3.08 Elevfravær og undtagelser for normal undervisning

Her er beskrevet regler og praksis i forbindelse med elevers fravær eller tilbud om reduceret skema, eneundervisning eller sygeundervisning

Dette bilag er inddelt i fire underbilag:

3.08.01 Retningslinjer om notering og registrering af fravær fra folkeskolens undervisning

3.08.02 Retningslinjer i forbindelse med tilladt fravær/dispensationer for skoledagens længde/reduceret skema for enkeltelever

3.08.03 Retningslinjer for etablering af eneundervisning

3.08.04 Regler for sygeundervisning (folkeskoler og frie grundskoler)

Bilagene skal understøtte forældre og skolernes ledelse til at kende til og handle efter de lovgivningsmæssige forpligtigelser og ud fra en ensartet praksis i Silkeborg Kommunes skolevæsen.

Ved hvert underbilag redegøres for de lovgivningsmæssige forpligtigelser i en boks til højre. 

Der er taget afsæt i Silkeborg Kommunes sammenhængende Børne- og Ungepolitik og Mindset for inklusion mv.

Politisk drøftelse vedr. bekymrende skolefravær

Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen har sat fokus på bekymrende skolefravær som led i arbejdet med børn og unges læring, trivsel og udvikling. Børne- og Familiechefen og Skolechefen har orienteret Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om dette arbejde med henblik på, at udvalget drøfter, om administration skal komme med forslag til, hvordan arbejdet med forebyggelse af bekymrende skolefravær kan systematiseres, og om forslag hertil skal indgå i forbindelse med budgetarbejdet for 2024.

Udvalget mener ikke, at der på det nuværende grundlag er behov for at prioritere ressourcer til en styrket indsats vedr. skolefravær.

Bilag til sagsfremstillingen: Rapport om bekymrende skolefravær

Bilag til sagsfremstillingen: Gradueret indsatsmodel efter mindstemiddelsprincippet

Besluttet, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 22. maj 2023