5.06 Andre specialpædagogiske tilbud

Andre specialpædagogiske tilbud er f.eks. børneergo- og fysioterapi, Cool Kids, Early Bird, praktisk hjælp, sproggrupper/tale-hørebistand mm.

PPL har en lang række andre specialpædagogiske tilbud, hvoraf langt de fleste kan findes på Silkeborg Kommunes hjemmeside:

Procedurer, retningslinjer og dokumentskabeloner til skolernes brug findes på skolehåndbogen.

"Projekt fremskudt psykiatri - skolevægring" samt "Projekt lettere behandlingstilbud til børn og unge med øget ængstelighed og angstsymptomer"

Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2018-2021 modtager Skoleafdelingen i samarbejde med Børn- og Familieafdelingen midler til ”Projekt afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien”, som består af to delprojekter ”Projekt fremskudt psykiatri – angst og depression” (1) samt ”Projekt fremskudt psykiatri – skolevægring” (2).

Der er orienteret om hjemtagelsen af midlerne på orienteringssag 1. oktober 2018, og udvalget fik orientering om midtvejsevalueringen 1. februar 2021.

Midtvejsevalueringen peger på gode erfaringer med den systematiske metode og tilgang til at arbejde med skolevægring. Samtidig peger erfaringerne også på, at skolevægringssagerne ofte er komplekse, og at børnene med skolevægring er præget af andre psykiske mistrivselsproblematikker, især indenfor ængstelighed og angstspektret. Sideløbende med ”Projekt fremskudt psykiatri – skolevægring” indgår Silkeborg kommune i 2020 til 2022 i et projekt med puljemidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet omhandlende implementering af lettere behandlingstilbud i kommunernes PPR-funktioner: ”Projekt lettere behandlingstilbud til børn og unge med øget ængstelighed og angstsymptomer” (3). Dette projekt bygger oven på erfaringerne med projekt fremskudt psykiatri, og aktiviteterne er igangsat med start 2021, da puljemidlerne blev bevilliget i november 2020.

Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget den 12. april 2021