Bilag 5 indeholder overordnet information om specialpædagogisk bistand (undervisning på specialområdet): 

5.01 Tildeling af ressourcer 

5.02 Indstilling og visitation 

5.03 Struktur for udvidet specialpædagogisk bistand 

5.04 Befordring på specialundervisningsområdet 

5.05 Specialpædagogisk bistand i førskolealderen 

5.06 Overenskomst med dagbehandlingstilbud

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 3, § 20, § 21 og § 44 samt Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand (BEK nr. 693) af 20. juni 2014

Støtte til det enkelte barn i 9 timer eller mindre ugentligt kræver ikke indstilling til PPL, eller en Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV). Det vil sige, at specialpædagogisk bistand/ specialundervisning defineres som specialpædagogisk bistand i 9 eller flere timer om ugen.

Al støtte under 9 timer om ugen defineres som supplerende undervisning. Den supplerende undervisning er en del af almenskolens arbejde med at understøtte alle elevers udbytte af skolegangen. Supplerende undervisning iværksættes af skolens leder, som har den fulde kompetence til at bestemme form og omfang.

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) er en del af Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.

PPL udfører opgaver i henhold til folkeskolelovgivningen. Med analyser, rådgivning og vejledning understøtter PPR institutioners og forældres bestræbelser på at fremme det gode børne- og ungdomsliv (0-18 år). PPL har bl.a. til opgave at udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV), der kan anvendes som grundlag for iværksættelse af specialpædagogisk bistand, hvor dette vurderes nødvendigt. For at løse de meget komplekse opgaver har PPL en bredt sammensat personalegruppe bestående af: psykologer, læringsvejledere (AKT), tale-/hørekonsulenter, læsekonsulenter, tosprogskonsulenter og specialkonsulenter m.m.

PPL’s tilbud retter sig mod både elever, forældre og personale.