1.05 Strategier og projekter på skoleområdet

Se de forskellige strategier og projekter på området

Strategier

Strategi for inklusion 0-18 år

Se Strategi for inklusion 0-18 år.

Vedr. struktur for udvidet specialpædagogisk bistand, se bilag 5

MindSet for inklusion er udmøntningen af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik i forhold til den besluttede struktur for udvidet specialpædagogisk bistand. 
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011 m.fl., evaluering 7. april 2015

Strategi for ”Den åbne Skole”

Strategi for ”Den åbne Skole” i Silkeborg Kommune tages til efterretning.

Læs mere i Strategi for ”Den åbne Skole”

Den indeholder bl.a. kommunale principper for samarbejder samt indsatser, der gennemføres i foråret 2015:

  • Digital platform til formidling af samarbejdspartnere
  • Vejledninger og samarbejdsskabeloner
  • Handleplaner vedr. nationale/regionale/internationale initiativer

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2014 og den 3. marts 2015

Samarbejdsaftaler i relation til Den åbne skole indgås løbende.
Den digitale platform ”Ud og Lær” er nu etableret for hele 0-18 års området. På skoleområdet har platformen især betydning for medarbejdernes mulighed for at orientere sig i læringsforløb med henblik på at opfylde intentionen i Den åbne skole. Skoleafdelingen har udarbejdet vejledninger og samarbejdsskabeloner til brug for skolerne og eksterne samarbejdsaktører. Samarbejdsskabelonerne ligger på den digitale platform og kan bruges af skolerne og eksterne samarbejdsaktører.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 5. april 2016

Status på samarbejde mellem Silkeborg Produktionshøjskole, Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den

Læs mere på Ud og Lær

Sprog- og Læsestrategi 0-18 år

Den kommunale Sprog- og Læsestrategi omfatter børn og unge 0-18 år. Den er udtryk for et ønske om at intensivere udviklingen af børn og unges sprog- og læsefærdigheder. Med sprog- og læsestrategien ønsker Silkeborg Kommune at styrke og udvikle en fælleskommunal tilgang til sprog- og læseindsatsen i kommunens dagtilbud og skoler. Udmøntningen af den kommunale strategi foregår på det enkelte dagtilbud og den enkelte skole, der er forpligtet til med udgangspunkt i denne at udarbejde en lokal strategi og handleplan.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 8. januar 2013

Læs mere i sprog- og Læsestrategi 

Sprog- og læsestrategien er udmøntet i en Udviklingsplan for sprog 0-12 år, senest revideret i maj 2018.

Læs mere i Udviklingsplan for sprog 0-12 år,

IT-strategi 0-18 år

IT-strategien for 0-18 årsområdet (2013-2018) udløber i 2018. Derfor har forvaltningen evalueret IT-strategiens 5 pejlemærker vurderet ud fra dens succeskriterier og handleplaner. Udvalget er kort orienteret om evalueringens resultater og fremtidige planer for IT på 0-18 årsområdet.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. december 2018 

Se evalueringens resultater 

Se bilag 3.05 IT- BYOD, Chromebooks, GDPR og Google

Silkeborg Kommunes skoleområde deltager i det toårige KL-partnerskab omkring ”Morgendagens folkeskole med fokus på IT"

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. april 2018 

Tidligere, utidssvarende strategier

Naturfagsstrategi

Der blev den 7. september 2010 godkendt en naturfagsstrategi, som havde karakter af en handlingsplan. Den er ikke længere aktuel.

Se bilag 2.05 Videncentre vedr. det praktiske arbejde med naturfag i Videncenter for Naturfag/AQUA Naturfagscenter.

Projekter på 0-18 års området

Trivsel på Tværs (udspringer af TOPI, Tidlig Indsats og Opsporing)

Trivsel på Tværs er et forebyggelsesprojekt på 0-6 års området, hvor en tidlig målrettet indsats overfor udsatte børn forbedrer deres muligheder for at klare sig godt i skolen og senere på arbejdsmarkedet. Projektet er baseret på de mest lovende forskningsresultater på området, samt en lokal afprøvning (i Fårvang og Skægkær-området).

Læs mere om Trivsel på Tværs

Samarbejdsmodellen vil medføre ændringer for alle medarbejdere på 0-6 års området – både på almen området i sundhedspleje, dagtilbud og indskoling og på specialområdet PPR og Familie og Børnehandicap. I samarbejde med VIA blev der i 2017 og 2018 gennemført et uddannelsesforløb for samtlige 1.200 medarbejdere på disse områder.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. maj 2017 og Silkeborg Byråd den 22. maj 2017, orienteret 5. marts 2018

Orientering om sammenhænge i overgange mellem dagtilbud og skoler, leverancer fra bevillingsmål 43 ’Kvalitet og sammenhænge’

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2018

Forankringen af Trivsel på Tværs er et fælles udvalgsmål for bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner og bevilling 45 Børn og unge med særlige behov. For at kunne undersøge om Trivsel på Tværs’ første succeskriterium er opfyldt, blev der fra februar 2019 til juni 2019 gennemført en kvalitativ brugerevaluering af medarbejdernes og forældrenes oplevelse af Trivsel på Tværs.
Den overordnede konklusion er, at de interviewede medarbejdergrupper oplever, at Trivsel på Tværs understøtter børnenes udvikling og samarbejdet mellem forældre og professionelle. Blandt de interviewede forældre er oplevelsen mere blandet. En gruppe er positive, mens halvdelen af de interviewede forældre, som har deltaget i fokusmøder, er mere forbeholdne.
Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen. Formålet med Trivsel på Tværs er at sætte endnu mere fokus på børns trivsel. Det betyder for eksempel, at alle børn i alderen 0-6 år trivselsvurderes hvert halve år.
Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019

Lokale samarbejder

I forlængelse af Lærings- og Trivselspolitikken og bevillingsmål 2013-16 har skoler og dagtilbud eksperimenteret med nye måder at etablere lokale samarbejder i 9 strategiske grupper. Projektet har haft fokus på børns overgange imellem dagpleje, daginstitution og skole. De lokale samarbejder findes fortsat.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 3. november 2015

Afsluttede projekter 

Projekt Frivillighed, herunder Coding Pirates Silkeborg

Projekt Frivillighed blev gennemført i perioden 2015-2017. Projektet havde fokus på at åbne skolen mod det omgivende samfund og inddrage frivillige og virksomheder omkring social og faglig udvikling af børnene. Projektet indeholdt dels etablering af Coding Pirates Silkeborg, digital prototype, og dels en undersøgelse af potentialet for etablering af andre frivillige fora omkring digital fabrikation, særligt med henblik på aldersgruppen 0-18 år.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 7. marts 2017

Læs mere om Coding Pirates Silkeborg

Digitale og pædagogiske prototyper

er pt. sat på pause. Digitale prototyper, jf. lokalt og globalt udsyn 0-18 år, etableret primo 2012. Pædagogiske prototyper opstod i implementeringsfasen for folkeskolereformen 2014, gennemført på bl.a. følgende områder: Understøttende undervisning, Den åbne skole, Tværfaglige samarbejder og En bedre udskoling.

Professionsudvikling - lærer- og ledelsesarbejde i forandring (baggrund for igangsatte initiativer, bl.a. projekt PK PLF)

Projektet blev igangsat i med Børne- og Ungeudvalgets beslutning om, at Silkeborg Kommune ikke ville deltage i KL- partnerskabet om effektiv brug af lærernes arbejdstid. Udvalget ønskede i stedet, at skolechefen gennem lokalt forankrede projekter og i dialog med alle relevante parter (DLF, SL og KL) undersøgte muligheden for udviklingen af lærernes og ledernes professionelle tilgang til lærer- og ledelsesarbejdet. Denne beslutning blev i slutningen af skoleåret 2012/13 omsat til visionen for professionsudviklingsprojektet “Lærer- og ledelsesarbejde i forandring”. Se notat med projektbeskrivelse mv. af april 2014.
Projektet har i perioden 2013-2016 resulteret i et antal rapporter: Rapporten ”Skoleledelse – tæt på eller langt fra” (maj 2014), bygningsstrategien ”Skolens rum. Vi drømmer om en skole med færre stole” (oktober 2015, se bilag 2.12 Bygningsstrategien Skolens Rum) samt rapporten ”Alene. Med børnene i centrum” (november 2016, se bilag 1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø vedr. igangsatte initiativer).
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 12. april 2012, status den 4. september 2012

Se Notat med projektbeskrivelse mv. af april 2014.

Se Rapporten "Skoleledelse – tæt på eller langt fra”

Se bygningsstrategien Skolens rum. Vi drømmer om en skole med færre stole"

Se bliag 2.12 Bygningsstrategien Skolens Rum)

Se rapporten "Alene. Med børnene i centrum"

Se bilag 1.15 Medarbejdernes kompetencer, arbejdsmiljø

Internationalt samarbejde

Silkeborg Kommune har den 28. marts 2012 etableret et politisk samarbejde mellem Børne- og Ungeudvalget og den politiske ledelse af skolevæsenet i byen Shijiazhuang og provinsen Heibei i Kina. Resultatet er bl.a. et samarbejde mellem Confucius Institute, udskolingen i Silkeborg Kommune og Silkeborg Gymnasium om Kina på Skemaet. Samarbejdet udfases i 2019.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. november 2011, 2. oktober 2012, og 12. august 2014.