5.02 Struktur for specialpædagogisk bistand

Specialpædagogisk bistand gennemføres i Silkeborg Kommune på egen skole (mellemformer). Udvidet specialpædagogisk bistand varetages af inklusionscentre. Desuden findes en række andre specialpædagogiske tilbud.

Generelt

Det er skolelederens ansvar, at der iværksættes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, der har behov for det.

Nogle former for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan kun iværksættes på grundlag af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) og med forældrenes samtykke.

Den pædagogisk-psykologiske vurdering håndteres jf. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, pkt. 8-15.

Udvidet specialpædagogisk bistand kan bringes i anvendelse, når det vurderes:

  • At den indsats, skolen kan give i form af understøttende- og supplerende undervisning, ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme elevens behov i forhold til elevens udvikling.
  • At skolen har afprøvet understøttende- og supplerende undervisning overfor eleven uden den ønskede effekt.

Indstilling til PPL besluttes på koordinerende møder, såkaldte K-møder/fokusmøder.

Der arbejdes på Silkeborg Kommunes skoleområde med udgangspunkt i MindSet for inklusion og skolernes lokale forhold.

Struktur

Silkeborg Kommunes struktur for specialpædagogisk bistand er opbygget om disse tilbud:

Data for skolernes specialpædagogiske område

Siden analysen af udfordringerne på det specialiserede område i Skoleafdelingen fra sommeren 2018 er der blevet arbejdet videre med at skabe bedre læringsmiljøer for alle børn i alle kommunens folkeskoler. Der gives en oversigt over udviklingen på specialområdet ift. elevtal, økonomi mv. til Børne- og Ungeudvalgtes orientering.

Taget til efterretning: Børne- og Ungeudvalget 10. august 2020 og 7. juni 2021