Bilag 6 indeholder diverse beslutninger vedr. tosprogede elever: 6.01 Tildeling af resurser; 6.02 Forankrings- og udviklingsplan for tosprogede børn; 6.03 Henvisning til supplerende eller basisundervisning i dansk som andetsprog; 6.04 Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold); 6.05 Tosprogede børn i førskolealderen6.06 Grundskole For Unge udlændinge (GFU)

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 5 stk. 6-7 m.fl., Dagtilbudsloven § 11 samt Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog (BEK nr. 1053) af 29. juni 2016.

Silkeborg Kommunes har vedtaget en Integrationspolitik (se under Arbejde og ledighed), som sammen med de overordnede politikker (se bilag 1.11) formulerer det menneskesyn, der udgør fundamentet for integrationsarbejdet i skolevæsenet.

Se på hjemmesiden for Videncenter for Integration.

Videncenter for sproglig, social og kulturel integration indgår i skolestrukturen pr. 1. august 2017 (oprindeligt KompetenceCenter Integration). Videncentret knyttes ledelsesmæssigt til Skoleafdelingens Pædagogisk Udviklingssektion.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016 og Byrådet den 27. juni 2016

Silkeborg Kommune har et KompetenceCenter for sproglig, social og kulturel integration, placeret i tilknytning til Sølystskolen. Centret er opbygget som en fleksibel dynamisk enhed, der sikrer opsamling af viden, formidling af viden samt vidensproduktion omkring pædagogiske og praktiske forhold inden for tosprogs- og integrationsområdet.
KompetenceCentrets virke rettes især mod udvikling af det pædagogiske tilbud til børn og forældre og vidensformidling i forhold til kommunens skoler.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 13. august 2008 og Byrådet den 25. august 2008