3.02.03 Undervisning i aldersintegrerede klasser

Undervisningen fra 0. til og med 3. klassetrin kan omfatte elever med forskellig skolealder. Aldersintegreret undervisning på andre klassetrin kræver særskilte godkendelser.

Byrådet kan jf. § 25, stk. 3. i folkeskoleloven beslutte, at undervisningen fra 0. til og med 3. klassetrin omfatter elever med forskellig skolealder. Herudover har Skoleafdelingen i marts 2015 fået godkendelse fra Ministeriet til, at samtlige skoler kan deltage i forsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og i udskolingen.

Hvis undervisningen organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder fra 0. til og med 3. klassetrin, skal der jf. pkt. 1. i folkeskoleloven indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Undervisning af pædagogiske grunde fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin kan organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser), jf. § 25, stk. 2 i folkeskoleloven.

Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeriet vedr. Buskelundskolens organisering

Buskelundskolen har siden 2009 arbejdet med aldersintegreret undervisning som et bærende undervisningsprincip på alle årgange. Aldersintegreret undervisning beskrives i Folkeskolelovens § 25, men Buskelundskolens omfattende organisering omkring aldersintegrering har krævet dispensation fra lovgivningen, hvilket er givet ad flere omgange i perioden 2010-2021. Det seneste rammeforsøg sluttede med udgangen af skoleåret 2020/21 pt. uden mulighed for forlængelse.

Rammeforsøget blev i 2017 evalueret af Epinion, læs Evalueringen af rammeforsøg i Folkeskolen (fra s. 70).

Børne- og Ungeudvalget drøftede Buskelundskolens situation og besluttede, at skolechefen på udvalgets vegne sender en invitation til Børne- og Undervisningsministeren til et officielt besøg på Buskelundskolen.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. december 2021