6.04 Struktur for basisundervisningen (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold)

Her er strukturen for Silkeborg Kommunes modtagelsesklasser samt praksis for nyankomne ikke dansktalende elever beskrevet

Se bilag 2.01 Antal skoler og omfang pr august 2017. Skoler med modtagelsesklasser fremgår ved afkrydsning i feltet "Flersprogede, modtagelsesklasser".

Ramme for befordring af elever efter endt ophold i modtagelsesklasse

Afklaring af, hvordan en elev er stillet i forhold til at få dækket udgifter til befordring, hvis eleven har gået i modtagelsesklasse og ønsker at forblive på den skole, hvor undervisningen har fundet sted. Der er hermed fuld overensstemmelse mellem praksis, lovhjemmel og den formulering, der optræder i fakta-boksen til højre.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 9. maj 2022

Status vedr. folketingets ghettopakke pr. januar 2021

Strategien ’Et Danmark uden parallelsamfund – ingen ghettoer i 2030’ medfører, at Sølystskolen dels skal afholde obligatoriske sprogprøver i 0.-9. klasse og overholde krav om styrket forældreansvar i forhold til ulovligt fravær, samt være en del af Børne- og Ungeministeriets udvidede tilsyn med folkeskoler i forhold til at afdække risiko for parallelsamfundsproblematikker. På nuværende tidspunkt har der ikke været behov for sanktioner overfor elever og familier eller Sølystskolen på baggrund af ghettopakkens lovgivning.

Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2021 

Justeringer af praksis vedr. nyankomne ikke dansktalende elever pr. maj 2016

  • Skægkærskolen (og Hvinningdalskolen, pt. ingen modtagelsesklasse) møder nyankomne familier med en indstilling til, at eleven, hvis det er et ønske fra familiens side, forbliver på skolen efter endt ophold i modtagelsesklassen.
  • Familierne vil oftest have bopæl i et andet skoledistrikt.
  • Sølystskolen og Dybkærskolen/Gødvadskolen modtager alene nyankomne elever bosiddende i eget skoledistrikt.
  • Fårvang Skole (og Trekløverskolen, afd. Kjellerup, pt. ingen modtagelsesklasse) fortsætter den nuværende praksis.
  • Alle nyankomne elever sprogvurderes, hvis de opholder sig mere end et år i modtagelsesklassen
  • Hurtigere tilknytning til almenundervisningen – fagligt og socialt, f.eks. ved tildeling af klassemakker
  • Hurtigere udslusning til almenklasse, særligt for de yngste elever

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. maj 2016

Dimensionering af modtagelsesklasser og modtagelseshold 

Skolechefen bemyndiges til at dimensionere antallet af modtagelsesklasser og modtagelseshold.

Bemyndigelsen er indskrevet i bilag 1.12.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2015