Bilag 2 samler alle beslutninger om Silkeborg Kommunes skolestruktur, og dette bilag er nævnt i folkeskoleloven. 

Her er oplysninger om: Antal skoler og deres omfang pr. 1. august 2017, inkl. specialpædagogisk bistand og undervisning af tosprogede elever; Skoledistriktsopdeling; Optagelse af elever; Forpligtende samarbejder; Videncentre; Udskoling; Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed og 10. skoleår; Befordring; SSP (Skole, Socialsektor og Politi); Skolesundhedspleje; Tandpleje; Bygningsstrategien Skolens rum.

Find underbilagene i menuen øverst til venstre.

Befolkningsprognoser og elevtalsprognoser er væsentligt baggrundsmateriale for Silkeborg Kommunes skolestruktur. Se Silkeborg Kommunes hjemmeside under Økonomi, tal og fakta for at finde den seneste udgave.

Indledning til bilag 2: Skolestruktur

En længere proces om en ny Skolestrategi 2021 for folkeskolen i Silkeborg Kommune, som blev igangsat i foråret 2015, er afsluttet med en beslutning om nogle få skolesammenlægninger, forpligtende samarbejder mv., som træder i kraft den 1. august 2017. Se https://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk og Underskrevet_politisk aftale_om_fremtidig_skolestruktur af 11. april 2016.

Byrådet ønsker fortsat en decentral skolestruktur, og ønsker derfor ikke at lukke undervisningssteder.

Aftaleparterne er enige om, at udviklingen af skolevæsenet bygger på den vision og dele af de strategiske håndtag, som Børne- og Ungeudvalget har udarbejdet i foråret 2015 (se indledningen til bilag 1)

Den nye skolestruktur og de forpligtende samarbejder evalueres af Børne- og Ungeudvalget og byrådet i efteråret 2018. I evalueringen indgår blandt andet udvikling i elevtal, resultater, kvalitet, trivsel og økonomi. Udviklingen følges i øvrigt tæt gennem kommunens normale styringsmodel.

Aftalens øvrige indhold er indarbejdet i de relevante punkter i styrelsesvedtægten og styrelsesvedtægtens bilag.

Drøftet/besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. januar 2014, den 5. maj, 10. juni, 15. september og 3. november 2015, den 12. januar, 1. marts, 5. april, 3. maj og 14. juni 2016.

Besluttet: Byrådet den 27. juni 2016