3.08.02 Retningslinjer i forbindelse med tilladt fravær/dispensationer for skoledagens længde/reduceret skema for enkeltelever

Retningslinjer både for elever i den almene grundskole og for elever, der modtager specialundervisning

For elever i den almene grundskole

Skoleleder kan i ganske særlige tilfælde tillade fravær og således reducere elevens skema for en periode. 

Registrering af fraværet: det er vigtigt at understrege, at der ikke skelnes mellem fravær, dispensation for skoledagens længde eller reduceret skema. Fravær er fravær. Dvs. at fuldt fravær/drypvis fravær/reduceret skema/dispensation for skoledagens længde alt sammen skal registreres som fravær, uanset at skoleleder evt. har godkendt fraværet.

Se bilag 3.08.01 Retningslinjer om notering og registrering af fravær fra folkeskolens undervisning

I Silkeborg Kommune tror vi på, at skolen bør indrette undervisning og øvrige rammer således, at alle børn trives og udvikler sig i deres skoletilbud. Vi bakker derfor op om den restriktive tilgang, som bekendtgørelsen lægger op til.

Følgende forventes derfor at være opfyldt for alle elever, som med skoleleders godkendelse ikke deltager i fuldt skema:

  • Det er nøje overvejet, om der bør foreligge en lægeerklæring, som godtgør dispensation for skoledagens længde. Til grund for dette skøn kan skolen tage afsæt i de erfaringer skolen har med elevens skolegang, tidligere fravær og vurderinger af indsatser hidtil. Hvis det ikke vurderes relevant med en lægeerklæring, bør skoleleder i stedet formulere hvorfor det alligevel findes relevant at godkende fraværet.
  • Dispensation gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring. Der laves således en handleplan for elevens læringsmæssige progression under fraværet (uanset om der er tale om helt eller delvist fravær), ligesom der laves handleplan for elevens tilbagevenden til fuldt skema på skolen.
  • Dispensationen kan kun gives maximalt for en 3-måneders periode ad gangen, hvorefter der foretages en ny vurdering. Der bør følges hyppigt op på ovenstående handleplan. Skolens leder kan bede om lægefaglig vurdering, når og hvis dette vurderes relevant.

For elever der modtager specialundervisning

For elever der modtager specialundervisning i almen skole følges den vejledning, der er givet i f.t. elever i den almen grundskole. 

Tovholder for visitationer i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) er tildelt kompetencen til at give dispensation for skoledagens længde for de elever, der modtager specialundervisning på inklusionscenter.

Dispensationen kan gives efter indstilling fra skolens leder.

Skoleleder indhenter skriftlig begrundelse fra elevens forældre samt lægefaglig vurdering i henhold til Bekendtgørelse nr. 693 §12.

Det skriftlige materiale og skolelederens indstilling fremsendes herefter til PPL.

Indstillingen til reduceret skema skal indeholde følgende:

  • En lægefaglig vurdering
  • Forældrenes begrundede ansøgning
  • Skolens vurdering

Dispensation gives med afsæt i klare mål for udvikling i barnets trivsel og læring. Dvs. at skolen udfærdiger en handleplan for elevens læringsmæssige progression under fraværet (uanset om der er tale om helt eller delvist fravær), ligesom der laves handleplan for elevens tilbagevenden til fuldt skema på skolen.

Dispensation for skoledagens længde fritager ikke skolen for forpligtelsen til at sørge for, at eleven kan være på skolen i den samlede undervisningstid. Skolen er altså forpligtet på at skabe rammer, så eleven kan være på skolen i den samlede undervisningstid. Det betyder, at skolen skal give eleven mulighed for at være på skolen (eventuelt i SFO) i den samlede skoletid.

Dispensationen kan gives for det indeværende skoleår. Det forventes, at der er hyppige opfølgninger på elevens situation og arbejdet med progression undervejs.

Så vidt muligt skal enekørsler undgås.

Se styrelsesvedtægtens bilag 5.04 Befordring på specialundervisningsområdet

Hvis skolen i samarbejde med forældrene vurderer, at der er brug for fortsat dispensation for skoledagens længde (efter dispensationsperiodens udløb), følges ovenstående ansøgningsprocedure. Det vil I så fald være op til en individuel vurdering (ved skolens ledelse i samarbejde med PPL/tovholder for visitationer), om det er relevant med en ny lægefaglig vurdering.

Ofte stillede spørgsmål og svar om reduceret skema for enkeltelever

Det er som udgangspunkt skolen i samråd med forældrene og evt. med vejledning fra PPL. Skolen skal under alle omstændigheder tilbyde skolegang/alternativ pasning i den samlede skoletid.

Lægen kan foretage en lægefaglig vurdering, hvor han/hun kan angive om eleven har brug for at reduceres i skoletid i et omfang. Lægen kan ikke vurdere det konkrete omfang eller øvrige didaktiske forhold omkring skolegangen.

Nej; det er ikke i sig selv tilstrækkeligt, med mindre epikrisen konkret beskriver, at der er velbegrundet behov for reduceret skoletid.

Det findes ikke. Skoleleder skal søge med egen skriftlige begrundelse og ønske om omfang og tid.

Til PPLs funktionspostkasse PPL@silkeborg.dk med angivelse i emnefeltet om, at det er reduceret skema, der ansøges. Sekretariatets postteam tjekker, om alle relevante bilag er i ansøgningen (lægeerklæring og handleplan) og videresender herefter til Teamleder for Specialiseret Indsats og Support.

Skoleafdelingen refunderer udgiften til lægeerklæring (af midlerne til specialundervisning), hvis ansøgningen imødekommes.