5.03 Struktur for udvidet specialpædagogisk bistand

Udvidet specialpædagogisk bistand varetages i Silkeborg Kommune af inklusionscentre

Der er etableret inklusionscentre i forbindelse med flere folkeskoler (se Bilag 2.01).

De enkelte tilbud er beskrevet under feltet Bemærkninger i bilag 2.01. Desuden findes en mere detaljeret beskrivelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 4. juni 2018 blev der orienteret om, at der på baggrund af den gennemførte analyse af udfordringerne på det specialiserede område, blev igangsat et arbejde med fokus på fire områder.

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 5. november 2018 blev skolechefens anbefalinger vedrørende løsning af kapacitetsudfordringer og dermed dimensionering på Inklusionscenter Nørskovlund og Langsøskolens inklusionscenter principgodkendt, som grundlag for skolechefens videre arbejde med at frembringe konkrete forslag til politisk beslutning. Desuden besluttedes:

  • Der iværksættes en proces for at permanentgøre den midlertidige løsning på Skægkærskolen.
  • Der tilføres 800.000 pr. år i 3 år til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Beløbet øremærkes til læsetræning. Endvidere forelægges plan for hensigtsmæssig organisering og placering af inklusionscenter for læsning (ændret til Videncenter for sprog og læsning pr. januar 2020).
  • Tildelingsmodellen på specialområdet beholdes i nuværende form med forbehold for nødvendige justeringer i henhold til reorganisering af specialområdet.

Det blev den 3. juni 2019 besluttet, at det 10. skoleår bibeholdes på Langsøskolens Inklusionscenter, hvor det skal videreudvikles.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2018 og 3. juni 2019 

I forbindelse med implementeringen af strukturen er der i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et omfattende kompetenceløft for samtlige medarbejdere på skoleområdet, med udgangspunkt i MindSet for inklusion og skolernes lokale forhold.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011, den 2. marts 2011 og den 1. november 2011. Status givet den 1. maj 2012, den 7. juni 2012, den 21. august 2012, den 8. januar 2013, den 28. maj 2013, den 20. august 2013 og den 3. september 2013.

Evaluering af Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi
Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014 og 7. april 2015

Silkeborg Kommune benytter sig i et vist omfang af andre specialundervisningstilbud i Region Midtjylland.