1.07 Undervisningsmiljø, håndtering af klagesager om mobning, obligatorisk trivselsmåling og værdiregelsæt

Undervisningsmiljø

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljøloven.

Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet et gratis materiale til undervisningsmiljøvurdering, som findes på http://dcum.dk. Skolen skal anvende dette materiale, hvis ikke den selv har udviklet sammenligneligt materiale.

Den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse skal offentliggøres på skolens hjemmeside og gentages minimum hvert 3. år.

Nederst på siden ses skolernes undervisningsmiljøundersøgelser (UMV) gennemført i 2018, sammen med den obligatoriske trivselsmåling.

Håndtering af klagesager om mobning i skolen

Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Loven medfører skærpede krav til en antimobbestrategi på skolerne, klageadgang til kommunalbestyrelsen og en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at uddelegere vurdering af klager over mobning til Skoleafdelingen.

  • Skolechefen bemyndiges af Børne- og Ungeudvalget til at vurdere klagesager fra en elev eller dennes forældremyndighedsindehaver, som er utilfreds med en skoles handlingsplan i en konkret mobbesag.
  • Skolechefen sikrer, at samtlige skoler har en antimobbestrategi, og at der udarbejdes en procedure for klagebehandling.
  • Skolechefen sikrer, at der fastlægges arbejdsgange, således at alle henvendelser angående klagesager straks videreformidles til den relevante skoles ledelse.
  • Skolechefen sikrer, at Børne- og Ungeudvalget løbende orienteres om omfanget af klagesager.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. september 2017

 

Orientering om status vedr. antimobbestrategi på skolerne.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. februar 2018

 

Klagevejledning til forældremyndighedsindehavere, notat om antimobbestrategi og klageinstans mv. findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

  

Trivselsmåling

Lovgrundlag: Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

Alle folkeskoler skal hvert år gennemføre den nationale trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Det gælder også for specialskoler, se uvm.dk. Undervisere, skoleledelse, skolebestyrelse, Skoleafdelingen og byrådet har adgang til alle klassers resultater med et login. De skal bruge resultaterne til deres fælles videre arbejde med elevernes trivsel. Trivselsmålingerne fra 2018 ses sammen med UMV i boksen nederst på siden. Trivselsmålingen fra 2019 kan ses som samlede rapporter, en for 0.-3. årgang og en for 4.-9. årgangSkolernes egne rapporter findes på www.nationaltrivsel.dk, skolebestyrelsen orienteres om egen skoles resultater i løbet af efteråret 2019.

Resultaterne indgår i kvalitetsrapporten, se bilag 1.09.

Værdiregelsæt

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 44, stk. 4 og Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Alle skolebestyrelser skal udarbejde et værdiregelsæt, som er retningsgivende for god adfærd, trivsel osv. Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, har udviklet en introduktion og skabelon til arbejdet med værdier og værdiregelsæt i skolen, med generelle anbefalinger. Se på http://dcum.dk under Grundskole > Værktøjer og inspiration > Undervisningsmiljø i folkeskolen: UMV, antimobbestrategi og trivselsmåling.

Silkeborg Kommunes folkeskoler har i forbindelse med trivselsmålingen i 2018 også udarbejdet de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, UMV. Rapporterne er udarbejdet i Hjernen & Hjertet, og deres titel er "Skolerapport - Trivsel og UMV". De første sider er resultatet af trivselsmålingen, og de sidste 1-2 sider er skolens UMV.

Rapporterne er dannet som pdf-filer, og de kan læses ved at følge nedenstående links: