5.07 Befordring, skoledagens længde og enekørsler på specialundervisningsområdet

Befordring generelt bevilges ud fra det serviceniveau for befordring til-fra specialklasse og modtagelsesklasse, som er politisk besluttet 12. juni 2023. De to emner, skoledagens længde og bevilling af enekørsler, hænger sammen, idet en bevilling af en kortere skoledag kan medføre enekørsel af specialbørn

Serviceniveau

Der er vedtaget et Serviceniveau for befordring til og fra special- og modtagelsesklasser i Silkeborg Kommune

Se serviceniveauet i bilag 2.08.01 Befordring, serviceniveau til-fra specialklasse og modtagelsesklasse

Besluttet i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, 12. juni 2023

Generel information

Information om skoleveje og buskort, vejledning til buskortansøgning, trafikfarlige skoleveje mv. findes på Silkeborg.dk

Retningslinjerne revideres i løbet af 2023 i forlængelse af det ændrede serviceniveau

Bevillingskompetencen for dispensationer for skoledagens længde og bevilling af enekørsler tillægges leder af PPL.

  • Retningslinjer for dispensationer for skoledagens længde godkendes.
  • Retningslinjer for bevilling af enekørsler godkendes.

Retningslinjerne ses nedenfor.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. november 2014

Retningslinjer

Leder af PPL har kompetencen til at bevilge enekørsler.

Skolen indstiller til enekørsler i samråd med skolens tilknyttede psykolog og Skoleafdelingen. I enkelte tilfælde er der derudover kontakt til barnets sagsbehandler i Handicap- og Psykiatriafdelingen

Overordnede retningslinjer:

  • Enekørsler bevilges kun i særlige tilfælde.
  • Enekørsel bevilges for en 3-måneders periode, som skal bruges til at træne barnet i at være sammen med andre. Perioden kan forlænges efter en ny vurdering.
  • Forældre opfordres til at køre barnet selv – mod at få befordringsgodtgørelse.

Skolechefen, den 27. oktober 2014

Leder af PPL har kompetencen til at give dispensation for skoledagens længde, efter indstilling fra skolens leder.

Skolelederen indhenter skriftligt begrundelse fra elevens forældre samt en lægeerklæring i henhold til Bekendtgørelse nr. 693 § 12 stk., 3. Det skriftlige materiale og skolelederens indstilling fremsendes herefter til PPL, att. Leder af PPL.

Overordnede retningslinjer for dispensation:

  • Dispensation fra skoledagens længde kræver lægeerklæring.
  • Dispensation gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring.
  • Dispensationen gives for en 3-måneders periode, herefter foretages ny vurdering.
  • Så vidt muligt skal enekørsler undgås

Ved reduceret skoledag reduceres taksten til skolen forholdsmæssigt.

Skolechefen, den 27. oktober 2014