3.08 Elevfravær

Læs om lovgrundlaget vedr. elevernes fravær fra folkeskolens undervisning samt materiale til forældrene fra centralt og lokalt hold - inkl. materiale på andre sprog

Lovgrundlag

§ 1. En elevs udeblivelse fra undervisningen i folkeskolen registreres som ulovligt fravær, medmindre der er tale om fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse eller lignende (fravær ... foreligger, når en elev på grund af smittefare eller af hensyn til elevens sundhed eller velfærd ikke kan møde frem til undervisningen), eller fravær på grund af ekstraordinær frihed, jf. § 3.

Stk. 2. Fravær er ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsagen senest samme dag eller i helt særlige tilfælde i rimelig tid derefter.

Stk. 3. Fravær er ulovligt, hvis elevens forældre har undladt at efterkomme skolelederens eventuelle anmodning om en lægeattest, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2, 2. pkt.

Skolens pligter i forbindelse med lovligt fravær på grund af sygdom mv. fremgår af BEK nr. 694 af 20. juni 2014, Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler

Silkeborg kommunale skolers indsats for "Fremmøde fremfor fravær" beskrives på skoleudvikling.silkeborg.dk.

Materiale til forældre 

På ministeriets hjemmeside findes en række materialer til forældre:

  • Faktaark
  • Film, der forklarer fraværsreglerne på et minut
  • Materiale på andre sprog (engelsk, arabisk, polsk, tyrkisk og urdu)
  • Spørgsmål og svar vedr. fraværsreglerne

I Silkeborg Kommune findes der materiale på

Læs desuden om forældrenes ansvar i retningslinjerne i bilag 3.08.01 Retningslinjer om notering og registrering af fravær fra folkeskolens undervisning.