3.08.03 Retningslinjer for etablering af eneundervisning

Det er skolelederen, som kan beslutte at iværksætte eneundervisning.

Det er skolelederen på den skole, hvor eleven går, som vurderer og kan beslutte at iværksætte eneundervisning. Dette sker i samråd med eleven og forældrene. Der er tale om en afgørelse, som kræver en konkret begrundelse med klageanvisning til forældrene. Hvis forældrene er uenige, noteres dette, og Skoleafdelingen v/Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) inddrages med henblik på videre behandling af sagen.

Ved iværksættelse af eneundervisning følges vejledningens anvisninger, se boksen til højre.

Skolens leder har ansvar for, at der udarbejdes en plan for iværksættelse og gennemføring af eneundervisningen. Det kan i den forbindelse være relevant at inddrage skolens supportfunktioner (f.eks. PPL).

Eneundervisning gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring. Dvs. at skolen har udfærdiget en handleplan for elevens læringsmæssige progression under eneundervisningen, ligesom der laves handleplan for elevens tilbagevenden til fuldt skema på skolen.

Eneundervisning foregår på skolen, og må kun ske i begrænset omfang efter en vurdering, der følger af bekendtgørelsen om specialundervisning.

Elevens tilknytning til almenskolen kan i perioden med eneundervisning understøttes ved anvendelse af robot, hvor eleven kan følge undervisningen hjemmefra via tablet (og se/høre hvad der sker i klasselokalet). Der kan også arbejdes med fjernundervisning via virtuelle medier.