Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 16 stk. 5 og 6, § 50 stk. 8 og 9.
  1. Lejrskoler, skolerejser og ekskursioner indgår i skolernes pædagogiske planlægning efter principper fastlagt af skolebestyrelserne.
  2. Skolerne kan benytte Silkeborglejren Ahl Hage, http://www.silkeborglejren.dk, op til en uge pr. skoleår på 5. eller 6. årgang (mellemtrin). Forældrebetaling til kost opkræves i henhold til Undervisningsministeriets anbefaling.
  3. Udgifter til øvrige lejrskoler, skolerejser og ekskursioner afholdes indenfor skolernes rammebevilling til skoleudgift bortset fra eventuel forældrebetaling til forplejning og øvrige fremskaffede midler.
  4. Skolebestyrelsen fastlægger principper for eventuel fremskaffelse af øvrige økonomiske midler. Principperne skal være i overensstemmelse med Folkeskoleloven.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 10. august 2010.

Samtlige deltagere skal, iflg. Forsikringsteamet, huske at medbringe blåt sygesikringskort på rejser.
Medarbejdere kan læse om Forsikring, skader og ulykker på siko.