Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2021/22

Denne årsplan indeholder 4 uger fordelt hen over 2021/22 (34-47-8-20), hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Der er påført emner, som den enkelte skolebestyrelse skal drøfte/reagere på. Desuden kan Skoleafdelingen og andre dele af Silkeborg Kommune tilpasse svarfristerne på centralt udsendte udtalelser/høringer til disse fire møder.

Årsagen til de fire faste mødeuger i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder.

Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 2.04 Forpligtende samarbejder

Tabel med årsplan for skolebestyrelsens møder/emner 

Herunder en uddybning af de enkelte punkter, som der henvises til i årsplanen

 1. Høringssvar til budget (august)
  Ifølge Skoleafdelingens tidsplan for budget 2022-25 sendes skitse til budgetforslagene i høring hos skolebestyrelserne i perioden 1.-27. august 2021, hvor høringssvarene af hensyn til sagsfremstillingen skal indsendes. Det foreslås at planlægge et skolebestyrelsesmøde i uge 34. Budgetmaterialet sendes til skolelederne ultimo juni 2021.
 2. Skolebestyrelseskursus (september, afholdes i valgårene, udsat fra 2020)
  I de år, hvor der tiltræder nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer (dvs. lige år), afholder Skoleafdelingen et fyraftenkursus for skolebestyrelserne. Et virtuelt kursus er formidlet. Kurset er flyttet pga. Corona-restriktioner og afvikles mandag den 27. september 2021 kl. 17.30-21.00 på Medborgerhuset, sal A. Indbydelse udsendes primo september 2021.
  Virtuelt kursusmateriale mv. kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside.
 3. Dialogforum for Skoleområdet (oktober og april, møde i april udsættess)
  Møderne indgår i Børne- og Ungeudvalgets årsplan, som besluttes omkring årsskiftet. Dialogforum-møderne udsendes i Outlook-aftale i februar/august. Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og skoleleder, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.
  Se bilaget til pkt. 17 "Drøftelse af årsplan for 2021" i Børne- og Ungeudvalgets beslutningsprotokol for februar 2021.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens kapitel 5 vedr. Dialogfora på skoleområdet.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 1.02 Dialogforum for skoleområdets virksomhed.
 4. Fleksibel sommerferiepasning i SFO'en (november)
  Skoleafdelingen skal have besked om skolebestyrelsens beslutning hvert år.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 4.05 Åbningstider, moduler og forældrebetaling.
 5. Kvalitetsrapport (januar, udgår)
  Der udarbejdes normalt kvalitetsrapporter med data fra skoleåret 2020/21, men Silkeborg Byråd har jf. lovgivning om større frihedsgrader i Corona-år besluttet, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21.
  Læs den politiske beslutning i styrelsesvedtægtens bilag 1.09 Kvalitetsrapport.
 6. Skolebestyrelsesvalg (marts m.fl.)
  Valgene gennemføres minimum hvert fjerde år, altid i det kalenderår, hvor et nyvalgt byråd træder sammen, og de forskudte valg gennemføres to år før/efter.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 1.01 Valg til skolebestyrelsen - her er en mulig tidsplan, og her nævnes muligheden for 2-årige valgperioder, inkl. en procedure.
 7. Afkortning af skoleugens længde (april)
  Skolebestyrelsen skal udtale sig til en eventuel ansøgning fra skolen om afkortning af skoleugens længde.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 3.02.01 Understøttende undervisning og afkortning af skoleugens længde - her findes også procedurerne for ansøgning.
 8. Trivselsmålingen (juni)
  Skolen gennemfører hvert år den lovpligtige trivselsmåling, og den bør fremlægges for skolebestyrelsen i forsommeren 2022. I 2020 og 2021 blev trivselsmålingen udsat pga. Corona-situationen. Trivselsmålingen kan trækkes umiddelbart efter deadline, og skolebestyrelsen anbefales at behandle den inden sommerferien.
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 1.07.03 Trivselsmåling.

Børne- og Ungeudvalgets/Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møder i 2021/22

De ordinære udvalgsmøder fremgår af udvalgets mødeplan, og de gennemføres sædvanligvis den første mandag i måneden. Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet. Beslutningsprotokollen kommer oftest et par dage efter mødet. Det kan være relevant at lægge skolebestyrelsens møde i fast afstand før/efter DSFU-møderne, f.eks. for at samle op på aktuelle beslutninger.

Find Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets mødeplan i 2022 på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling

Se hjemmesidens afsnit om kursusmateriale.

EMN-2018-02772, 21. maj 2021/Helle Præsius Busk