5.04 Specialpædagogisk bistand på egen skole (f.eks. ved brug af mellemformer)

Om skolernes egne lokale, fleksible specialiserede indsatser, også kaldet mellemformer. Herunder indsatsen Udvidet læringsvejlederfunktion og Trivsel på Tværs.

Trivsel på Tværs

Trivsel på Tværs er en samarbejdsmodel, der understøtter en tidligere opdagelse af børn, hvis læring og trivsel er truet. Samarbejdsmodellen er først indført på 0-6 års området og siden for 0.-4. årgang i skolen

Læs mere i bilag 1.05.02 Trivsel på Tværs.

Orientering om to-årig indsats med udvidet læringsvejlederfunktion på folkeskolerne

I Silkeborg Kommunes skolevæsen arbejdes der målrettet med at flere elever kan forblive og lykkes i et inkluderende alment skoletilbud i deres nærmiljø. Et af tiltagene er at yde lokal understøttelse af skolernes praksis gennem en udvidet læringsvejlederfunktion forankret i PPL. Indsatsen afprøves indledningsvis over to skoleår med opstart i sommeren 2021.

Læs mere om den udvidede læringsvejlederfunktion i skolehåndbogen.

Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget den 6. september 2021

Udmøntning af finanslovsmidler til generelt løft af folkeskolen

Principper for udmøntning af de tilførte finanslovsmidler til et generelt løft af folkeskolen i Silkeborg Kommune.

Læs om regeringsbeslutningen på uvm.dk.

De tilførte finanslovsmidler på i alt 5.379.000 kr. til et generelt løft af folkeskolerne fordeles ved en forhøjelse af tildelingen til LFSI (mellemformer) med uændret relativ fordeling mellem modellens parametre.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2020

Tildelingsmodel til skolernes lokale, fleksible specialiserede indsatser

Godkendelse af model for tildeling af ressourcer til oprettelse, drift og udvikling af lokale, fleksible, specialiserede indsatser (LFSI) på skolerne. LFSI dækkes også af begrebet ”mellemformer” i den nationale diskurs om emnet.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 2. marts 2020