelederens opgave sammen med formanden for bestyrelsen at sætte BTU på dagsorden på et skolebestyrelsesmøde i løbet af foråret 2020.

BTU er besluttet som et nationalt initiativ, hvor op til 300 forældre pr. skole spørges om deres tilfredshed med skolen og SFO’en. Resultaterne viser således, hvordan forældres tilfredshed ser ud på det tidspunkt, hvor de har svaret, men ikke hvorfor.

En spørgeskemaundersøgelse giver på trods af gennemtænkte spørgsmål først mening, når den medfører handling. Derfor vil en åben og anerkendende dialog i skolebestyrelsen bidrage til en kvalitativ undersøgelse af resultaterne, der kan bruges af både skolens ledelse og skolebestyrelsen i det fremadrettede arbejde med elevernes trivsel og læring.

Materialer til at se og undersøge skolens resultater

 1. Skolens egne gennemsnit på de enkelte spørgsmål med sammenligning til kommunens gennemsnit kan ses i et Excel-regneark, som er udsendt til skolelederen i januar 2021.
 2. Skolens resultater - detaljeret: På sim.dk kan du via et ”dashboard” fremsøge skolens resultater (husk at acceptere cookies øverst på siden)
 3. Hjælp til at se detaljerede resultater: Se Videovejledning om at gå ind i sim.dk’s dashboard og finde de detaljerede svar på spørgsmålene
 4. Præsentation for at kunne fremlægge generel viden om BTU 2020 samt skoleledelsens egne pointer for en skolebestyrelse (pptx-fil er udsendt til skolelederen)
 5. Drejebog til hvordan skolebestyrelsen kan arbejde med BTU 2020
 6. Evalueringskort til skolebestyrelsens beslutninger om det videre arbejde med BTU 2020 (word-fil er udsendt til skolelederen)