2.08.01 Befordring, serviceniveau til-fra specialklasse og modtagelsesklasse

Nedenstående beskriver det serviceniveau for befordring til og fra specialklasse og modtagelsesklasse i Silkeborg Kommune, som er politisk besluttet den 12. juni 2023

Formål

Formålet med følgende beskrivelse er at klarlægge, hvilket serviceniveau der er for befordring til special- og modtagelsesklasser i Silkeborg Kommune. Serviceniveauet erstatter ikke den konkrete og individuelle vurdering, som befordring altid bevilges på baggrund af.

I tråd med Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er formålet med ydelsen at sikre, at børn og unge med behov for befordring får den hjælp og støtte, de behøver, for at kunne opretholde et godt skoleliv. Befordring ses her som en del af en samlet indsats, der støtter og udfordrer børn og unge i at opnå deres mål og møde dem, hvor de er, så alle får lige muligheder.

Se Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Forældre-infoark om transport til inklusionscenter eller modtagelsesklasse (pdf-fil)

Lovgrundlag

Elever, der er visiteret til specialundervisning efter Folkeskoleloven § 20 eller visiteret til basisundervisning i dansk som andetsprog efter § 5, stk. 6 & 7, kan i visse tilfælde modtage befordring eller befordringsgodtgørelse i henhold til Folkeskoleloven § 26 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 688 af 20/06/2014 om befordring af elever i folkeskolen.

Se bilag 5.07 Befordring, skoledagens længde og enekørsler på specialundervisningsområdet

Se bilag 6.04 Struktur for basisundervisning (modtagelsesklasser, udvidede modtagelsesklasser og hold)

Målgruppe

Elever, der er visiteret til specialundervisning eller basisundervisning i dansk som andetsprog, er ligesom andre elever berettiget til at modtage befordring til og fra deres folkeskole eller specialskole, hvis et eller flere af nedenstående vilkår er gældende:

1. Afstand til og fra skole

Der gælder følgende lovpligtige afstandskrav:

  • Elever i 0.-3. klasse: Mere end 2,5 km.
  • Elever i 4.-6. klasse: mere end 6 km.
  • Elever i 7.-9. klasse: Mere end 7 km.
  • Elever i 10. klasse: Mere end 9 km.

Der måles på afstanden mellem nærmeste offentligt tilgængelig vej eller sti, som eleverne kan færdes på til fods eller på cykel hele året mellem hjemmet (udkørsel eller udgang) og den nærmeste indgang til skolens område.

Information om skoleveje og buskort, vejledning til buskortansøgning mv. findes på Silkeborg.dk

2. Trafikfarlig vej til og fra skole

Såfremt skolevejen eller dele af skolevejen vurderes som trafikfarlig for den individuelle elev, er det lovpligtigt for kommunen at yde befordring på den strækning, der vurderes som trafikfarlig. Skoleafdelingen har ansvar for at indhente information om vejens farlighed fra politiet og vejmyndighederne, når det skønnes nødvendigt for at kunne træffe afgørelse.

Information om skoleveje og buskort, trafikfarlige skoleveje mv. findes på Silkeborg.dk

3. Elevens udviklingstrin samt psykiske, sociale og fysiske funktionsevner

I bekendtgørelsen er kommunens lovpligtige og særlige befordringsforpligtelse for ”syge og invaliderede” elever beskrevet. I en mere tidssvarende kontekst tolker vi det til at omhandle elevens udviklingstrin samt psykiske, sociale og fysiske funktionsevner.

På denne baggrund kan et kriterie for at få bevilget befordring være, at eleven pga. sit udviklingstrin og sine nedsatte psykiske, sociale eller fysiske funktionsevner vurderes til ikke at kunne transportere sig selv på egen hånd til sit skoletilbud. Dette beror altid på en individuel og konkret vurdering foretaget af Skoleafdelingen.

Er der tvivl om, hvorvidt en elev på grund af sine nedsatte funktionsevner kan befordre sig til og fra skole, er Skoleafdelingen lovgivningsmæssigt berettiget til at forlange en lægeerklæring på kommunens regning.

Ved udslusning fra special- og modtagelsesklasser til almenklasse

Når en elev udsluses fuldt til almenklasse, kan familien vælge, at eleven skal forblive på samme skole. I forbindelse med udslusning bortfalder som udgangspunkt muligheden for specialkørsel, såfremt der fra elevens bopæl er mulighed for at tage offentlig transport eller skolebus til og fra skole. Eleven har fortsat ret til at få dækket udgifter til befordring ud fra de ovenfor beskrevne kriterier.

Typer og omfang af befordring

Ved bevilling af befordring til og fra special- og modtagelsesklasser laves der en individuel og helhedsorienteret vurdering, der har fokus på barnets udviklingsmuligheder, det pædagogiske formål med befordringen og evt. funktionsnedsættelse.

Det pædagogiske formål med befordringen skal indeholde en ambition for barnet eller den unge om at blive så selvhjulpen i fremtiden som muligt. På den måde skal befordring ikke kun være transport til og fra skole, men for det enkelte barn eller den unge også et pædagogisk redskab til at blive rustet til et selvstændigt ungdomsliv i fremtiden.

I forlængelse heraf skal den mindst indgribende og omkostelige transportform altid vælges. Det betyder, at Skoleafdelingen altid skal undersøge muligheden for, at barnet eller den unge fx kan befordres med offentlig transport, skolebus eller befordringsgodtgørelse, inden specialkørsel overvejes.

Rækkefølgen for hvordan de forskellige befordringstyper skal overvejes er som følger:

0. Egen transport (ingen bevilget befordring)
1. Offentlig transport eller skolebus
2. Befordringsgodtgørelse
3. Kombination af befordringstyper
4. Specialkørsel

Nedenfor er de forskellige befordringsmuligheder og omfanget af dem beskrevet.

0. Egen transport (ingen bevilget befordring)

Barnet eller den unge transporterer sig selv i skole uden befordring fra kommunen – med eller uden støtte fra fx forældre, andre familiemedlemmer eller bekendte. Dette kan fx være, hvis barnet eller den unge går eller cykler i skole.

1. Offentlig transport eller skolebus

Såfremt eleven er i stand til at transportere sig selv, bevilges buskort til benyttelse af offentlig transport eller skolebus. Det er forældrenes ansvar at følge barnet til og fra busstoppestedet tæt på hjemmet, hvis der er behov herfor. Har eleven brug for at blive ledsaget til og fra busstoppestedet tæt på skolen, kan muligheden afsøges hos den enkelte skole.

Offentlig transport eller skolebus er den mindst indgribende befordring for barnet. Eftersom der lægges vægt på, at eleverne opnår så høj grad af selvstændighed som muligt (fx evnen til at varetage egen transport til og fra skole), vil denne type befordring bevilges, når Skoleafdelingen vurderer, at barnet har forudsætningerne for at transportere sig selv med bus.

På overbygningen (7.-9. årgang samt 10. årgang) vil der som udgangspunkt være forventning om, at befordringen bevilges som offentlig transport eller skolebus. Har den unge udfordringer med at benytte offentlig transport eller skolebus, skal det overvejes at iværksætte bustræning.

2. Befordringsgodtgørelse

Hvor offentlig transport eller skolebus som befordring ikke er muligt, skal forældrene opfordres til at transportere deres barn til og fra skole i egen bil mod godtgørelse. Forældrene kan dog aldrig forpligtes hertil.

Der ydes befordringsgodtgørelse efter statens laveste takst for de antal kilometer, barnet er i bilen.

I specialtilbuddene er det vigtigt, at der er et tæt og godt forældresamarbejde for at sikre den gode udvikling for barnet. Dette kan brug af befordringsgodtgørelse være med til at understøtte. På den måde muliggøres en øget kontakt mellem det pædagogiske personale og forældrene.

3. Kombinationsmulighed

Inden specialkørsel alle skoledage overvejes, skal Skoleafdelingen undersøge muligheden for, at der kan ske en kombination af befordringstyperne. Her skal kombinationen af egen transport, offentlig transport eller skolebus og befordringsgodtgørelse undersøges, inden en kombinationsmulighed med specialkørsel og de nævnte befordringsmuligheder tages i betragtning.

Fx kan en mulighed være, at man kombinerer en befordringsordning af befordringsgodtgørelse og offentlig transport eller skolebus, så barnet samtidig lærer at begå sig i den offentlige transport. En anden mulighed kunne være, at forældrene selv henter deres barn alle ugens dage, imens barnet befordres til skole alle ugens dage med specialkørsel.

4. Specialkørsel

Hvor hverken offentlig transport, skolebus eller befordringsgodtgørelse er muligt, vil befordringen bevilges med specialkørsel i form af minibus/taxa.

Der kan kun køres til og fra det hjem, hvor barnet er folkeregistreret. Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor barnet opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske.

Transporttid

Der bestræbes på at gøre transporttiden så kort som mulig. Dog vil transporttiden maksimalt vare 60 minutter til skole og 60 minutter fra skole.

Antal kørsler

Der udarbejdes en køreplan af leverandøren, som involverer én kørsel til skolen om morgenen og to eftermiddagskørsler fra skole. Kørslen er kun forpligtet til at ske mellem barnets hjem og skole. I tilfælde hvor der kan planlægges en eftermiddagskørsel fra skolefritidsordning, uden det resulterer i en merudgift for kommunen, kan en sådan etableres.

Ventetid

Kørslen til og fra skole kan give ventetid på skolen. Ventetiden må ifølge lovgivningen under normale omstændigheder dog ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

Særligt tilrettelagt kørsel

Under helt særlige omstændigheder kan der søges om særligt tilrettelagt kørsel. Der er tæt opfølgning på denne type befordring.

Særligt tilrettelagt kørsel tager ekstraordinært hensyn til elevers særlige behov, der gør, at de ikke kan benytte den almindelige samkørselsordning. Dette kan fx gøre, at antallet af andre børn i bussen begrænses, eller der laves sammensætninger af børn i den enkelte bus, så omgivelserne er genkendelige fra kørsel til kørsel.

Afgørelse om særligt tilrettelagt kørsel skal som udgangspunkt ske på baggrund af et antal forsøg med almindelig samkørsel, hvor der er afprøvet forskellige pædagogiske tiltag. Under vurderingen kan Skoleafdelingen kræve, at der indhentes lægeerklæring på kommunens regning.

Når der er bevilget særligt tilrettelagt kørsel, skal der som udgangspunkt udarbejdes en plan for, hvordan eleven bevæger sig mod at benytte almindelig samkørsel, offentlig transport, skolebus eller transportere sig selv i skole på anden vis. Dette kan også være som kombinationsordning (se pkt. 3 ovenfor).

Visitation og bevilling

Visitation til befordring til special- og modtagelsesklasser foregår i Skoleafdelingen.

Skoleafdelingen giver inden sommerferien besked til hjemmet om, hvilken type befordring, deres barn er blevet bevilget. Ved bevilling i løbet af året gives denne orientering løbende.

Ved bevilget buskort ansøger forældrene om Skolekort på Rejsekort på selvbetjeningsløsningen.

Klagevejledning

Afgørelser om befordring, som træffes af kommunalbestyrelsen, kan ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.

Se Folkeskoleloven § 51 stk. 2

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12. juni 2023