Bilag 3: Undervisningens ordning, almenområdet

Bilag 3 handler om undervisningens ordning på hele det almene område

3.01 Tildeling af ressourcer til undervisning

3.02 Timetal for fag og elever

3.03 Fagene, herunder valgfag

3.04 Læringsplatform

3.05 IT - BYOD, Chromebooks, GDPR og Google Suite for Education

3.06 Pædagogiske læringscentre

3.07 Skolestart

3.08 Elevfravær

3.09 Læsetest og Nationale test

3.10 Svømmeundervisning, badning, sejlads og transport m.m.

3.11 Konfirmationsforberedelse

3.12 Lejrskoleordning

3.13 Uddannelses- og erhvervsorientering

3.14 Folkeskolens Prøver

3.15 Ferieplan

3.16 Undervisning i fritiden

3.17 Nødundervisning (COVID-19)

Orientering om bred politisk aftale om justering af folkeskoleloven ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole.”
Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 1. april 2019 (lokal beslutning i forlængelse af do., se bilag 3.02)

Læs mere om justering af folkeskoleloven ”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole.”

Læs mere i bilag 3.02 om Timetal for fag og elever

Til at løse de forskellige opgaver i relation til skolernes administration har Skoleafdelingen en personalegruppe bestående af administrative medarbejdere og konsulenter (Sekretariatet). Til at fremme alle børns mulighed for trivsel, inklusion, udvikling og læring i børnefællesskaber, gennem tværfaglige indsatser så tidligt som muligt, har Skoleafdelingen en række pædagogiske konsulenter, inkl. SSP (bilag 2.09) samt psykologer, læringsvejledere og tale-/hørekonsulenter tilknyttet Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). Herunder er også organiseret en række videncentre (bilag 2.05)

Læs mere om Skoleafdelingens sektioner

Læs mere i bilag 2.09 om SSP

Læs mere i bilag 2.05 om Videncentre

Skolebestyrelsens kompetence vedr. ressourcer

Skolebestyrelsen fastsætter efter skolelederens indstilling principperne for anvendelsen af de samlede ressourcer for de enkelte klasser/årgange under iagttagelse af den samlede tildeling af undervisningstimer til skolen, Folkeskolelovens § 16 om elevernes undervisningstid samt fælles kommunale ordninger.