Der er etableret seks inklusionscentre i forbindelse med seks folkeskoler (se Bilag 2.01 samt visualisering af strukturen pr. 2010 med bilag).

De enkelte tilbud er beskrevet under feltet Bemærkninger. Desuden findes en mere detaljeret beskrivelse på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Anvendelsen af midlerne til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning (se nedenfor): Midlerne er blevet anvendt til at øge antallet af visiterede elever til Inklusionscenter for læsning samt igangsættelse af forløb lokalt på skolerne for elever, der har fået afslag på forløb.
​Orientering: Børne- og Ungeudvalget den 2. december 2019 

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 5. november 2018 blev det besluttet, at der tilføres 800.000 kr. pr. år i 3 år til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Endvidere blev det besluttet, at der forelægges en plan for hensigtsmæssig organisering og placering af Inklusionscenter for læsning. Der har med afsæt i ovenstående været igangsat et analyse- og udviklingsarbejde. Følgende sendes i høring i skolebestyrelserne på Balleskolen og Sølystskolen:

  • At der oprettes et nyt videncenter: Videncenter for sprog, literacy og integration, BUU ønsker navnet Videncenter for sprog og læsning, som placeres på Sølystskolen.
  • At Inklusionscenter for læsning nedlægges med det formål lade inklusionscenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning.
  • At Videncenter for integration nedlægges med det formål lade videncenterets funktion, opgavevaretagelse og økonomi blive en integreret del af Videncenter for sprog og læsning.

Desuden fastsættes der ikke en tidsbegrænsning.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. november 2019

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 4. juni 2018 blev der orienteret om, at der på baggrund af den gennemførte analyse af udfordringerne på det specialiserede område, blev igangsat et arbejde med fokus på fire områder.
På Børne- og Ungeudvalgsmødet 5. november 2018 blev skolechefens anbefalinger vedrørende løsning af kapacitetsudfordringer og dermed dimensionering på Inklusionscenter Nørskovlund og Langsøskolens inklusionscenter principgodkendt, som grundlag for skolechefens videre arbejde med at frembringe konkrete forslag til politisk beslutning. Desuden besluttedes:

  • Der iværksættes en proces for at gennemføre skolechefens om at permanentgøre den midlertidige løsning på Skægkærskolen.
  • Der tilføres 800.000 pr. år i 3 år til at fastholde dimensioneringen på Inklusionscenter for læsning/ordblinde. Beløbet øremærkes til læsetræning. Endvidere forelægges plan for hensigtsmæssig organisering og placering af inklusionscenter for læsning (se nedenfor).
  • Tildelingsmodellen på specialområdet beholdes i nuværende form med forbehold for nødvendige justeringer i henhold til reorganisering af specialområdet.

Det blev den 3. juni 2019 besluttet, at det 10. skoleår bibeholdes på Langsøskolens Inklusionscenter, hvor det skal videreudvikles.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 5. november 2018 og 3. juni 2019 

I forbindelse med implementeringen af strukturen er der i skoleårene 2011/12 og 2012/13 gennemført et omfattende kompetenceløft for samtlige medarbejdere på skoleområdet, med udgangspunkt i MindSet for inklusion og skolernes lokale forhold.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. januar 2011, den 2. marts 2011 og den 1. november 2011. Status givet den 1. maj 2012, den 7. juni 2012, den 21. august 2012, den 8. januar 2013, den 28. maj 2013, den 20. august 2013 og den 3. september 2013.

Evaluering af Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi
Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget den 7. oktober 2014 og 7. april 2015

Silkeborg Kommune benytter sig i et vist omfang af andre specialundervisningstilbud i Region Midtjylland.