Lovgrundlag: Folkeskoleloven § 26, stk. 8 samt Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK 688 af 20. juni 2014)

Information om skoleveje og buskort, vejledning til buskortansøgning, trafikfarlige skoleveje mv. findes på Silkeborg.dk

EU-udbud af skolekørsel

Skoleafdelingen sender medio august 2021 skolekørsel af specialklasseelever og befordringsberettigede elever uden anden mulighed for offentlig transport i offentligt EU-udbud. Den nye kontraktperiode vil træde i kraft pr. 1. januar 2022 og være gældende for 6 år. 

Peter Sig Kristensen, Enhedslisten, stillede følgende ændringsforslag: At der indarbejdes en 4. mulighed i udbuddet, således at mulige leverandører kan byde med en løsning med 100 pct. eldrevne busser. Ændringsforslaget blev vedtaget.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 9. august 2021

Læs desuden om Befordring på specialundervisningsområdet i bilag 5.04 Skoledagens længde og enekørsler (befordring) på specialundervisningsområdet.