5.02 Indstilling og visitation

Om ansvaret for iværksættelse af specialundervisning, henvisningsveje og indstilling

Generelt

Det er skolelederens ansvar, at der iværksættes specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til elever, der har behov for det.

Nogle former for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand kan kun iværksættes på grundlag af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) og med forældrenes samtykke. Den pædagogisk-psykologiske vurdering håndteres jf. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, pkt. 8-15.

Henvisningsveje - læs dette først!

Vejledning til forældre, egen lægepraksis og personale i skole/daginstitution findes i dette Flowchart med henvisningsveje på børn og ungeområdet

Henvisning til psykiatrien, samarbejdsaftale mellem PPL og Børne- og Familieafdelingen

Der kan henvises til psykiatrien, når:

  • der kan argumenteres overbevisende for mistanken om, at barnet lider af en psykiatrisk diagnose
  • vanskelighederne/symptomerne viser sig i flere af barnets kontekster (dagtilbud, skole, hjem, fritidsliv). For de fleste diagnosers vedkommende har der været tegn på lidelsen gennem hele barnets liv
  • det kan dokumenteres, at der har været arbejdet relevant i barnets forskellige kontekster for at imødekomme barnets vanskeligheder.

Alle 3 forhold skal være opfyldt.

Vedr. samarbejdet omkring evt. henvisning

Hvis en fagperson har diagnostiske overvejelser vedr. et barn, drøftes dette internt med øvrige de samarbejdspartnere. Hvis man får mistanke om evt. psykiatrisk problemstilling, kontakter den pågældende således sin samarbejdspartner i den anden afdeling for en indledende intern drøftelse. Man er i den forbindelse altid velkommen til at inddrage nærmeste leder i denne drøftelse.

Hvis der er enighed om at foretage henvisning til psykiatrien, udfærdiger PPL henvisningen, og øvrige fagområder bidrager med at indsamle relevant data.

Det er PPL, der har den endelige kompetence til at vurdere og beslutte, om der er grundlag for henvisning til psykiatrien.

Indstilling

Skemaer til medarbejderes/skoleledens brug for indstilling findes på intranettet siko, logon med dr-nummer eller NemID.

Udvidet specialpædagogisk bistand kan bringes i anvendelse, når det vurderes:

  • At den indsats, skolen kan give i form af understøttende- og supplerende undervisning, ikke i tilstrækkelig grad kan imødekomme elevens behov i forhold til elevens udvikling.
  • At skolen har afprøvet understøttende- og supplerende undervisning overfor eleven uden den ønskede effekt.

Indstilling til PPL besluttes på koordinerende møder, såkaldte K-møder/fokusmøder.