2.12.01 Bygningsadministration

Overordnet om administration af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune

Arealprincipper for skoler

Ejendomsstaben ønsker i samarbejde med Skoleafdelingen at igangsætte udvikling af arealprincipper for skoler i Silkeborg Kommune. Formålet er at sikre kapacitet, kvalitet og ensartethed på tværs af kommunens undervisnings- og fritidstilbud i forbindelse med løbende rokader, ombygninger og udvidelser jf. arealprincipperne.

Udvalget understreger, at det er vigtigt med en lokalt forankret dialog aht. lokalt ejerskab til de løsninger, der findes på skolernes forskellige kapacitetsudfordringer.

Orienteret: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 8. maj 2023

Orientering vedr. kapacitetsudfordringer og anlæg på skoleområdet

På Børne- og Ungeudvalgsmødet 1. marts 2021 blev det besluttet at fortsætte den inddragende proces i forhold til kapacitetsudfordringer på skoleområdet. Den 12. april 2021 besluttede Børne- og Ungeudvalget, at der skulle afholdes dialogmøder med skolebestyrelserne i følgende områder: Balle-, Buskelund-, Hvinningdal og Skægkærområdet, Resenbro Skole, Virklund Skole samt Dybkær-, Gødvad- og Grauballeområdet.

Børne-og Ungeudvalget konstaterer, at der er igangsat processer og arbejde i forhold til at løse kapacitetsudfordringer på skoleområdet. Udvalget ønsker, at der igangsættes indledende analysearbejde i forhold til problemstillingen omkring manglende lokaler på Resenbro Skole (særskilt punkt 4.10.2021, gav ikke anledning til yderligere indsats).

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 12. april, 3. maj, 9. august og 4. oktober 2021

Orientering om kortlægning af indeklimaet i folkeskolerne

Byrådet har bevilget 3,5 mio. kroner til bedre indeklima på skoler. Nu skal det kortlægges, hvilke skoler der har mest behov, se Byrådsmødet, 22. februar, punkt 15.

Silkeborg Kommune har i 2019 modtaget støtte fra Realdania til udarbejdelse af en strategisk plan til forbedring af indeklimaet i kommunens folkeskoler. Midlerne er anvendt til udvikling af et nyt værktøj, som kan kortlægge indeklimaet i undervisningslokaler med en enkel og effektiv tilgang. Ejendomme har præsenteret et samlet overblik over tilstanden i alle skolerne.

Orienteret: Børne- og Ungeudvalget den 26. november 2020

Fælles ejendomsdrift

Der er pr. 1. august 2012 indført Fælles Ejendomsdrift af alle kommunale bygninger.

Status: Børne- og Ungeudvalget den 5. marts 2013

Procedure for ændring af skolernes læringsrum (bygninger og udearealer)

Denne procedure vedrører retningslinjer for, hvorledes skolens behov for og ønske om mindre ændringer af skolens læringsrum (bygninger og udearealer) håndteres. Større moderniserings- og nybygningsprojekter indgår i den kommunale langsigtede anlægsstrategi og er derfor ikke omfattet af proceduren. Opgaver vedrørende planlagt vedligeholdelse af bygninger og udearealer planlægges og betales fortsat af Ejendomme.

Det overordnede formål med disse retningslinjer er at sikre, at det konkrete projekt understøtter sammenhængen mellem skolens fysiske rammer og pædagogiske visioner, således at rum er motiverende og inspirerende for læring, udvikling og trivsel.

Derudover skal det sikres, at læringsrum udvikles med afsæt i godkendte strategier og politikker: bygningsstrategien ”Skolens rum”, Lærings- og Trivselspolitikken og ejendomsstrategien.

Denne procedure, som erstatter ”Procedure for ændring af bygninger og udearealer på skolerne i Silkeborg Kommune” dateret 10. august 2017 og revideret 16. januar 2018, indgår i et prøveforløb på et år.

Godkendt ​25. februar 2021 på samarbejdsmøde mellem Ejendomme og Skoleafdelingen

Skolen finansierer selv projekter til ændring af skolens læringsrum. Skolen kan i helt særlige tilfælde og på foranledning af områdeleder søge om midler i stærkt begrænset omfang fra Skoleafdelingens centrale pulje til fast ejendom.

  1. Det ønskede projekt drøftes indledningsvis med pågældende områdeleder.
  2. Skolens ledelse sørger herefter for, at relevante medarbejdere og fora inddrages i drøftelse af det ønskede projekt.
  3. Derefter tager skolens ledelse igen kontakt til områdeleder med dét formål at drøfte og træffe en afklaring af det konkrete projekt.
  4. Efter afklaring af projektet udfylder skolen et projektforklæde med beskrivelse og evt. skitse af projektet til Skoleafdelingens Sekretariat.
  5. På ledelsesmøde i Skoleafdelingen foretages der en løbende prioritering af de enkelte projekter, inden disse dernæst præsenteres på et af de månedlige samarbejdsmøder mellem Ejendomme og Skoleafdelingen.
  6. Efterfølgende rekvirerer Skoleafdelingens Sekretariat Ejendomme til at varetage løsning af de prioriterede projekter.