Bilag 3 handler om undervisningens ordning på hele det almene område: 3.01 Tildeling af ressourcer til undervisning; 3.02 Timetal for fag og elever; 3.03 Fagene, herunder valgfag; 3.04 Læringsplatform; 3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education; 3.06 Pædagogiske læringscentre; 3.07 Skolestart; 3.08 Elevfravær; 3.09 Læsetest og Nationale test; 3.10 Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.; 3.11 Konfirmationsforberedelse; 3.12 Lejrskoleordning; 3.13 Uddannelses- og erhvervsorientering3.14 Folkeskolens Prøver3.15 Ferieplan; 3.16 Undervisning i fritiden.

Orientering om bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole.”
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 1. april 2019 (lokal beslutning i forlængelse af do., se bilag 3.02)

Til at løse de forskellige opgaver i relation til skolernes administration og pædagogiske udvikling har Skoleafdelingen en personalegruppe bestående af administrative medarbejdere og konsulenter (Administrationssektionen). Skoleafdelingens pædagogiske konsulenter er tilknyttet Pædagogisk Udviklingssektion, inkl. SSP (bilag 2.09) sammen med kommunens seks videnscentre (se bilag 2.05), bl.a. Videncenter for sproglig, kulturel og social integration (se bilag 6). Desuden også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se bilag 5)

Skolebestyrelsens kompetence vedr. ressourcer

Skolebestyrelsen fastsætter efter skolelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede ressourcer for de enkelte klasser/årgange under iagttagelse af den samlede tildeling af undervisningstimer til skolen, Folkeskolelovens § 16 om elevernes undervisningstid samt fælles kommunale ordninger.