3.05.03 Chromebooks inkl. forsikring

Alle børn i 3., 4., 5. og 6. årgang låner en kommunalt ejet Chromebook, og de har erstatningsansvar, hvis de gør skade på skolens digitale udstyr

Generel orientering til forældre om Chromebook

Der er udarbejdet en generel orientering til forældre om Chromebook samt en kort indføring om brugen af Google Workspace for Education, herunder databehandleraftaler (notat, august 2023)

Chromebooks og forsikring

Lovgrundlag: Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar mv. (5.3.2018)

  • Forsikring i forhold til benyttelse af digitalt udstyr i skolen: Samtlige skader skal altid behandles efter dansk rets almindelige regler om erstatning.
  • Hvis et barn gør skade på skolens digitale udstyr - erstatningsansvar: ”Undervisningsministeriet har udtalt, at folkeskoleloven ikke indeholder bestemmelser om erstatning for skader, der måtte ske på undervisningsmidler, imens de er udlånt til eleverne. Spørgsmål herom må derfor afgøres efter dansk rets almindelige regler om erstatning. Byrådet eller skolens leder kan ikke ved aftale eller lignende pålægge elever eller forældre erstatningsansvar i videre omfang, end hvad der følger af dansk rets almindelige regler om erstatning. Det er således ikke eleven, som bærer ansvaret for enhver - også hændelig - beskadigelse og bortkomst. Såfremt en Chromebook bliver beskadiget, vil der altid blive foretaget en konkret vurdering af sagen, og kun i de tilfælde, hvor eleven har handlet ansvarspådragende, vil der blive rejst et krav om erstatning.” Skolen har altså samme ret som andre til at kræve erstatning af en skadevolder, også når skadevolder er et barn. I disse situationer er det Silkeborg Kommunes Forsikringsteam, der står for sagsbehandlingen. Indberetningen foretages af skolen til forsikring@silkeborg.dk, hvorefter Forsikringsteamet påbegynder behandling af sagen.
  • Børns erstatningsansvar jf. Justitsministeriets pjece: Ved erstatningssager er det ikke skolelederen, men Silkeborg Kommunes Team Forsikring og Risikostyring, som tager beslutningen vedr. erstatningskrav til forældre/barn ud fra gældende lovgivning på området. Forældre opfordres til at undersøge egne forsikringsforhold og herunder mulighed for eventuel dækning på lånt computer.
  • Hvis forældrenes forsikring ikke dækker skaden? Som tidligere nævnt, bliver der krævet erstatning fra barnet (forældrene), såfremt barnet er erstatningsansvarligt. Dækker familiens forsikring ikke, træder Lov om hæftelse for børns erstatningsansvar i kraft. Det betyder, at har et hjemmeboende barn under 18 år lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning fra den forælder, der har forældremyndighed over barnet. Er der fælles forældremyndighed, hæfter forældrene solidarisk.

Se Justitsministeriets pjece fra 2011: Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar (pdf)

Se forsikringsguiden.dk om Børns ansvar

Se forsikringsguiden.dk om Forældres ansvar

Politiske  beslutninger

Med afsæt i erfaringerne med digital undervisning under Corona-nedlukning og på baggrund af klare anbefalinger fra kommunens skoleledere ønsker Skoleafdelingen at udvide den faste udlevering af Chromebooks til 4.-6. årgang til fremadrettet også at inkludere eleverne på skolernes 3. årgang fra skoleåret 2021/22 og frem.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 1. marts 2021. Orientering om praktisk og økonomisk drift den 3. maj 2021.

Byrådet vedtog i begyndelsen af oktober 2016 at bevilge penge til hardware til skolerne i Silkeborg Kommune, således at alle børn i 4., 5. og 6. klasse har en Chromebook.