5.05 Specialpædagogisk bistand i inklusionscenter

Udvidet specialpædagogisk bistand gennemføres, efter en visitationsproces, på Silkeborg Kommunes inklusionscentre

Læs mere i Bilag 5.02 Struktur for specialpædagogisk bistand

Der er etableret inklusionscentre i forbindelse med flere folkeskoler, se Bilag 2.01 Antal skoler og omfang. De enkelte tilbud er beskrevet under feltet "Bemærkninger" i bilaget.

Desuden findes en mere detaljeret beskrivelse af inklusionscentrene på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Visitationsproces for inklusionscentre

I Skoleafdelingens indsatsprogram Alle skal Med er et af delprojekterne at gennemgå og justere visitationsprocessen til kommunens inklusionscentre. Et længere procesforløb i efteråret 2021 har medført flere ændringer af den eksisterende visitationsproces - herunder en afkortning af den samlede sagsbehandlingstid således, at der fra ansøgningsdato til barnet starter på inklusionscentret er 8-9 uger, samt en øgning i antallet af optag i inklusionscentrene fra to til fire gange årligt

Taget til efterretning: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 9. maj 2022

Ny økonomisk tildelingsmodel for inklusionscentre m.m.

På baggrund af anbefalingerne fra rapporten fra 2018 om specialområdet i Skoleafdelingen og som et afledt element i Skoleafdelingens samlede indsatsområde ”Alle skal med”, er der udarbejdet forslag til en ny økonomisk tildelingsmodel for inklusionscentre samt skolernes medfinansiering af inklusionscentrene. Modellen er tænkt til at skulle træde i kraft med virkning fra 1. august 2021.

Stillingtagen til eventuel ny tildelingsmodel for inklusionscentre skal afvente resultaterne af det målrettede arbejde med mellemformer, hvor flere børn kan forblive i distriktsskolen med den nødvendige støtte. Sagen udsættes derfor til kommende byrådsperiode

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. februar 2021

Dimensionering af inklusionscentre

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 5. november 2018 blev skolechefens anbefalinger vedrørende løsning af kapacitetsudfordringer og dermed dimensionering på Inklusionscenter Nørskovlund og Langsøskolens inklusionscenter principgodkendt, som grundlag for skolechefens videre arbejde med at frembringe konkrete forslag til politisk beslutning. Desuden besluttedes:

  • Der iværksættes en proces for at permanentgøre den midlertidige løsning på Skægkærskolen.
  • Der tilføres 800.000 pr. år i 3 år til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Beløbet øremærkes til læsetræning. Endvidere forelægges plan for hensigtsmæssig organisering og placering af inklusionscenter for læsning (ændret til Videncenter for Sprog og Læsning pr. januar 2020).
  • Tildelingsmodellen på specialområdet beholdes i nuværende form med forbehold for nødvendige justeringer i henhold til reorganisering af specialområdet.

Det blev den 3. juni 2019 besluttet, at det 10. skoleår bibeholdes på Langsøskolens Inklusionscenter, hvor det skal videreudvikles.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2018 og 3. juni 2019