Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2020/21

Denne årsplan indeholder 4 uger fordelt hen over 2020/21 (34-47-8-20), hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Der er påført emner, som den enkelte skolebestyrelse skal drøfte/reagere på. Desuden kan centralt udsendte udtalelser/høringer tilpasse svarfristerne til disse fire møder.

Årsagen til de fire faste mødeuger i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder.

Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 2.04 

En plan med måned, dato, uge og emne for skolebestyrelsens opgaver

Herunder en uddybning af de enkelte punkter, som der henvises til i årsplanen

 1. Høringssvar til budget

  Ifølge Skoleafdelingens tidsplan for budget 2021-24 sendes skitse til budgetforslagene i høring hos skolebestyrelserne i perioden 1.-28. august 2020, hvor høringssvarene af hensyn til sagsfremstillingen skal indsendes. Det forventes, at der planlægges et skolebestyrelsesmøde i uge 34. Budgetmaterialet sendes til skolelederne ultimo juni 2020.
 2. Tillæg til kvalitetsrapport

  Der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, hvilket betyder, at der er udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten 2018-19, se styrelsesvedtægtens bilag 1.09. Skolebestyrelserne kan afgive bemærkninger til de nye oplysninger, og byrådet skal efterfølgende kun vedtage det udarbejdede tillæg. Tillægget skal behandles på skolebestyrelsesmøde i uge 34.
 3. Skolebestyrelseskursus i valgårene

  I de år, hvor der tiltræder nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer (dvs. lige år), afholder Skoleafdelingen et fyraftenkursus for skolebestyrelserne. Et virtuelt kursus er formidlet. Kurset er flyttet pga. Corona-restriktioner og afvikles mandag den 27. september 2021 kl. 17.30-21.00 på Medborgerhuset, sal A. Indbydelse udsendes primo september 2021.
  Virtuelt kursusmateriale mv. kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside.
 4. Dialogforum for Skoleområdet

  Møderne planlægges for hvert kalenderår, se i bilaget til Børne- og Ungeudvalgets beslutningsprotokol for december 2019 (Dialogforum-møderne udsendes i Outlook-aftale i februar/august). Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og skoleleder, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.
 5. Fleksibel sommerferiepasning i SFO'en

  Skoleafdelingen skal have besked om skolebestyrelsens beslutning hvert år
  Læs mere i styrelsesvedtægtens bilag 4.05.
 6. Trivselsmålingen

  Skolen gennemfører hvert år den lovpligtige trivselsmåling, og den bør fremlægges for skolebestyrelsen i forsommeren 2020. I 2021 er trivselsmålingen udsat pga. Corona-situationen og må derfor forventet behandlet senere. 
  Læs mere om trivselsmålingen i styrelsesvedtægtens bilag 1.07.03.
 7. Brugertilfredshedsundersøgelse 2020
  Der er i januar 2021 udsendt materiale om skolebestyrelsens behandling af BTU 2020.
  Læs mere om undersøgelsen i styrelsesvedtægtens bilag 1.17 
  Materialet kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside under Kursusmateriale mv.

Børne- og Ungeudvalgets møder i 2020/21

De ordinære udvalgsmøder fremgår af Børne- og Ungeudvalgets mødeplan, og de gennemføres sædvanligvis den første mandag i måneden. Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet, find via hjemmesiden BUU-mødernes placering i 2020 og 2021. Beslutningsprotokollen kommer oftest et par dage efter mødet. Det kan være relevant at lægge skolebestyrelsens møde i fast afstand før/efter BUU-møderne, f.eks. for at samle op på aktuelle beslutninger.

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling: Se hjemmesidens afsnit om kursusmateriale.

23. februar 2021/Helle Præsius Busk

Nedenstående punkter fremgår ikke af årsplanen for 2020/21, kommer på årsplanen for 2021/22:

Kvalitetsrapport

Der udarbejdes kvalitetsrapporter med data fra skoleåret 2020/21, se styrelsesvedtægtens bilag 1.09. Skolebestyrelsen kan indsende en udtalelse til Silkeborg Kommunes samlede kvalitetsrapport, som sendes til udtalelse i januar 2022.

Skolebestyrelsesvalg

Valgene gennemføres minimum hvert fjerde år, altid i det kalenderår, hvor et nyvalgt byråd træder sammen, og de forskudte valg gennemføres to år før/efter (dvs. 2022 er næste valgår). Vedr. afholdelse af skolebestyrelsesvalg, se styrelsesvedtægtens bilag 1.01 med link til mulig tidsplan. I dette bilag er også nævnt muligheden for 2-årige valgperioder.