2.07 Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed og 10. skoleår

Læs mere om Silkeborg Kommunes ungdomsskole og 10. skoleår

Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed

Silkeborg Ungdomsskole har en plan for sin virksomhed, som kan sidestilles med en styrelsesvedtægt jf. Lov om ungdomsskoler. Bestyrelsen for Silkeborg Ungdomsskole godkendes af Byrådet i begyndelsen af hver ny byrådsperiode, jf. § 3 i styrelsesvedtægten.

Besluttet: Byrådet den 1. april 2014

Plan for Silkeborg Ungdomsskoles virksomhed revideres i 2022. 
Tidsplanen med endelig politisk godkendelse af ny plan i december 2022 er godkendt på DSFU-mødet den 28. marts 2022. Den overordnede struktur for planen:

 1. Ungdomsskolens lovgrundlag
 2. Formål med virksomheden
 3. Silkeborg Kommunes ungdomsskoleordning
 4. Målgrupper
 5. Ungdomsskolens arbejdsgrundlag
 6. Indhold og omfang
 7. Samarbejde
 8. Ledelse og struktur
 9. Ressourceanvendelse
 10. Faglig udvikling og opfølgning på aktiviteter og resultater

På baggrund af udvalgets drøftelser vil der fra august til oktober blive udarbejdet en endelig plan, som vil komme til politisk godkendelse i december 2022.

Besluttet: Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 28. marts og 7. juni 2022

Silkeborg Ungdomsskoles opbygning og organisering

Se bilag 2.01 Antal skoler og omfang

Skolens navn  Bemærkninger
Silkeborg Ungdomsskole  
*Fritidsundervisning En SKAL-opgave iht. Ungdomsskoleloven
* 10. klassecenter Heltidsundervisning for 10. årgang. 1 læseklasse for de ældste elever (Specialtilbud)
* Højmarkskolen Denne del af Silkeborg Ungdomsskole er et inklusionscenter er rettet mod elever (8.-9. årgang), der er bogligt svage/skoletrætte
* GFU, Grundskole for unge udlændige Modtagelsesklasser for de ældste elever
* Ungdomsklubber Der er pt. etableret ungdomsklubber følgende steder: Ans, Balle, Alderslyst, Dybkær, Funder, Fårvang, Hvinningdal, Trekløverskolen afd. Kjellerup, Sejs, Skægkær, Them, Thorning, Vestre, Virklund og Silkeborg Ungdomsskole
* Knallertkøreskolen  -  
* EUD10  Heltidsundervisning for 10. årgang i samarbejde med erhvervsuddannelserne

Silkeborg Ungdomsskole udvider målgruppen for fritidsundervisningen, så også elever i 7. årgang i Silkeborg Kommune fremadrettet får lov til at deltage i et givet omfang.

Formål: At lave et sammenhængende og by-dækkende fritids- og klubtilbud for elever fra 7. årgang til de fylder 18 år.

Begrundelse:

 • Elever i 7. årgang har mulighed for at deltage i Silkeborg Ungdomsskoles klubber, fordelt over hele kommunen.
 • 7. årgang betragtes som en del af overbygningen på byens øvrige skoler.
 • Mange unge er aktive i diverse foreninger, men for den lille målgruppe i aldersgruppen, der ikke er det, er der ikke et kommunalt fritidstilbud ud over klubben.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 7. juni 2012

Kommunale fritidstilbud fra 7. årgang og opad (fritidsundervisning, opsøgende arbejde og ungdomsklub) varetages af Silkeborg Ungdomsskole. Ungdomsskolen forpligtes til at skabe sammenhæng og synergi mellem klub og fritidsundervisning.

Silkeborg Ungdomsskole har følgende opgaver:

 • Lokale ungdomsklubtilbud i tilknytning til nogle af kommunens overbygningsskoler. Placering afgøres ud fra behov, tradition og geografi af ungdomsskolen i samspil med lokalsamfundene.
 • Opsøgende arbejde både i særligt udsatte områder og i kommunen generelt og i tæt samspil med SSP-organisationen.
 • Ungdomsplatform i samarbejde med Nærdemokratiudvalget
 • Skaterhal

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 4. maj 2010

Silkeborg Kommune har et 10. klassecenter som integreret del af Silkeborg Ungdomsskole med base samme sted, samt et 10. klassetilbud på Dybkærskolen.

Besluttet: Byrådet den 24. november 2008

Organisering af Eud10

Pr. 1. august 2015 justeres og tilpasses de eksisterende 10. klassetilbud på Dybkærskolen og Silkeborg Ungdomsskole således, at eleverne i Silkeborg kan vælge mellem tre Eud10-forløb:

 1. TEK10 (ansvarlige: Dybkærskolen og Teknisk Skole Silkeborg)
 2. SOSU10 (ansvarlige: Silkeborg Ungdomsskole og Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg)
 3. MERK10 (ansvarlige: Silkeborg Ungdomsskole og Silkeborg Business College, Handelsskolen)

Skoleafdelingen udarbejder i samarbejde med erhvervsuddannelserne en analyse af mulige modeller for organiseringen af et fremtidigt Eud10. Modellerne fremlægges for Børne- og Ungeudvalget til politisk stillingtagen i september 2015, således den valgte model kan realiseres fra og med skoleåret 2016/17.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 3. februar 2015

Tilbud om Eud10 forankres fra og med skoleåret 2016/17 i Silkeborg Ungdomsskole i et tæt samarbejde med erhvervsuddannelserne i Silkeborg.

Besluttet: Børne- og Ungeudvalget den 11. august 2015

Silkeborg Ungdomsskole udarbejder hvert år en virksomhedsplan, som placeres på hjemmesiden.