3.02.01 Understøttende undervisning og afkortning af skoleugens længde

Der er mulighed for en generel afkortning af skoleugen i indskolingen og fleksibel mulighed for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen ved at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter

Muligheden for at konvertere al understøttende undervisning

med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, er atter forlænget, sådan at denne mulighed også gælder for skoleåret 2023/24. Konverteringen af understøttende undervisning forudsætter således fortsat, at de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Skolebestyrelsen skal udtale sig til afkortningen.

Læs nyheden om forlængelse af visse udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet i skoleåret 2023/24

Nederst på denne side ses "Procedure og muligheder for afkortning af skoleugens længde", som den normalt er gældende, når der ikke er udvidede frihedsgrader.

Afkortning af skoleugens længde

Beslutning om delegering af beslutningskompetence vedr. godkendelse af dispensationer til skolechefen. Dette i forhold til afkortning af skoleugen jf. aftale om ”Justering af folkeskoleloven”. Gældende praksis fortsætter: Skolechefen kan på baggrund af skolernes ansøgninger godkende, at skolerne kan konvertere dele af den understøttende undervisning til andre aktiviteter. Skolechefens godkendelse sker for et år ad gangen. Se proceduren nedenfor.

Besluttet: Børne-og Ungeudvalget den 7. oktober 2019

Læs mere i aftalen om ”Justering af folkeskoleloven”

Konvertering af understøttende undervisning

Skolechefen bemyndiges til på baggrund af en begrundet ansøgning at godkende, at skoler fra skoleåret 2016/17 kan konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Godkendelsen kan ske for et år ad gangen og skal følges op af en evaluering.

Bemyndigelsen er indskrevet i bilag 1.12.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015

Procedure og muligheder for afkortning af skoleugens længde

Folkeskolelovens § 16 b giver mulighed for en generel afkortning af skoleugen i indskolingen og § 16 d giver fleksibel mulighed for afkortning af skoleugen på mellemtrinnet og i udskolingen ved at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter.

Det er skolelederen, der skal ansøge skolechefen v/Skoleafdelingen om godkendelse til at reducere varigheden af undervisningstiden. Skolen skal indhente skolebestyrelsens udtalelse, inden ansøgningen sendes til Skoleafdelingen. Begrundelsen i ansøgningsskemaet skal gives for den eller de klasser, der ønskes afkortet for.

Fakta fra Undervisningsministeriet

Det betyder, at den samlede undervisningstid i indskolingen bliver mellem minimumstimetallet på 1.110 (§ 14 b, stk. 1) og maksimumstimetallet på 1.400 (§ 14 b, stk. 2), hvor den tidligere har været mellem 1.200 og 1.400. Skoleugen kan således afkortes med 2 ¼ klokketimer inkl. pauser.

Der skal redegøres for, hvad de frigivne ressourcer konkret skal bruges til. Skolernes redegørelser danner grundlag for godkendelsen og skal indgå i den kommunale kvalitetsrapport jf. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i Folkeskolen.

Der kan ifølge § 16 b søges om yderligere nedsættelse af timetallet, hvis særlige forhold gør sig gældende for en klasse.

Se Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i Folkeskolen.

Alle klasser på mellemtrinnet har mulighed for at afkorte med op til to ugentlige klokketimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 33 timer til 31 timer.

Alle klasser i udskolingen har, ligesom på mellemtrinnet, mulighed for at afkorte med op til to ugentlige klokketimer inkl. pauser med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen.

Dvs. den ugentlige undervisningstid kan reduceres fra 35 timer til 33 timer.

Der er ikke et krav om konkret og individuel vurdering jf. § 16 d i folkeskoleloven, men skolen skal beskrive omfang, formål og begrundelse for afkortning af skoleugens længde for hver enkelt klasse, der ønskes afkortet for. Det betyder, at der skal redegøres for, hvad de frigivne ressourcer konkret skal bruges til.

De andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen, kan være:

  • To-voksenundervisning og undervisning tilpasset elevernes forskellige faglige udvikling
  • Særlige talentforløb og turboforløb for de fagligt dygtige og fagligt svage elever
  • Aktiviteter i forbindelse med åben skole og bevægelse med deltagelse af pædagoger eller lærere.

Specialklasser/-skoler kan benytte sig af den generelle nedsættelse af timetallet i indskolingen og § 16 d (se tekst om mellemtrinnet og udskolingen).

Derudover er der mulighed for at søge nedsættelse af timetallet for alle klassetrin i henhold til folkeskolelovens § 16 b, hvis særlige forhold gør sig gældende for en klasse.

Skolerne kan afkorte den understøttende undervisning i 7. klasse for at gøre plads til konfirmationsforberedelse. Undervisningstiden vil kunne afkortes med 1,5 klokketime ugentligt inkl. pauser.

Når undervisningstiden nedsættes, er skolen forpligtet til at stille et frivilligt undervisningstilbud til rådighed for de elever, der ikke deltager i konfirmationsforberedelse.

Se i øvrigt bilag 3.11 om Konfirmationsforberedelse.