3.02 Timetal for fag og elever

Læs mere om elevtallet i grundskolens klasser, undervisning i aldersintegrerede klasser samt understøttende undervisning og afkortning af skoledagens længde

Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 16 stk. 3.

De gældende timetal for undervisning i fagene kan ses på ministeriets hjemmeside.

Højere elevtal i grundskolens klasser 

Folkeskolelovens § 17 giver Byrådet mulighed for i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser, dog ikke over 30. Skolechefen bemyndiges til i særlige tilfælde at tillade et højere elevtal i grundskolens klasser end 28, dog ikke over 30. Skoler, der ønsker at benytte muligheden for i særlige tilfælde at have et højere elevtal en 28 elever, indsender en ansøgning til Skoleafdelingen med begrundelse, beskrivelse af formål samt evaluering af forløbene med klassestørrelser på op til 30 elever.

Bemyndigelsen er indskrevet i bilag 1.12.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. juni 2014

Undervisning i aldersintegrerede klasser

Byrådet kan jf. § 25, stk. 3. i folkeskoleloven beslutte, at undervisningen fra 0. til og med 3. klassetrin omfatter elever med forskellig skolealder. Herudover har Skoleafdelingen i marts 2015 fået godkendelse fra Ministeriet til, at samtlige skoler kan deltage i forsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og i udskolingen.
Hvis undervisningen organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder fra 0. til og med 3. klassetrin, skal der jf. pkt. 1. i folkeskoleloven indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.
Hvis rammeforsøget om mulighed for at danne aldersintegrerede klasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) og i udskolingen (7.-9. klasse) iværksættes, skal der, jf. godkendelse fra Ministeriet, indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler
Undervisning af pædagogiske grunde fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin kan organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser), jf. § 25, stk. 2 i folkeskoleloven.
Samtlige skoler i Silkeborg Kommune har mulighed for at deltage i forsøg med aldersintegrerede klasser på mellemtrin og udskolingen.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2016

Der åbnes op for at etablere aldersintegreret undervisning. Det forudsættes, at de pædagogiske kompetencer bibringes eller til stede i medarbejdergruppen.
Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2016, Byrådet den 27. juni 2016

Understøttende undervisning og afkortning af skoledagens længde

Beslutning om delegering af beslutningskompetence vedr. godkendelse af dispensationer til skolechefen. Dette i forhold til afkortning af skoledagen jf. aftale om ”Justering af folkeskoleloven”. Gældende praksis fortsætter: Skolechefen kan på baggrund af skolernes ansøgninger godkende, at skolerne kan konvertere dele af den understøttende undervisning til andre aktiviteter. Skolechefens godkendelse sker for et år ad gangen. Ansøgningsskema findes i GO, sag EMN-2020-00957.
Besluttet: Børne-og Ungeudvalget den 7. oktober 2019

Læs mere i aftalen om ”Justering af folkeskoleloven”

Skolechefen bemyndiges til på baggrund af en begrundet ansøgning at godkende, at skoler fra skoleåret 2016/17 kan konvertere dele af den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Godkendelsen kan ske for et år ad gangen og skal følges op af en evaluering.

Bemyndigelsen er indskrevet i bilag 1.12.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 6. oktober 2015