Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2022/23

Denne årsplan indeholder 4 uger fordelt hen over 2022/23 (34-47-8-19), hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Der er påført emner, som den enkelte skolebestyrelse skal drøfte/reagere på. Desuden kan Skoleafdelingen og andre dele af Silkeborg Kommune tilpasse svarfristerne på centralt udsendte udtalelser/høringer til disse fire møder.

Ændret budgetproces for budget 2024

NB: Budgetprocessen for budget 2024 er fremrykket. Det betyder, at høringsmaterialet udsendes til skolelederne allerede den 5. juni 2023, og der er frist for indsendelse af svar den 8. juni 2023 kl. 24.00!

Udvalgsformand Gitte Willumsen har på vegne af DSFU sendt et brev til samarbejdspartnerne i budgetprocessen, udsendt 21. juni 2023.

Årsplan for skoleåret 2022/23

Årsagen til de fire faste mødeuger i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder.

Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 2.04 Forpligtende samarbejder

Tabel med måneder i skoleåret 2022/23 og de emner, som skolebestyrelsen skal eller kan drøfte  

Herunder en uddybning af de enkelte punkter, som der henvises til i årsplanen

 1. Høringssvar til budget (august)
  Ifølge Skoleafdelingens tidsplan for budget 2023-26 sendes skitse til budgetforslagene i høring hos skolebestyrelserne i perioden 16. august-7. september 2022, hvor høringssvarene af hensyn til sagsfremstillingen til Byrådet skal indsendes. Det foreslås at planlægge et skolebestyrelsesmøde i uge 34. Budgetmaterialet sendes til skolelederne primo august 2022.
 2. Skolebestyrelseskursus (september, afholdes i valgårene)
  I de år, hvor der tiltræder nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer (dvs. lige år), afholder Skoleafdelingen et fyraftenkursus for skolebestyrelserne. Det vil være hensigtsmæssigt først at gennemgå virtuelt kursus. Kurset afvikles mandag den 19. september 2022 kl. 17.30-21.00 på Medborgerhuset, sal A. Indbydelse udsendes primo september 2022. 
  Virtuelt kursusmateriale mv. kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside.
 3. Dialogforum for Skoleområdet (november og marts)
  Møderne indgår i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets årsplan, som besluttes omkring årsskiftet. Dialogforum-møderne udsendes i Outlook-aftale i februar/august. Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og skoleleder, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens kapitel 5 vedr. Dialogfora på skoleområdet.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 1.02 Dialogforum for skoleområdets virksomhed.
 4. Fleksibel sommerferiepasning i SFO'en (november)
  Skolebestyrelsen skal hvert år drøfte, om skolen vil varetage feriepasningen i én sommerferieuge lokalt i skolens egen SFO. Skoleafdelingen og ”makker-skoler” skal have besked, hvis lokal pasning besluttes.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling.
 5. Afkortning af skoleugens længde (marts/april)
  Skolebestyrelsen skal udtale sig til en eventuel ansøgning fra skolen om afkortning af skoleugens længde.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 3.02.01 Understøttende undervisning og afkortning af skoleugens længde - her findes også procedurerne for ansøgning.
 6. Trivselsmålingen (maj/juni)
  Skolen gennemfører hvert år den lovpligtige trivselsmåling. Hvis resultatet af trivselsmålingen kan trækkes umiddelbart efter deadline, anbefales skolebestyrelsen at behandle den inden sommerferien. 
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 1.07.03 Trivselsmåling.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møder i 2022/23

De ordinære udvalgsmøder fremgår af udvalgets mødeplan. Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet. Beslutningsprotokollen kommer oftest et par dage efter mødet.

Find Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets mødeplan på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling

Se hjemmesidens afsnit om kursusmateriale.

EMN-2022-02665, 23. maj 2022/Helle Præsius Busk