Silkeborg Ungdomsskole udbyder valgfag til samtlige overbygningsskoler, se Silkeborg Ungdomsskoles hjemmeside.

Børne- og Ungeudvalget kan give tilladelse til, at skolerne, efter at have søgt tilladelse i udvalget, kan tilbyde fransk og andre fremmedsprog fra 5. klasse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2013

Beslutning om delegation af kompetence til godkendelse af valgfag, der ligger udenfor valgfagsrækken

Kompetencen til at godkende nye valgfag som forsøgsordning eller som permanent tilbud på den enkelte skole delegeres til skolechefen.

For at sikre kvaliteten af valgfagstilbuddet i forbindelse med udbud af nye valgfag skal skolerne følge Undervisningsministeriets retningslinjer for etablering af nye valgfag.

Besluttet: Byrådet den 28. august 2017

 

Der er udarbejdet en notat, Valgfag og procedure for godkendelse samt en Skabelon til godkendelse af valgfag, som skal anvendes.

 

Kvalitet i seksualundervisningen i samarbejde med Sundhedsplejen. Supplerende vejledning til læseplan for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er godkendt.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 28. maj 2013 og den 7. april 2015.

Førstehjælp i folkeskolen: Førstehjælp er en del af undervisningen i folkeskolen under det obligatoriske emne færdselslære. Herudover skal førstehjælp også indgå i folkeskolens idrætsundervisning.
Silkeborg Ungebyråd ønsker, at der skal være mere fokus på førstehjælp i folkeskolen ved obligatoriske temadage og undervisning i livreddende førstehjælp.Udvalget forventer, at der i skolerne undervises i alderssvarende førstehjælp, og at der i overbygningen undervises i livreddende førstehjælp. Skolechefen giver i foråret 2018 udvalget en tilbagemelding om status på undervisningen i førstehjælp på skolerne.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2016.

På baggrund af drøftelse om hjertestartere og førstehjælpskurser i folkeskolerne har Børne- og Ungeudvalget anmodet skolechefen om at undersøge muligheden for at opsætte hjertestarter på skolerne og afholde kurser for medarbejdere og elever i overbygningen.
Der afsættes 350.000 kr. fra Skoleafdelingens centrale pulje til at opsætte hjertestartere på skolerne, og der afsættes over de næste 2 til 3 år 1.250 mio. kr. fra omstillingspuljen til kurser i livreddende førstehjælp til samtlige medarbejdere og elever i overbygningen.
Initiativet om den livreddende førstehjælp evalueres primo 2019 vedrørende eventuel videreførelse.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017