Lovgrundlag: Folkeskolelovens § 44, pkt. 8

Retningslinjerne for udførelsen af tilsynsforpligtelsen overfor børn i skolefritidsordningerne er generelle og gældende for alle børn i 0.-3. årgang i Silkeborg Kommunes skoler.

Den enkelte skole er forpligtet til at udarbejde egne retningslinjer for tilsyn. Her fastsætter den enkelte skole og fritidsordning regler for, hvordan tilsynsforpligtelsen udføres i forhold til fremmøderegistrering, børnenes færden i bygninger og på arealer i og omkring skolen, og hvilke retningslinjer der særligt gælder for det skærpede tilsyn.

Retningslinjerne godkendes af skolebestyrelsen.

Generelt om tilsyn

  • I SFO’en har medarbejderne ansvaret og tilsynsforpligtelsen for børnene i deres tilmeldte tid, som er den tid, der er aftalt med forældrene. Ændring af den tilmeldte tid aftales med forældrene, med mindre der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra forældrene på, at børnene selv må bestemme, hvornår de vil gå hjem.
  • Børnenes fremmøde registreres hver dag, når børnene kommer i henholdsvis SFO’ens morgenmodul og eftermiddagsmodul. Hvis et barn udebliver fra SFO’en uden aftale, kontaktes forældrene.
  • Som ansat har man pligt til at gribe ind/kontakte lederen, hvis de stedlige forhold ikke er i orden – særlige faremomenter.
  • Tilsynet omfatter i stedlig henseende børnenes ophold og færden i SFO’ens bygninger og på SFO’ens udenomsarealer. Tilsynsforpligtelsen omfatter tidsrummet, indtil børnene har forladt SFO’ens matrikel, men omfatter faktisk endvidere børnenes overholdelse af forskrifter, der måtte være besluttet om fortovs-, gade- eller vejarealet umiddelbart ud for SFO’en.
  • Ekstraordinær hjemsendelse kan ikke ske, før der er opnået kontakt til forældrene.
  • Tilsynet skal altid tilpasses konkrete situationer og være "fornødent". Eksempelvis kan der være situationer, hvor et barn forsvinder fra SFO’en. Den konkrete situation gør det nødvendigt at handle ved at lede efter barnet.

Skærpet tilsyn

Transport

Farlig leg/værksteder

  • Ved aktiviteter med børn i lokaler og på steder, som rummer særlige risikomomenter, for eksempel sløjd- og metalværksteder og idrætslokaler og -anlæg, påhviler der SFO’ens personale en skærpet tilsynsforpligtelse. ”Risikorum”, der ikke er i brug, bør være aflåst.
    Hvis der på specielle områder er givet særlige sikkerhedsforskrifter eller lignende, påhviler det SFO’ens personale at påse, at disse forskrifter overholdes. Rum og udearealer skal jævnligt tilses af en voksen. Det vurderes, om der kan være mindre børnegrupper på udearealerne uden voksne.

Badning og sejlads i mindre både

Besluttet: Skoleafdelingen, den 21. januar 2013