3.14 Folkeskolens prøver og sidste skoledag for afgangselever

I dette bilag findes henvisninger til diverse informationer om Folkeskolens prøver samt rammer for afvikling af arrangement på sidste skoledag for afgangseleverne

Folkeskolens prøver 

Lovgrundlag: Folkeskoleloven, Prøvebekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen m.fl.

Overblik over tilrettelæggelse, forberedelse, afholdelse samt censur og evaluering på Ministeriets hjemmeside.

Silkeborg Kommune indgår hvert år en prøveaftale med Silkeborg Lærerforening om den praktiske afvikling af Folkeskolens prøver. Prøveaftalen er et bilag til "Silkeborg-aftalen" om lærernes arbejdstid, se bilag 1.14 Arbejdstidsaftaler.

Sidste skoledag for afgangselever

Børne- og Ungeudvalget besluttede på mødet 7. december 2020, at der fortsat skal være en fælles fejring af skolernes sidste skoledag. Skolechefen blev på den baggrund anmodet om at frembringe et forslag til aktivitetens fremtidige rammer og organisering, og dette forslag fremlægges hermed til udvalgets drøftelse og beslutning. Udvalget godkendte skolechefens forslag til fremtidige rammer for det fælles arrangement sidste skoledag (se nedenfor).

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. februar 2021

Rammer for afholdelse af sidste skoledag for afgangselever

Det fælles arrangement sidste skoledag gennemføres som en stærk kulturel og fællesskabende aktivitet for alle kommunens afgangselever på 9. og 10. klassetrin på både folkeskoler og frie grundskoler. Formålet med arrangementet er at binde skolerne og eleverne sammen på tværs af kommunen og give eleverne fornemmelsen af at være en del af et større kommunalt fællesskab.

Arrangementet gennemføres som et friluftsarrangement om eftermiddagen på elevernes sidste skoledag.

Der nedsættes en fast og selvsupplerende arbejdsgruppe bestående af ledelsesrepræsentanter, SSP-vejledere/medarbejdere fra skolerne og elevrepræsentanter (f.eks. fra Det Fælles Elevråd og/eller Ungebyrådet), der løbende udvikler, planlægger, gennemfører og evaluerer arrangementet.

Der udpeges en formand for gruppen blandt ledelsesrepræsentanterne, der har ansvaret for at sikre, at arrangementet løbende udvikles og gennemføres inden for den ramme, der er fastsat af Børne- og Ungeudvalget.

Formanden frikøbes i fornødent omfang fra sin skole til løsning af opgaven.

Med afsæt i kommunens Sundheds- og Forebyggelsespolitik (besluttet af Silkeborg Byråd i januar 2020), anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og SSP-områdets øvrige indsatser og tilgang ift. unge og alkohol gøres arrangementet alkoholfrit.

Læs Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken

Der fastholdes en brugerbetaling pr. elev i samme størrelsesorden som før 2020, og der arbejdes fortsat med at sikre mulige sponsorater under hensyntagen til Silkeborg Kommunes retningslinjer herfor.

Den resterende nettoudgift på forventet ca. 30.000 dækkes inden for Skoleafdelingens centrale konti, der ligeledes dækker frikøbet af formanden for arbejdsgruppen.

Ud over dette bidrager de deltagende skoler med arbejdstiden til SSP-vejledere/medarbejdere i fornødent omfang.