Bilag 3 handler om undervisningens ordning på hele normalundervisningsområdet: Tildeling af resurser til undervisning; Timetal for fag og elever; Fagene, herunder valgfag; Læringsplatform; IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education; Pædagogiske læringscentre; Skolestart; Elevfravær; Læsetest og Nationale test; Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.; Konfirmationsforberedelse; Lejrskoleordning; Uddannelses- og erhvervsorientering; Folkeskolens Prøver; Ferieplan; Undervisning i fritiden.

Se bilagene i menuen øverst til venstre.

Til at løse de forskellige opgaver i relation til skolernes administration og pædagogiske udvikling har Skoleafdelingen en personalegruppe bestående af administrative medarbejdere og konsulenter (Administrationssektionen). Skoleafdelingens pædagogiske konsulenter er tilknyttet Pædagogisk Udviklingssektion, inkl. SSP (bilag 2.09) sammen med kommunens seks videnscentre (se bilag 2.05), bl.a. Videncenter for sproglig, kulturel og social integration (se bilag 6). Desuden også Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (se bilag 5)

 

Skolebestyrelsen fastsætter efter skolelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede resurser for de enkelte klasser/årgange under iagttagelse af den samlede tildeling af undervisningstimer til skolen, Folkeskolelovens § 16 om elevernes undervisningstid samt fælles kommunale ordninger.