Årsplan for Silkeborg Kommunes skolebestyrelser 2020/21

Denne årsplan indeholder 4 uger fordelt hen over 2020/21 (34-47-8-20), hvor det foreslås at holde skolebestyrelsesmøde. Der er påført emner, som den enkelte skolebestyrelse skal drøfte/reagere på. Desuden kan centralt udsendte udtalelser/høringer tilpasse svarfristerne til disse fire møder.

Årsagen til de fire faste mødeuger i årsplanen er et ønske om lettere at kunne planlægge et eller flere fælles møder i de forpligtende samarbejder (se styrelsesvedtægtens bilag 2.04). 

Plan for skolebestyrelser, visuel, skoleåret 2020/21

 

Herunder en uddybning af de enkelte punkter, som der henvises til i årsplanen

 1. Høringssvar til budget

  Ifølge Skoleafdelingens tidsplan for budget 2021-24 sendes skitse til budgetforslagene i høring hos skolebestyrelserne i perioden 1.-28. august 2020, hvor høringssvarene af hensyn til sagsfremstillingen skal indsendes. Det forventes, at der planlægges et skolebestyrelsesmøde i uge 34. Budgetmaterialet sendes til skolelederne ultimo juni 2020.
 2. Tillæg til kvalitetsrapport

  Der er udstedt ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen, hvilket betyder, at der er udarbejdet et tillæg til kvalitetsrapporten 2018-19, se styrelsesvedtægtens bilag 1.09. Skolebestyrelserne kan afgive bemærkninger til de nye oplysninger, og byrådet skal efterfølgende kun vedtage det udarbejdede tillæg. Tillægget skal behandles på skolebestyrelsesmøde i uge 34.
 3. Skolebestyrelseskursus i valgårene

  I de år, hvor der tiltræder nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer (dvs. lige år), afholder Skoleafdelingen et fyraftenkursus for skolebestyrelserne. Kurset afvikles mandag den 28. september 2020 kl. 17.30-21.00 på Medborgerhuset, sal A. Indbydelse udsendes primo september. Materiale fra det senest afholdte kursus kan ses på Dialogforum Skoles hjemmeside.
 4. Dialogforum for Skoleområdet

  Møderne planlægges for hvert kalenderår, se i bilaget til Børne- og Ungeudvalgets beslutningsprotokol for december 2019 (Dialogforum-møderne udsendes i Outlook-aftale i februar/august). Deltagere fra skolen er skolebestyrelsesformand og skoleleder, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 5, § 23.
 5. Fleksibel sommerferiepasning i SFO'en

  Se styrelsesvedtægtens bilag 4.05, Skoleafdelingen skal have besked om skolebestyrelsens beslutning hvert år.
 6. Trivselsmålingen

  Skolen gennemfører hvert år den lovpligtige trivselsmåling, se styrelsesvedtægtens bilag 1.07, og den bør fremlægges for skolebestyrelsen i forsommeren 2020.

Børne- og Ungeudvalgets møder i 2020/21

De ordinære udvalgsmøder fremgår af Børne- og Ungeudvalgets mødeplan, og de gennemføres sædvanligvis den første mandag i måneden. Udvalgets dagsorden kommer på hjemmesiden knap en uge inden mødet, find via hjemmesiden BUU-mødernes placering i 2020 og 2021. Beslutningsprotokollen kommer oftest et par dage efter mødet. Det kan være relevant at lægge skolebestyrelsens møde i fast afstand før/efter BUU-møderne, f.eks. for at samle op på aktuelle beslutninger.

Skolebestyrelsernes kompetenceudvikling: Se hjemmesidens afsnit om kursusmateriale.

11. juni 2020/Helle Præsius Busk

Nedenstående punkter fremgår ikke af årsplanen for 2020/21, kommer på årsplanen for 2021/22:

Kvalitetsrapport

Der udarbejdes kvalitetsrapporter med data fra skoleåret 2020/21, se styrelsesvedtægtens bilag 1.09. Skolens kvalitetsrapport skal behandles på et skolebestyrelsesmøde i efteråret 2021. Desuden kan skolebestyrelsen indsende en udtalelse til Silkeborg Kommunes samlede kvalitetsrapport, som sendes til udtalelse i januar 2022.

Skolebestyrelsesvalg

Valgene gennemføres minimum hvert fjerde år, altid i det kalenderår, hvor et nyvalgt byråd træder sammen, og de forskudte valg gennemføres to år før/efter (dvs. 2022 er næste valgår). Vedr. afholdelse af skolebestyrelsesvalg, se styrelsesvedtægtens bilag 1.01 med link til mulig tidsplan. I dette bilag er også nævnt muligheden for 2-årige valgperioder.