Bilag 5: Specialpædagogisk bistand , specialområdet

Bilag 5 indeholder overordnet information om specialpædagogisk bistand (undervisning på specialområdet)

5.01 Tildeling af ressourcer 

5.02 Struktur for specialpædagogisk bistand

5.03 Specialpædagogisk bistand i førskolealderen

5.04 Specialpædagogisk bistand på egen skole

5.05 Specialpædagogisk bistand i inklusionscenter

5.06 Andre specialpædagogiske tilbud

5.07 Befordring, skoledagens længde og enekørsler på specialundervisningsområdet 

5.08 Overenskomst med dagbehandlingstilbud

Hele det fælles bilag 5 er gældende for Silkeborg Ungdomsskole bortset fra underbilagene om specialpædagogisk bistand i førskolealderen og overenskomst med dagbehandlingstilbud.

Læs mere i Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed, som er placeret under Silkeborg Ungdomsskoles styrelsesvedtægt.

Procedure for visitation pr. 1. august 2020

Der følger ikke timer med fra centralt hold til skolen i visitationen af børn. Skolen har i stedet selv mulighed for at understøtte børn med særlige behov ved anvendelse af egne mellemformer. Der kan visiteres til specialpædagogisk indsats på skolen eller til inklusionscentre!

Specialpædagogisk bistand/specialundervisning defineres som specialpædagogisk bistand i 9 eller flere timer om ugen. Støtte under 9 timer om ugen defineres som supplerende undervisning. Den supplerende undervisning er en del af almenskolens arbejde med at understøtte alle elevers udbytte af skolegangen. Supplerende undervisning iværksættes af skolens leder, som har den fulde kompetence til at bestemme form og omfang.

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) er en del af Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.

Samarbejde med psykiatrien

Silkeborg Kommune har i samarbejde med psykiatrien fået udarbejdet en pjece. Målgruppen for denne pjece er forældrene, og formålet med pjecen er at give et overblik over handlemuligheder til forældre, der oplever, at deres barn har det svært. Pjecen skal gerne bidrage til klarhed over ansvarsfordelingen i systemet, så forældrene ikke føler sig som ”kastebolde”, og samtidig medvirke til, at forældrene har realistiske forventninger til det kommunale system, når de har været hos egen læge og er blevet anbefalet at gå til skolen og PPL.

Pjecen findes på silkeborg.dk, se nederst på siden

Henvisning til psykiatrien, samarbejdsaftale mellem PPL og Børne- og Familieafdelingen

Der kan henvises til psykiatrien, når:

  • der kan argumenteres overbevisende for mistanken om, at barnet lider af en psykiatrisk diagnose
  • vanskelighederne/symptomerne viser sig i flere af barnets kontekster (dagtilbud, skole, hjem, fritidsliv). For de fleste diagnosers vedkommende har der været tegn på lidelsen gennem hele barnets liv
  • det kan dokumenteres, at der har været arbejdet relevant i barnets forskellige kontekster for at imødekomme barnets vanskeligheder.

Alle 3 forhold skal være opfyldt.

Vedr. samarbejdet omkring evt. henvisning

Hvis en fagperson har diagnostiske overvejelser vedr. et barn, drøftes dette internt med øvrige de samarbejdspartnere. Hvis man får mistanke om evt. psykiatrisk problemstilling, kontakter den pågældende således sin samarbejdspartner i den anden afdeling for en indledende intern drøftelse. Man er i den forbindelse altid velkommen til at inddrage nærmeste leder i denne drøftelse.

Hvis der er enighed om at foretage henvisning til psykiatrien, udfærdiger PPL henvisningen, og øvrige fagområder bidrager med at indsamle relevant data.

Det er PPL, der har den endelige kompetence til at vurdere og beslutte, om der er grundlag for henvisning til psykiatrien.