Bilag 5 indeholder overordnet information om specialpædagogisk bistand (undervisning på specialområdet): 5.01 Tildeling af ressourcer; 5.02 Indstilling og visitation; 5.03 Struktur for udvidet specialpædagogisk bistand; 5.04 Befordring på specialundervisningsområdet; 5.05 Specialpædagogisk bistand i førskolealderen; 5.06 Overenskomst med dagbehandlingstilbud.

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, § 20, § 21 og § 44 samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 693) af 20. juni 2014

Støtte til det enkelte barn i 9 timer eller mindre ugentligt kræver ikke indstilling til PPR, eller en Pædagogisk Psykologisk Vurdering. Det vil sige, at specialpædagogisk bistand/ specialundervisning defineres som specialpædagogisk bistand i 9 eller flere timer om ugen.

Al støtte under 9 timer om ugen defineres som supplerende undervisning. Den supplerende undervisning er en del af almenskolens arbejde med at understøtte alle elevers udbytte af skolegangen. Supplerende undervisning iværksættes af skolens leder, som har den fulde kompetence til at bestemme form og omfang.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en del af Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.

PPR udfører opgaver i henhold til folkeskolelovgivningen. Med analyser, rådgivning og vejledning understøtter PPR institutioners og forældres bestræbelser på at fremme det gode børne- og ungdomsliv (0-18 år). PPR har bl.a. til opgave at udarbejde pædagogisk- psykologiske vurderinger, der kan anvendes som grundlag for iværksættelse af specialpædagogisk bistand, hvor dette vurderes nødvendigt. For at løse de meget komplekse opgaver har PPR Silkeborg en bredt sammensat personalegruppe bestående af: psykologer, AKT lærere/-konsulenter, tale-/hørekonsulenter, specialkonsulenter m.m.

PPR’s tilbud retter sig mod både elever, forældre og personale.

Organisering af PPR pr. 1. september 2016

PPR består af teams, som understøtter en tværfaglig tilgang til opgaverne og en bevægelse i retning mod tidligere indsatser. Teamorganiseringen indebærer, at teamet dækker opgaver i det samlede distrikt: det medfører robusthed ved fravær/personaleskifte og personalereduktioner. Hver institution og skole vil fortsat have faste kontaktpersoner ved PPR. Se Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Silkeborg Kommunes inklusionsstrategi forfølges fortsat. I efteråret 2015 gennemførtes en analyse af udfordringer og kompetencebehov på alle folkeskoler. Denne analyse danner grundlag for kommende kompetenceløft og det arbejde, PPR skal gøre for at understøtte skolerne i inklusionsarbejdet.
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015