Dette bilag opsummerer en række informationer, som er relevante for forældre m.fl. vedr. IT i folkeskolen.

Der arbejdes på en ny og tidssvarende IT-strategi.

Politiske beslutninger vedr. IT 

For at understøtte de nye krav til IT i undervisningen ønsker Silkeborg Kommune fremadrettet at tilstræbe, at der på 4.–9. klassetrin er en IT-enhed pr. elev.
Overbygningsskoler har satset kraftigt på at skabe læringsmiljøer, hvor hver elev har en computer. Dette opnås dels ved, at eleverne selv medbringer udstyr (BYOD, Bring Your Own Device), dels ved supplement med skolens udstyr.
På mellemtrin og indskoling har skolerne fortrinsvis stillet IT-udstyr til rådighed for elevernes læring, hvor flere klasser deles om IT-udstyret. Nogle få skoler har forsøgt sig med BYOD på disse årgange, hvilket generelt ikke har været en stor succes, ifølge evalueringen.
For at understøtte behovet for IT-udstyr til udlån, primært på 4.–6. klassetrin, indkøbes Chromebooks for et samlet beløb på 5,5 mio. kr.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. april, 3. maj, 9. august og 6. september 2016 

Der er orienteret om status med implementering af IT-strategien for perioden 2014-2018. (Strategien er forældet)
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. juni 2013, orienteret den 12. august 2014.

Administrative udmøntninger af de politiske beslutninger

Bring Your Own Device, BYOD

I Silkeborg Kommune har vi valgt, at børnene skal kunne medbringe deres eget udstyr i skolerne og anvende det i undervisningen; også kaldet Bring Your Own Device (BYOD). Silkeborg Kommune opfordrer til BYOD på skolerne, men skolen har et ansvar for, at personligt, tidssvarende udstyr kan stilles til rådighed for de børn, som ikke selv kan medbringe udstyr.

BYOD og forsikring

Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen

Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Hvis et barn benytter eget digitalt udstyr

Det er valgfrit, om et barn vil benytte sit eget udstyr i forbindelse med undervisningen. Når barnet har valgt at benytte personligt digitalt udstyr, har skolen umiddelbart intet erstatningsansvar. Det betyder, at det som udgangspunkt er forældrenes indbo- eller familieforsikring, som skal dække, hvis barnet beskadiger eller mister udstyret.

Hvis et barn gør skade på andre børns digitale udstyr

Hvis et barn gør skade på et andet barns udstyr, er det et forhold mellem parterne selv. Parterne skal dermed selv anmelde skaden til eget forsikringsselskab.

Ifølge retspraksis kan skolen kun pålægges et erstatningsansvar, hvis en skade er sket som følge af en forsømmelse fra skolens side.

 

Chromebooks

Byrådet vedtog i begyndelsen af oktober 2016 at bevilge penge til hardware til skolerne i Silkeborg Kommune, således at alle børn i 4., 5. og 6. klasse har en Chromebook.
 

Chromebooks og forsikring

Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen

Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

 

Hvis et barn gør skade på skolens digitale udstyr - erstatningsansvar

”Undervisningsministeriet har udtalt, at folkeskoleloven ikke indeholder bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmål herom må derfor afgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Byrådet eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever eller forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning.

Det er således ikke eleven, som bærer ansvaret for enhver - også hændelig - beskadigelse og bortkomst. Såfremt en Chromebook bliver beskadiget, vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af sagen, og kun i de tilfælde, hvor eleven har handlet ansvarspådragende, vil der blive rejst et krav om erstatning.”

Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er et barn.

I disse situationer er det Silkeborg Kommunes Forsikringsteam, der står for sagsbehandlingen.

Indberetningen foretages af skolen til forsikring@silkeborg.dk, hvorefter Forsikringsteamet påbegynder behandling af sagen.

 

Forældre opfordres til at undersøge egne forsikringsforhold og herunder mulighed for eventuel dækning på lånt computer.

 

Hvis forældrenes forsikring ikke dækker skaden?

Som tidligere nævnt, bliver der krævet erstatning fra barnet (forældrene), såfremt barnet er erstatningsansvarligt.

Dækker familiens forsikring ikke, træder Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Det betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndighed over barnet. Er der fælles forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk.

 

Google Suite for Education i skolerne

Gennem flere år har skolerne i Silkeborg Kommune anvendt Google Suite for Education som en integreret del af den undervisning, der foregår dagligt.
Google Suite for Education er tænkt som en kontorpakke til erhvervslivet. Google stiller den samme pakke til rådighed for uddannelsesinstitutioner. 
Det betyder, at Google ikke anvender reklamer på såkaldte Core-produkter: Google Docs, Google Sheets, Google Classroom, Gmail m.fl., som for skolerne ikke er relevante. 
Det betyder samtidig, at Google ikke indsamler oplysninger om brugere. 
Hvis du vil vide mere, kan du finde yderligere information på Google Suite for Educations hjemmeside om sikkerhed og privatliv.

Barnets Google-konto 
Når et barn starter i skolen i Silkeborg Kommune, oprettes automatisk en Google-konto til barnet. Kontoen er placeret i skolernes eget domæne, silkeskole.dk. 
Sammen med den oprettede konto tildeles barnet også en Gmail-adresse baseret på barnets Unilogin-brugernavn og silkeskole.dk. Et eksempel kan være brugernavn@silkeskole.dk. 
Når barnet første gang anvender sin Google-konto, er der allerede oprettet to mapper, som benyttes i den daglige undervisning. Dels en personlig afleveringsmappe, som barnets lærere og pædagoger har adgang til, og dels klassens mappe, som klassens børn har adgang til. Heri kan lærere og pædagoger placere opgaver, artikler og andet, som børnene skal bruge til arbejdet i klassen.

Adgang til Google apps 
Via Google Suite for Education har barnet adgang til flere af Googles apps. I det omfang der er aldersrestriktioner på en app, vil det ikke for pågældende børn være muligt at starte appen fra deres respektive silkeskole.dk-konto.

YouTube og aldersrestriktioner 
I forhold til YouTube er der restriktioner på, hvilke videoer brugeren kan se, når skolernes Google Suite for Education-løsning anvendes. På YouTube er der spærret for adgangen til at logge på med silkeskole.dk, hvis barnet er under 13 år.

Sociale medier 
De fleste sociale medier tillader, at man opretter sig som bruger via en email-konto eller via en Google-konto. Det er skolernes politik, at man i undervisningen ikke arbejder på sociale medier uden forældrenes samtykke, hvis børnene er under 13 år. 
Skolerne kan dog ikke forhindre, at børnene selv anvender deres Google-konto til at oprette sig på et socialt medie.

Sletning af Google-konto 
Barnets Google-konto og tilhørende data slettes et år efter, at barnet er udgået fra Silkeborg Kommunes skolevæsen. Perioden er afstemt efter erfaring med, at børn ofte vender tilbage for at hente data, de ikke fik med sig ved skoleafslutning.

 

 

GDPR, databeskyttelse inkl. databehandleraftaler

Skoleafdelingen og Silkeborg Kommunes skoler behandler forældres og børns personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området. Forordningen trådte i kraft den 25. maj 2018, hvor samtlige forældre fik tilsendt et orienteringsbrev om, hvordan vi behandler oplysningerne.

 

Se desuden pjecen "Beskyttelse af personoplysning - for skoleledelser m.fl." samt Silkeborg Kommunes hjemmeside med alt generelt vedr. databeskyttelse:

https://silkeborg.dk/Kommunen/Kontakt-og-aabningstider/Om-hjemmesiden/Databeskyttelse

 

Databehandleraftaler

En databehandleraftale skal indgås, når en leverandør behandler data på vegne af Silkeborg Kommune. Alle databehandleraftaler vedr. skolerne i kommunen indgås af Skoleafdelingen.

Følgende databehandleraftaler er indgået pr. 27. september 2018:

 • Meebook - kommunen læringsplatform. Meebook anvendes til planlægning af undervisning og oprettelse af elevplaner.

 • ItsLearning - leverer skolernes intranet. Omfatter hjemmeside, LærerIntra, ForældreIntra og ElevIntra.

 • Rambøll - ’Hjernen & hjertet’ anvendes til trivselsundersøgelser og kvalitetsrapporter.

 • Gyldendal - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af Gyldendal. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • GO-forlag - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af GO-Forlag. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • Alinea - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af Alinea. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • CLIOOnline - omfatter alle de digitale læremidler, der leveres af CLIOOnline. Der kan være variationer i udbuddet på de enkelte skoler.

 • LærIT - omhandler skolernes anvendelse af skoletube.dk. Leverancen indeholder en række værktøjer til brug for børnene. Er også lager for produktioner fra børnene.

 • WizKids - sørger for brugerhåndtering på kommunens Google Suite for Education. Bidrager også med en række mindre værktøjer.

 • Danviden - aftalen omhandler behandling af data i forbindelse med børnenes brug af skoledu.dk i matematik.

 • Hogrefe - anvendes til trivselsundersøgelser.

 • EDULAB - behandler data i forbindelse med brugen af Matematikprofessor.

 • MV-Nordic - behandler data i forbindelse med anvendelsen af læse- og skriveværktøjer.

 • Ordbogen.com - behandler data i forbindelse med ordbogsværktøjer samt grammatikøvelser

 • Klassetrivsel - anvendes til trivselsundersøgelser

 • IST - behandler data i forbindelse med elevadministration, skemalægning og lignende.

 • Systematics - behandler data i forbindelse med skolernes biblioteksudlån.

 

 • Aabenraa Kommune - behandler data i forbindelse med biblioteksspil: BibGame

 • Apricore - behandler data i forbindelse med Silkeborg Ungdomsskoles elevadministration

 • Astma Allergi Forbundet - Undervisningsmaterialer. Anvender UniLogin som ID.

 • BIB-Tellerup - behandler data i forbindelse med digitale bøger.

 • BMTP - behandler data i forbindelse med undervisningsspil

 • BookBites - behandler data i forbindelse med lån af digitale bøger

 • Contera - behandler data i forbindelse med matematikprogrammet E-mat.

 • Danske Skoleelever - behandler data i forbindelse med deltagelse i organisationens arrangementer.

 • Dansk Skoleidræt - behandler data i forbindelse med idrætsstævner

 • Dansk Skoleskak - behandler data i forbindelse med Skak i undervisningen

 • Forlaget Matematik - behandler data i forbindelse med materialer fra Matematiklærerforeningen.

 • Frontread - behandler data i forbindelse med læseundervisning.

 • Gullhøj - digitale læremidler. Anvender UniLogin.

 • JH Software - behandler data i forbindelse med matematiktræningsprogrammer.

 • JP/Politikens hus - behandler data i forbindelse med arrangementer på JyllandsPosten. 

 • Min Læring - behandler data i forbindelse med minlaering.dk

 • Psykiatrifonden - behandler data i forbindelse med undersøgelser vedr. fondens arbejde.

 • Restudy - behandler data i forbindelse med videovejledninger.

 • Rådet for Sikker Trafik - Undervisningsmaterialer. Cyklistprøve. Anvender UniLogin.

 • Triangle Music Games - musikspil, undervisningsmateriale